Børnebidrag satser og regler guide af eJura.dk

Børnebidrag – komplet guide med regler og satser år 2020

Børnebidrag – hvilke satser er der? Hvad dækker børnebidrag? Hvad er det overhoved? Og hvornår skal man betale det? Hvilken rolle har Familieretshuset? 

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du læse mere i vores e-bog om børnebidrag og udgifter eller få personlig juridisk rådgivning til en god pris.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er børnebidrag?

Som forælder skal man opfylde forsørgelsespligten over for ens barn. Dette står bl.a. i børnebidragslovens § 13:

“§ 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet.”.

Du kan som forælder opfylde din forsørgelsespligt på 2 måder:

 1. Betale børnebidrag til bopælsforælderen eller
 2. Betale ca. ligeligt til udgifter til forsørgelsen, hvis der er en samværsordning på 7/7 eller 8/6

Det står i vejledning om børne- og ægtefællebidrag punkt 5.2.1.1. om vurdering af en forælders forsørgelsespligt:

”Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos hver af forældrene, er udgangspunktet, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. I tilfælde, hvor barnet opholder sig fire til fem dage hos den ene forælder i en 14-dages periode, vil denne forælder kun undtagelsesvist kunne anses for at opfylde sin forsørgelsespligt over for barnet”

Det er derfor kun, hvis der er en samværsordning på 7/7 eller 8/6, at en forælder normalt kan opfylde sin forsørgelsespligt på anden måde end ved at betale børnebidrag. Hvis der er en samværsordning på mindre end 8/6 er det svært at kunne komme uden om at skulle betale børnebidrag, medmindre I selv bliver enige om andet.

Hvad er børnebidrag?
Børnebidrag er en måde for den forælder, som ikke har barnets bopæl, at opfylde forsørgelsespligten. Forsørgelsespligten kan dog også opfyldes ved at have en samværsordning på 6/8 eller 7/7 og betaling af udgifter til barnets forsørgelse.

 

Børnebidrag sats

Hvor meget skal man betale i børnebidrag? Hvad er satserne?

Familieretshuset fastsætter børnebidraget ud fra nogle vejledende satser. De er kun vejledende, hvilket vil sige, at de godt kan fastsætte bidraget til at være anderledes. Det sker ud fra en konkret vurdering.

I en børnebidragssag i Familieretshuset, kan det derfor være en god idé at få hjælp fra en jurist eller advokat, som kan hjælpe med argumenter og lignende, da det vil øge sandsynligheden for at få medhold i sagen. Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig. Det kan også være en god idé at læse vores e-bog om børnebidrag og udgifter.

Børnebidraget følger normalbidraget. I år 2020 er børnebidragets normalbidrag på 1.415 kr.

Normaltbidraget består af et grundbeløb på 1.253 kr. og et tillæg på 162 kr.

Dog kan bopælsforælderen få forhøjet børnebidrag. Det afhænger dog af 2 faktorer.

De vejledende satser for fastsættelse af bidraget afhænger af 2 faktorer:

 1. Hvor mange børn har bidragsbetaleren forsørgelsespligt over for? (kun egne børn)
 2. Hvad er bidragsbetalerens fremtidige indkomst?

Du skal først og fremmest finde ud af, hvor mange børn bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for. Dernæst skal du finde ud af, hvad bidragsbetaleren har af fremtidig indkomst.

Du kan se nedenstående skema for, hvilke takster der gælder efter indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2020 punkt 2.2.:

Børnebidrag sats eJura.dk

Hvis bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for 1 barn og tjener over ca. 520.000 kr., kan bidragsbetaleren blive pålagt at skulle betale normalbidraget + 100% af grundbeløbet, det vil sige (1.415+1.253 = 2.668 kr.).

En bidragsbetaler kan godt have forsørgelsespligt, selvom barnet er over 18 år. Dette står også nærmere beskrevet i vores e-bog “Børnebidrag og udgifter” med henvisninger til den relevante lovgivning.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES E-BOG OM BØRNEBIDRAG HER

 

Børnebidrag hvornår?

