Ændring af samvær eJura.dk

Ændring af samvær – guide til at få ændret samværet

Ændring af samvær. Hvordan får man ændret samværet, hvis det ikke er det rigtige for barnet? Skal man kontakte Familieretshuset? Hvad hvis man har brug for, at ændringen er akut, fordi det haster? Hvad kan man bruge af argumenter for at øge sandsynligheden for, at det kan blive ændret? Og er det rigtigt, at Familieretshuset kan afvise anmodningen om at få ændret samværet?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp fra en jurist/advokat? Få en uforpligtende samtale om, hvordan en jurist/advokat vil kunne hjælpe dig med din sag her.

Læs hele artiklen herunder.

Ændring af samvær generelt

Samvær vil sige barnets ret til at se den forælder, som barnet ikke har bopæl hos.

Dette følger også at forældreansvarslovens § 19, hvor der også står: “Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbinelse med samvær.

Dog kan der være forskellige grunde til, at samværet ikke fungerer længere. Det kan være, at den ene forælder flytter længere væk, eller det kan være, at barnet på den ene eller anden måde ikke trives længere i den nuværende samværsordning – måske giver barnet selv udtryk for, at det vil være mere eller mindre hos samværsforælderen end hos bopælsforælderen.

Uanset hvad der er årsagen til ændringen, er dog altid kun 2 muligheder for at få ændret samværsordningen:

 1. I aftaler selv ændring af samvær, eller
 2. Der indledes en sag i Familieretshuset (som tidligere hed Statsforvaltningen), som evt. bliver sendt videre til Familieretten (domstolene)

Kan I ikke blive enige om ændringen, skal der derfor startes en sag i Familieretshuset. Dette kan gøres på Familieretshusets hjemmeside under “Ansøgninger”.

En aftale eller afgørelse kan efter forældreansvarslovens § 21, stk. 3 nemlig ændres eller ophæves af Familieretshuset:

Stk. 3. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves.”

Omvendt skal det også nævnes, at samvær er barnets ret og ikke en pligt for samværsforælderen.

Det betyder, at en bopælsforælder ikke kan tvinge samværsforælderen til at have samvær. Hvis samværsforælderen dog aflyser af en vis hyppighed vil det kunne give falske forhåbninger og uvished for barnet, hvilket kan resultere i, at det efter en konkret vurdering vil være bedre med en ændring af samværet.

Bopælsforælderen må dog som udgangspunkt ikke nægte at følge en samværsaftale eller afgørelse. Dette kan du læse mere om herunder.

Ændring via aftale eller sag i Familieretshuset
Samværet kan ændres via aftale mellem forældrene. Dette kræver dog enighed. Kan der ikke opnås enighed, skal den af forældrene, der ønsker samværet ændret, tage kontakt til Familieretshuset.

Må man nægte at følge en samværsaftale eller afgørelse?

En bopælsforælder skal som udgangspunkt følge en samværsaftale eller afgørelse om samvær.

Selvom barnet for eksempel bliver syg, har barnet stadig ret til samvær, og aftalen eller afgørelsen skal derfor følges. Dog er der naturligvis undtagelser – hvis barnet er helt sengeliggende og så syg, at det slet ikke kan komme uden for en dør, kan det være en saglig begrundelse for at gøre en undtagelse til aftalen eller afgørelsen.

Samværsforælderen skal være opmærksom på, at han/hun som udgangspunkt har ret til det, man kalder for automatisk erstatningssamvær.

Som udgangspunkt må man derfor ikke nægte at følge en aftale eller afgørelse om samvær. Det vil dog altid være en konkret vurdering, om tilbageholdelsen er saglig eller ej.

Eksempler hvor en bopælsforælder må og ikke må nægte udlevering

Herunder kan du se nogle eksempler på, hvornår det er okay, at en bopælsforælder nægter at udlevere, og hvornår det ikke er okay – selvom det altid vil være en konkret vurdering.

Eksempler, hvor en bopælsforælder efter en konkret vurdering vil kunne nægte at følge en aftale/afgørelse:

 • Barnet er så sengeliggende, at det ikke kan komme uden for en dør
 • Samværsforælderen er i påvirket tilstand (påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller lignende)
 • Samværsforælderen kommer væsentligt for sent i forhold til det aftalte/afgørelsen
 • “Force majeur”-lignende tilstande såsom pludselig snestorm eller lignende, hvor samværets gennemførsel vil være umuligt

Eksempler, hvor bopælsforælderen ikke efter en konkret vurdering vil kunne nægte at følge en aftale/afgørelse:

 • Barnet er syg fx med ondt i maven, hovedet, let feber, snue/forkølelse eller lignende
 • Samværsforælderen kommer 5 min. for sent
 • Samværsforælderen har startet en sag om ophør af børnebidrag
 • Samværsforælderen har kaldt bopælsforælderen for … (indsæt selv skældsord her)
 • Bopælsforælderens cykel er punkteret
 • Barnet siger: “Jeg kommer til at savne dig, mens jeg er hos den anden forælder”

I mange tilfælde vil man derfor først skulle aftale en ændring eller igennem Familieretshuset eller familieretten, før man kan få ændret den nuværende ordning.

