Bopælsforælder rettigheder

Bopælsforælder rettigheder – sådan er reglerne år 2021

Bopælsforælder rettigheder – det er nogle særlige rettigheder, som den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, har. Læs om bopælsfælder rettighederne, hvad der sker, hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, hvad forskellen er på bopælsforælder og samværforælder og meget mere. 

Læs med i denne artikel og bliv klogere.

Brug for mere hjælp til forælder rettigheder efter at have læst denne artikel? Så læs mere i vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, som er en komplet guide til dig som skilsmisseforælder. 

LÆS MERE OM E-BOGEN HER.

Læs hele artiklen herunder.

Bopælsforælder rettigheder

Hvis I er blevet skilt eller separeret, skal I finde ud af, hvem barnet skal have bopæl hos. Det er også denne forælder, der kaldes “bopælsforælderen“. Med til denne ‘betegnelse’ følger visse bopælsforælder rettigheder, som man kalder det.

I kan også vælge begge at have barnets bopæl. Dette kaldes for delt bopæl. Dermed vil I begge være bopælsforældre. Det skal dog aftales juridisk korrekt. Dette hjælper vi gerne med. Kontakt os her for at høre nærmere.

Der medfølger nogle særlige rettigheder til bopælsforælderen – de såkaldte bopælsforælder rettigheder. Det vil sige, at den forælder, der er bopælsforælderen har nogle særlige rettigheder.

Rettighederne gør, at bopælsforælderen kan træffe nogle beslutninger på egen hånd uden at skulle have den anden forælder med ind over beslutningen.

Se vores video, der forklarer om bopælsforælder og bopælsforælderens rettigheder i forhold til samværsforælder og rettighederne ved fælles forældremyndighed. Videoen tager kun 1 min. og 41 sek. at se:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Brug for at snakke med en jurist? Læs mere her.

Rettighederne som bopælsforælder er ret til at bestemme:

Men hvad har bopælsforælderen ret til at bestemme?

Bopælsforælderen kan grundlæggende – alene – bl.a. bestemme følgende:

 • Overordnet: den generelle omsorg
 • Valg af daginstitution
 • Fritidsaktiviteter (så længe de ikke er risikobetonede)
 • Flytte barnet inden for landets grænser (kun i Danmark)

Helt generelt og overordnet betyder det, at bopælsforælderen bestemmer den generelle omsorg.

Det betyder bl.a., at det er den forælder, hvor barnet har bopæl, der bestemmer, hvilken daginstitution barnet skal gå i. Hvis I er uenige om valg af daginstitution, er det altså bopælsforælderen, der har det endelige valg og bestemmer.

Bopælsforældre kan også frit flytte fra fx Sjælland til Jylland og dermed flytte barnets folkeregisteradresse uden, at bopælsforælderen behøves at spørge dig om lov.

Samværsforælderen kan bestemme det, der relaterer sig til samværet, så længe det ikke strider med andre rettigheder. Det vil fx være hvad barnet skal have at spise, imens det er på samvær, hvem barnet skal lege med under samværet, hvad barnet skal have på af tøj under samværet osv.

Selvom der kun kan være en bopælsforælder, kan I stadig godt have fælles forældremyndighed. Hvis I har fælles forældremyndighed, er det stadig jer begge, der bestemmer barnets ‘personlige forhold’ såsom barnets navn, skolevalg, religion, opdragelse og almindelig dagligdagsforhold.

Hvis det kun er den ene, der har fuld forældremyndighed, beslutter denne forælder fx barnets navn og skolevalg. Du kan læse mere om rettighederne ved fuld forældremyndighed i vores artikel om fuld forældremyndighed.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL AF JURIST HER

 

Hvad er en bopælsforælder?

En bopælsforælder er den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

I skal efter udløbet af refleksionsperioden finde ud af hvem af jer, der skal være bopælsforælder. Det er en beslutning, som ofte kan medføre nogle diskussioner og problemer.

Som bopælsforælder har man nemlig de særlige ‘bopælsforælder rettigheder’, der som nævnt betyder, at denne forælder bestemmer barnets generelle omsorg og fx valg af daginstitution, fritidsaktiviteter mv.

Nogle bytter rundt på ordene bopælsforælder og samværsforælder, og hvad de forskellige ord betyder juridisk. Lad os se lidt nærmere på dem.

Forskellen på en bopælsforælder og en samværsforælder

Bopælsforælder = der hvor barnet har bopæl, og der medfølger nogle særlige bopælsforælder rettigheder.

Samværsforælder = den anden forælder, som der skal aftales samvær med.