Hvornår skal der betales børnebidrag? Hvornår kan man ansøge om bidrag fra den anden forælder til forsørgelsen? Fastsættelse af børnebidrag, hvornår gør Familieretshuset dette?

Børnebidrag har ikke noget med forældremyndigheden at gøre eller om I har delt bopæl eller ej. Hvis den ene dog har fuld forældremyndighed, er det sjældent, at man kan undgå at betale børnebidrag. Uanset hvor meget barnet er hvor, og uanset om den forælder, der ikke har forældremyndigheden, betaler til barnets forsørgelse i form af diverse udgifter eller ej.

Som nævnt tidligere afhænger afgørelse om børnebdirag af 2 faktorer:

 1. Hvor meget er samværet på?
 2. Hvor meget bistår den anden forælder med betaling af udgifter til barnets forsørgelse?

Samværet skal som udgangspunkt være 7/7 eller 6/8, før der træffes afgørelse om børnebidrag af Familieretshuset. Det vil sige med overnatninger minimum 7 eller 6 gange på en 14-dages periode eller hvad der svarer til dette.

Betaler den anden forælder udgifter til barnets forsøgelse? Hvis der er en 7/7- eller 6/8-ordning, kan der søges om bidrag, medmindre den anden forælder også betaler til barnets udgifter. Der foretages ikke en ‘krone-for-krone’ vurdering i den forbindelse, men en samlet konkret vurdering ud fra, om den anden forælder bl.a. betaler:

 • Daginstitution
 • Udgifter til skolegang
 • Fritidsaktiviteter og lignende
 • Tøj
 • Mobiltelefon
 • Lommepenge
 • Lignende

Større ting, som har karakter af gaver samt rejser, har kun mindre betydning, men kan dog indgå i den samlede vurdering, jf. børnebidragsvejledningens punkt 5.2.1.1.

Hvordan søger man om børnebidrag? Det gør du på Familieretshusets hjemmeside under “Ansøgninger” og fanen “Bidrag” – vælg “Børnebidrag – ansøgning”. Vær opmærksom på reglerne om bidrag med tilbagevirkende kraft og sagsbehandlingstiderne hos Familieretshuset. Dette kan du læse mere om i vores e-bog om børnebidrag og udgifter.

Så for at opsummere: Det er kun, hvis der er en 7/7- eller 6/8-ordning, og begge forældre betaler til barnets forsørgelse, at den anden forælder ikke kan pålægges at skulle betales børnebidraget.

Hvad dækker børnebidrag?

Hvad skal børnebidraget gå til?

Børnebidraget dækker barnets forsørgelse. Hvis der betales børnebidrag, skal betaleren ikke betale andet end det, der relaterer sig til samværet.

Børnebidragsbetaleren skal derfor kun betale børnebidrag og sådan noget som:

 • Kost under samværet
 • Udgifter til udflugter under samværet
 • Møbler og inventar i børnebidragsbetalerens hjem
 • Legetøj hos børnebidragsbetaleren

Og lignende.

Alt andet skal bopælsforælderen (modtageren af børnebidrag) som udgangspunkt betale.

Udover dette skal bopælsforælderen også stå for passende tøj til årstiden under samværet samt som udgangspunkt receptpligtig medicin til varende lidelser.

Læs mere om dette i vores artikel om udgifter i forbindelse med samvær og i vores e-bog om børnebidrag og udgifter.

Forskellen på børnebidrag og børnepenge

Mange forældre forveksler ordene børnebidrag og børnepenge. For der er faktisk forskel.

Børnebidraget er det bidrag, der betales fra samværsforælderen til den anden som led i opfyldelse af forælderens forsørgelsespligt.