Derudover skal det selvfølgelig også nævnes, at samværsforælderen også skal overholde en aftale/afgørelse. Det er for eksempel ikke tilstrækkelig begrundelse til at udlevere et barn senere end aftalt, at samværsforælderen mener, at han/hun har ret til mere samvær. Overholder en samværsforælder ikke aftalen/afgørelsen, kan bopælsforælderen få hjælp fra familieretten til tvangsfuldbyrdelse samt få ændret samværet.

Dog vil alle tilfælde altid kunne være en konkret vurdering. I tilfælde af, at en forælder ikke overholder en samværsaftale eller afgørelse kan det resultere i, at familieretten tvangsfuldbyrder den fx med tvangsbøder. Dette kan du læse mere om i vores artikel om manglende overholdelse af samvær.

Ønsker du ikke at følge aftale eller afgørelse? Så skal du først få ændret samværet. Det kan du læse mere om herunder.

Hvornår kan man få ændret samværet?

Som nævnt ovenfor kan du få ændret samværet på 2 måder:

 1. ved at aftale det med den anden forælder, eller
 2. ved at anmode om ændringen hos Familieretshuset

I er enige i ændringen – brug denne blanket og få evt. hjælp fra advokat

Hvis I indbyrdes kan aftale en ændring af den nuværende samværsordning, kan dette gøres uden indblanding fra Familieretshuset.

I kan med fordel bruge Familieretshusets blanket samt overveje også at få en jurist eller advokat til at sikre, at I har taget højde for det nødvendige.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ændringen er det rette for dit barn, kan det ligeledes være en god idé at sove på det og eventuelt snakke med en god ven/veninde eller familiemedlem om det. Derudover kan det også være fornuftigt at drøfte ændringen med en jurist/advokat.

I er ikke enige i ændringen – ændring gennem Familieretshuset

Hvis I ikke er enige i, at den nuværende ordning skal ændres, er der ingen anden udvej end Familieretshuset.

Det er altid Familieretshuset, der starter med at behandle samværssager. Dog kan det være, at Familieretshuset sender sagen videre til Familieretten, så sagen behandles som en retssag under domstolene.

I sagen i Familieretshuset/familieretten vil I først blive indkaldt til et møde, som normalt er med børnesagkyndig rådgivning. Det vil sige, at det er en børnesagkyndig rådgiver (socialrådgiver, psykolog eller lignende med speciale i børn), som rådgiver jer.

Der vil normalt ikke blive truffet afgørelse om noget til det første møde. Den børnesagkyndige rådgiver kan dog godt rådgive om, hvordan Familieretshuset eller Familieretten normalt træffer afgørelser i sådanne sager som jeres. Vær også opmærksom på, at de børnesagkyndige godt kan finde på at presse hårdt på for at overtale en forælder om en ændring. Hvis du er usikker på ændringen kan du let føle dig tvunget til ændringen – derfor kan det være en god idé med en bisidder eller advokat til mødet i Familieretshuset.

Bliver I ikke enige om noget på det første møde vil sagen blive sendt videre til juridisk sagsbehandling. Når barnets perspektiv er tilstrækkeligt belyst fx gennem børnesamtale, udtalelser fx fra institution, skole m.v., og begge forældre er blevet partshørt, vil der kunne træffes afgørelse om ændringen af samværet.

Det første møde i Familieretshuset
Der bliver som udgangspunkt ikke truffet nogen afgørelse i Familieretshuset til det første møde. Mødelederen vil kunne forsøge at overtale forældrene om at nå til enighed. Kan forældrene ikke dette, vil sagen blive sendt videre til juridisk sagsbehandling, hvor barnets perspektiv vil blive belyst yderligere, og begge forældre vil have mulighed for at komme med yderligere bemærkninger.

Kan man få ændret samværet akut?

Hvis du ønsker at ændre samværet akut, skal du gøre Familieretshuset udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker, at der bliver truffet en midlertidig afgørelse.

Der står nemlig følgende i forældreansvarslovens § 29:

§ 29. Under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om samvær eller om anden kontakt kan der efter anmodning træffes afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt.”