Delt bopæl = begge forældre er bopælsforældre og = enige om daginstitution

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælderen, eller om I skal have delt bopæl, skal I anmode om hjælp fra Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen).

Bopælsforældre har nogle ekstra bopælsforælder rettigheder, som bl.a. omfatter valg af institution mv. Hvis du er samværsforælder, er det dermed ikke dig, der står med den endelige beslutning på disse områder.

Som samværsforælder kan du dog naturligvis bestemme de almindelige dagligdagsting, når barnet er på samvær.

Det betyder for eksempel, at samværsforælderen selv kan bestemme fx disse ting, når barnet er på samvær:

 • Hvad skal barnet lave i fritiden under samværet?
 • Hvornår skal barnet gå i seng under samværet?
 • Hvilke kammerater skal barnet lege med under samværet?

Og lignende. Disse ting er altså ikke en del af de såkaldte “bopælsforælder rettigheder”, og bopælsforælderen har altså ikke ret til at bestemme, dette når barnet ikke er hjemme hos bopælsforælderen, men i stedet er på samvær.

(Artiklen fortsætter under billede…)

Som samværsforælder bestemmer du selv, hvad barnet skal lave i fritiden under samværet.
Det er dog bopælsforælderen der fx bestemmer daginstitution.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder

Bopælsforælderen har flere rettigheder end samværsforælderen og bestemmer derfor også mere. Det betyder også, at der ofte er store uenigheder om, hvem der skal være bopælsforælderen.

Hvordan er reglerne, hvis man så ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder?

Først og fremmest bør I forsøge sammen at aftale, hvem af jer der skal være bopælsforælder. Hvis det dog er helt umuligt, kan det være nødvendigt at finde en løsning på en anden måde.

Det kan I gøre ved først at gå i Familieretshuset og hvis der fortsat ikke kommer nogen løsning der, skal sagen for retten. Her vil retten forsøge at indgå det, man kalder for ‘forlig’ med jer, og hvis heller ikke det lykkedes med en løsning, vil en dommer træffe afgørelse.

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan du normalt anke afgørelsen.

Inden du går i Familieretshuset, kan det være nødvendigt at forberede sig grundigt, så du får mest muligt ud af mødet. Du har mulighed for at få rådgivning og hjælp til mødet inden Familieretshuset her på eJura.dk, hvor du kan stille dine juridiske spørgsmål og få svar til en fast pris, som aldrig bliver højere end det, du booker.

Læs mere om vores rådgivning her.

Sagen i Familieretshuset

Hvis I ikke selv kan finde ud af, hvem af jer der skal være bopælsforælderen, kan I få hjælp fra Familieretshuset. En sag om uenighed om bopæl skal som udgangspunkt altid starte i Familieretshuset. Du kan fx normalt ikke tage spørgsmålet direkte i retten for en dommer.

Familieretshuset kan hjælpe jer med den bedste løsning for barnet. Du skal udfylde et kontaktskema, hvor du skriver, hvad Familieretshuset kan hjælpe jer med.

Den anden forælder kommer til at se kontaktskemaet, så det er en god idé, hvis du tager kontakt til den anden forælder og fortæller om, at du har taget kontakt til Familieretshuset og selv forklarer hvorfor. Eller i hvert fald tænker over, hvad du skriver i kontaktskemaet.

Familieretshuset kan holde op til flere møder med jer og har flere former for møder. Både rådgivnings- og vejledningsmøder, men også konfliktmæglingsmøder og lignende.

Hvis I fortsat ikke kan finde en løsning på, hvem der skal være bopælsforælder med hjælp fra Familieretshuset, kan I tage sagen videre i retten. Familieretshuset kan træffe afgørelse om midlertidig bopæl indtil der er fundet en løsning i fx retten.

I retten vil I skulle afholde en række møder, og retten kan indhente forskellige oplysninger fra fx skole med henblik på at indgå et såkaldt ‘forlig’. Hvis det ikke kan lade sig gøre, træffer en dommer en afgørelse om, hvem der skal være bopælsforælder.

Forsøg på at indgå forlig i retten

Hvis I ikke bliver enige om, hvem der skal være bopælsforælder i Familieretten, sendes sagen til retten. Det koster ikke noget at få en sag om bopæl for retten. Der skal altså ikke betales nogen retsafgift eller lignende. Det er dog en god idé at få hjælp fra en advokat eller løbende få juridisk rådgivning undervejs i sagen.