Børnepenge er typisk penge fra staten. Nogle mener, at børnepenge er en samlet pulje af børne- og ungeydelsen (kaldes også børnechecken), børnetilskud, friplads osv. Andre mener, at børnepenge kun er børne- og ungeydelsen. Dette står ikke defineret noget sted. Det vigtige er dog at vide, at børnepenge er tilskuddet fra staten og ikke bidrag fra den anden forælder.

Modtageren af børne- og ungeydelsen kan selv bestemme, hvad denne ønsker at bruge ydelsen på. Ofte vil pengene gå direkte eller indirekte til forsørgelsen af barnet. Men den anden forælder kan ikke kræve, at fx institution betales via børne- og ungeydelsen. I kan dog med fordel aftale det i en børnebidragsaftale, så der er klare linjer. Men det kræver, at I er enige. Ved køb af vores e-bog om børnebidrag og udgifter, får du en skabelon til børnebidragsaftale, som I selv kan udfylde.

Det skal dog nævnes, at i forbindelse med fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset forventes det, at modtageren af børne- og ungeydelsen betaler lidt mere til barnets forsørgelse end den anden forælder.

Forhøjet børnebidrag – hvornår?

Modtageren af børnebidrag kan søge om forhøjet børnebidrag.

Du kan se satserne for, hvornår man kan få forhøjet børnebidrag i skemaet ovenfor. Om der skal betales ekstra børnebidrag udover normalbidraget afhænger af, hvor mange børn bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for samt bidragsbetalerens indkomst.

Hvorfor har man regler om forhøjet børnebidrag?

Mange synes, at det er uretfærdigt at skulle betale ekstra penge til den anden forælder, når denne forælder også modtager børne- og ungeydelsen og andre økonomiske fordele.

Hensynet bag reglerne om forhøjelsen af børnebidraget er, at barnet skal stilles så meget som muligt, som hvis forældrene stadig var sammen. Hvis en forælder tjener 1 mio. kr. vil barnet selvfølgelig også kunne mærke dette, end hvis forælderen var arbejdsløs.

Det er svært at lave lovgivning til alle situationer, og derfor er satserne, som Familieretshuset bruger også kun vejledende.

Hvad er forskellen på børnebidrag og børne- og ungeydelsen?
Børnebidrag er økonomisk bidrag fra den forælder, der ikke har barnets bopæl som led i opfyldelse af forsørgelsespligten
Børne- og ungeydelsen er en økonomisk ydelse fra staten og har ikke noget med børnebidrag at gøre.

Fradrag børnebidrag

Betaleren af børnebidrag har mulighed for at få fradrag for betalingen.

Fradraget svarer, ifølge SKAT, til ca. 27% af det betalte beløb.

Vær opmærksom på, at SKAT kan gå ind og begrænse fradragsretten. Hvis I har aftalt, at bidraget skal betales direkte til barnet og ikke barnets forælder, skal I også være særligt opmærksomme på hensynet til stadig at kunne få fradrag ved at lave en korrekt børnebidragsaftale.

Du kan læse mere om skattereglerne og fradrag i vores e-bog om børnebidrag og udgifter.

Hvad hvis der ikke betales børnebidrag?

Er pengene fra den anden forælder ikke ‘tikket ind’?

Hvad du som børnebidragsmodtager kan gøre, afhænger af om:

 1. Har I en afgørelse fra Statsforvaltningen, Familieretshuset eller retten om betaling af børnebidrag?
 2. Har I selv lavet en børnebidragsaftale?

Hvis du har en afgørelse om betaling af børnebidrag, kan du få udbetalt bidrag helt eller delvist forskudsvist af Udbetaling Danmark.

Hvis du ikke har en afgørelse, men I selv har lavet en børnebidragsaftale, kan du få Udbetalings Danmarks hjælp til indkasseringen. Udbetaling Danmark kan foretage forskellige processuelle skridt, fx det man kalder for lønindeholdelse med hjælp fra Gældsstyrelsen.