Det er dog vores erfaring, at Familieretshuset generelt kan være tilbageholdende med at træffe afgørelse om midlertidig afgørelse – selv i akutte tilfælde. Dette skyldes bl.a. komplicerede regler for partshøring ved midlertidige afgørelser.

Hvis du ønsker en akut ændring i form af midlertidig afgørelse, kan det derfor være en god idé at rådføre eller lade dig repræsentere af en jurist eller advokat. Få en uforpligtende samtale med en jurist/advokat her.

Gør selv Familieretshuset opmærksom på, der ønskes midlertidig afgørelse
Du skal selv gøre Familieretshuset opmærksom på den akutte situation, og at du derfor ønsker en midlertidig afgørelse. Der er komplicerede sagsbehandlingsregler ved midlertidige afgørelser. Det kan derfor være en god idé med hjælp fra en jurist/advokat.

Ændring af samvær på grund af flytning

Forældrenes afstand mellem hinanden kan have indflydelse på samværets omfang.

Man kan ikke stavnsbinde hinanden. Lovgivningsmæssigt har man dog åbnet op for muligheden for at beskytte sig imod, at den ene forælder flytter til den anden ende af landet.

Siden 1. april 2019 har det været muligt at aftale delt bopæl med geografisk betingelse forstået på den måde, at hvis der er delt bopæl, og den ene flytter længere væk end det aftalte, vil den forælder der overholder aftalen blive bopælsforælderen, indtil der aftales andet, eller der startes retssag om barnets bopæl.

Dog vil delt bopæl med geografisk betingelse kræve enighed mellem forældrene.

Har I ikke har delt bopæl, kan bopælsforælderen frit flytte barnets adresse, så længe det er inden for Danmarks grænser. Dette gælder også selvom, der er fælles forældremyndighed. Dog skal bopælsforælderen varsle flytningen minimum 6 uger før, jf. forældreansvarslovens § 18, hvor der står:

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.”

Flytter en bopælsforælder længere væk end ca. 20 km, kan det anbefales, at samværsforælderen overvejer muligheden for at søge barnets bopæl.

Hvis bopælsforælderen flytter længere væk kan det påvirke samværet, så det “kun” bliver til en 12/2-ordning eller lignende weekendsamvær, så barnet stadig kan passe institution eller skole. Mener samværsforælderen ikke, at dette vil være til barnets bedste, er den sidste chance at forsøge at søge barnets bopæl.

Familieretshuset kan afvise anmodning om ændring

Familieretshuset kan i visse tilfælde afvise en anmodning om ændring af samvær.

Der står nemlig følgende i forældreansvarslovens § 39:

§ 39. En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Dette gælder dog ikke anmodninger om ændring af forældremyndighed efter § 14, stk. 2.”

Det er således en betingelse, at forholdene skal have ændret sig væsentligt. Vurderer Familieretshuset, at forholdene ikke har ændret så væsentligt, kan de beslutte at afvise anmodningen om ændringen af samværet.

Vær opmærksom på, om du mener, at Familieretshuset lige lovligt hurtigt at afvist sagen. Dette er desværre set før, og derfor kan det være en god idé at få juridisk rådgivning af en jurist/advokat, hvis det er tilfældet.

Formålet med Familieretshusets mulighed for afvisning er efter forældreansvarsvejledningens punkt 5.5. at skabe ro om samværet og omkring barnet.

Væsentligt forandrede forhold kan dog for eksempel være, hvis der på grund af barnets alder eller udviklingstrin er en formodning for, at samværet bør ændres, og at der derfor skal foretages en vurdering af samværet på ny. Det vil dog afhænge af forælderens argumentation over for Familieretshuset, hvilket en jurist/advokat vil kunne hjælpe med.

I forældreansvarsvejledningens punkt 5.5.1. står der en række eksempler på sager, der ikke kan afvises.

“Generelt kan følgende sager ikke kan afvises efter § 39:

 • Førstegangsfastsættelse af samvær
 • Sager, hvor ændringen vil være bedst for barnet
 • Sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt ændringen vil være bedst for barnet.”

Som nævnt kan det være en god idé at få hjælp fra en jurist/advokat til argumentationen for ændringen. Få en uforpligtende samtale med jurist/advokat om, hvad det vil koste at få hjælp til din sag her.

Få hjælp fra advokat til ændring af samvær

Har du brug for hjælp fra en jurist/advokat til ændring af samvær?

Her på eJura.dk kan vi tilbyde dig en uforpligtende samtale med en jurist/advokat. Du vil for eksempel kunne spørge ind til, hvad det vil koste at få hjælp fra en jurist eller advokat til din sag, og du vil kunne få en umiddelbar vurdering af sagen.

1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger

 

Ændring af samvær eJura.dk