Der er ikke noget krav om at have advokat i en sag om barnets bopæl. Det kan dog være en god idé som minimum at få juridisk rådgivning undervejs i sagen og evt. tage en bisidder med i retten.

Du kan stille dine juridiske spørgsmål online her og få svar hurtigt og nemt. 

Retten vil holde nogle telefonmøder eller almindelig retsmægling med jer. Det betyder, at I begge har mulighed for at blive hørt og komme med jeres argumenter.

Retten kan desuden indhente oplysninger fra fx:

 • Skole
 • Daginstitution
 • Kommune

Retten forsøger at indgå et forlig med jer. Det betyder, at I finder en løsning, hvor I begge går lidt på kompromis, men i det mindste opnår en aftale.

Der kan også i visse tilfælde afholdes børnesamtale med barnet med en børnepsykolog, hvis barnet er mere end 6-7 år gammel, barnet er modent nok, og det ikke vil være til skade for barnet.

Den børnesagkyndige vil ofte være en psykolog, som har speciale i samtaler med børn eller lignende. Børnesamtalen foregår etisk korrekt og varer normalt cirka en time. Retten lægger vægt på barnets alder og modenhed, så barnet føler sig trygt under børnesamtalen.

Dommeren har ligeledes mulighed for at bestemme, at en børnesagkyndig skal lave en undersøgelse og udarbejde en erklæring om dette.

Hvis retten ikke kan indgå et forlig med jer, vil en dommer træffe en afgørelse.

En dommer træffer afgørelse

Hvis I ikke kan indgå et forlig sammen, vil en dommer til sidst træffe en afgørelse om, hvem der skal være bopælsforælder. Det koster ikke noget ‘ekstra’ at få en dommer til at træffe afgørelse. Det koster ikke noget for dig ligesom det heller ikke gjorde i Familieretshuset og det tidlige forløb i retten.

Hvis du vil have juridisk rådgivning undervejs i sagen, skal du dog selvfølgelig betale for dette.

Dommeren vil tage stilling til det, som er blevet forelagt for dommeren. Det vil sige det, som I har oplyst, eventuelle oplysninger fra daginstitutioner, skole eller kommune samt oplysninger fra en børnesamtale og den børnesagkyndige.

Afgørelsen kan ankes

Hvis du ikke er tilfreds med dommerens afgørelse, kan den ankes.

Ankefristen er 4 uger, så det betyder, at du skal have taget stilling til, om du vil anke afgørelsen inden for de 4 uger. Hvis du anker inden for de første 2 uger, vil dommerens afgørelse ikke gælde.

Men hvis du først anker efter 2 uger, men inden fristen på 4 uger, vil dommerens afgørelse gælde, indtil ankens dom er kommet.

Hvis du anker, vil sagen komme for landsretten. Du kan kun anke en sag fra landsretten til Højesteret, hvis sagen er principiel, hvilket er sjældent.

Fælles forældremyndighed

Uanset hvem af jer der er eller bliver bopælsforælder, vil I i de fleste tilfælde have fælles forældremyndighed.

I får for eksempel automatisk fælles forældremyndighed, hvis I var gift på tidspunktet for barnets fødsel. Det kan også være, at I har fælles forældre myndighed, hvis I har boet sammen de seneste 10 måneder før barnets fødsel, og faderen har anerkendt fødslen.

Uanset hvem der er bopælsforælder og samværsforælder, er der visse ting, som I begge skal være enige om.

Det er blandt andet:

 • Væsentlig medicinsk indgreb og behandling
 • Skolevalg og videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udlands
 • Navnet på barnet

Du kan læse mere om reglerne for bopælsforælderen i vores artikel om bopælsforældre.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Skolevalg fælles forældremyndighed
Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om, hvor barnet skal gå i skole henne.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv din e-mail herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dit juridiske spørgsmål

Har du et spørgsmål om samvær, bopælsforælder rettigheder, samværsforælder og hvem må bestemme hvad eller lignende?

Så kan du stille dine spørgsmål online her på eJura.dk. Du betaler et fast beløb, som du kender og betaler på forhånd, og som aldrig bliver dyrere end dette, medmindre du har behov for at snakke med os mere efterfølgende og booke rådgivning igen på ny.

Du kan selv vælge, om du ønsker at snakke med os om det pr. telefon eller e-mail (eller kombination, hvis du booker mere end 30 min. rådgivning).

Priserne er ofte halv pris af mange advokater. En advokat skal normalt have 2.500 kr. bare for at tage telefonen og snakke med dig. Hos os har vi priser fra 299 kr.

Du kan læse mere om vores rådgivningsmuligheder her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.