Læs bl.a. hvad vi anbefaler at sende ind til Udbetaling Danmark for at gøre sagsbehandlingstiden kortere i vores e-bog om børnebidrag og udgifter.

Kan ikke betale børnebidrag, hvad gør jeg?

Hvad så, hvis du omvendt står i den situation, at du skal betale børnebidrag, men du ikke har mulighed for det?

Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at børnebidraget betales som led i opfyldelse af børnebidraget. Børnebidragsbetaleren ville have udgifter til barnet, uanset om I som forældre stadig var sammen eller ej.

For at opfylde forsørgelsespligten skal bidragsbetaleren betale bidrag, medmindre I bliver enige om andet, eller forælderen i forvejen betaler for barnets forsørgelse (og samværet 7/7 eller 6/8).

Med andre ord skal børnebidraget betales, uanset børnebidragsbetalerens økonomiske forhold. Hvis der betales forhøjet børnebidrag, kan børnebidragsbetaleren anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse om, at der skal betales mindre i bidrag – fx hvis bidragsbetaleren får lavere indkomst end før.

Børnebidragsbetaleren kan selvfølgelig også forsøge at appellere til modtageren af bidragets fornuft og forståelse for bidragsbetalerens økonomiske vanskeligheder.

Er dette heller ikke en løsning, kan der anmodes om økonomisk hjælp fra kommunen.

Børnebidrag hvor længe?

Der skal normalt betales børnebidrag, indtil barnet fylder 18 år, eller I aftaler andet.

Når barnet fylder 18 år, har modtageren af børnebidrag mulighed for at søge om uddannelsesbidrag, hvis barnet er under uddannelse.

Hvis der sker en ændring i bidragsbetalerens indkomst, kan en afgørelse eller aftale under visse omstændigheder gøre, at beløbet ændres. Men selv ved lav indkomst skal bidragsbetaleren som udgangspunkt stadig betale børnebidrag.

Hvis der sker en ændring i samværet, kan det medføre, at bidraget kan ændres til at blive ophævet. Det vil ske, hvis samværet enten er i form af en 7/7- eller 6/8-ordning, og begge forældre betaler til barnets forsørgelse fx tøj osv.

Hvor længe skal der betales børnebidrag?
Der skal som udgangspunkt betales bidrag, indtil barnet fylder 18 år, eller der sker en sådan ændring i samværet og betalingen af udgifter, samt begge forældre betaler til forsørgelsen.

 

Få hjælp til dine spørgsmål om børnebidrag her

Har du stadig spørgsmål til bidrag og udgifter?

Så er vores e-bog om børnebidrag og udgifter måske noget for dig? E-bogen indeholder:

 • 62 sider om reglerne for bidrag og udgifter i form af 16 kapitler
 • Skabelon til udfyldelse af børnebidragsaftale (både eJura.dks og Statsforvaltningens/Familieretshusets)
 • Inklusiv “spørg-og-svar”-kapitel på 3 sider med konkrete spørgsmål og svar
 • Indeholder mange referencer til lovgivning, hvor det er muligt, så du selv kan læse loven

Læs mere om vores e-bog her.

Her på eJura.dk kan du også få svar på dine spørgsmål om reglerne for børnebidrag online eller telefonisk med personlig juridisk rådgivning. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor i landet, du befinder dig. Vil du mødes fysisk i København, kan vi selvfølgelig også finde ud af det.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager vi gerne en uforpligtende snak med dig om sagen.

Derefter får du et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen laver vi en samarbejdsaftale, så du har prisen og arbejdets omfang på skrift, inden vi påbegynder arbejdet. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyrere advokatregning, end du havde regnet med. Hvis du har et budget, kan vi skrive det ind i samarbejdsaftalen, så du ikke får en ‘uheldig’ oplevelse.

En advokat kan sagtens tage 2.500 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Vores timepriser er ca. det halve, men hvor lang tid der skal bruges på sagen afhænger af flere faktorer.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER