Delt bopæl

Delt bopæl – læs om de nye skilsmisseregler her

Delt bopæl. Hvad er det? Er begge forældre bopælsforældre? Hvordan er det med den delte bopæl ifølge de nye regler? Står der i den nye skilsmisselov, Familieretshusloven? Hvad er delt bopæl under forældres refleksionsperiode? Og hvornår kan det aftales, at begge forældre er bopælsforældre?

Dette kan du læse mere om i denne artikel. De nye regler for skilsmisse som forældre, får virkning fra 1. april 2019. Dette er blevet vedtaget af Folketinget. Læs mere om, hvilken betydning de nye regler har for dig.

Har du brug for en juridisk gyldig aftale om delt bopæl? Så kan du købe vores skabelon til aftale om delt bopæl inkl. rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Delt bopæl – forklaret på 2 min

Få forklaret reglerne på blot 2 min. herunder:

Hvad er delt bopæl?

Delt bopæl er, når begge forældre er bopælsforældre. Det betyder, at begge forældre skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv som fx beslutninger om den generelle omsorg af barnet.

Hvordan får man delt bopæl?

Den delte bopæl kan med de nye skilsmisseregler og skilsmissereformen fra 1. april 2019 ske på 2 måder:

 1. I refleksionsperioden på 3 måneder efter forældrene er gået fra hinanden
 2. Ved at aftale det

Får begge skilsmisseforældre automatisk barnets bopæl i forbindelse med, at forældrene går fra hinanden?

Ja, med den nye skilsmissereform vil skilsmisseforældre, fremover skulle igennem en såkaldt tvungen ‘refleksionsperiode‘.

Refleksionsperioden er på 3 måneder. I løbet af refleksionsperioden vil begge forældre få barnets bopæl og dermed være bopælsforældre, hvis der er fælles forældremyndighed.

Dette gælder normalt, medmindre forældrene aftaler andet, eller at afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette.

Hvordan aftaler vi delt bopæl?

Det vil fremover være muligt at aftale, at begge forældre skal have barnets bopæl og være bopælsforældre. Dette skal dog gøres juridisk korrekt, da den ellers kan erklæres ugyldig.

Aftalen kan registreres ved Familieretshuset, som registrerer det i CPR, men det er ikke et krav.

Forældrene kan efter den nye forældreansvarslov aftale en geografisk betingelse. Hvis den ene forælder flytter længere væk, end det fremgår af aftalen, kan den delte bopæl ophøre. I så fald vil den forælder, der overholder aftalen, skulle give besked om det og vil derefter være bopælsforælderen alene. Dette skal dog gøres korrekt, da det ellers vil kunne erklæres ugyldigt!

Jeg anbefaler altid, at I får en jurist eller advokat til at hjælpe dig/jer med en aftale om delt bopæl for at sikre, at den er juridisk gyldig i jeres konkrete situation. Du kan downloade vores skabelon til aftale om delt bopæl og vælge rådgivning, så du får en jurist til at læse aftalen igennem.

Se videoen om delt bopæl som er lavet til vores “søsterside” Familieregler.dk her (varer 2:01):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Læs mere om skabelon til aftale om delt bopæl her.

Du kan læse mere uddybende om reglerne herunder.

Hvad er delt bopæl?

Delt bopæl vil sige, at begge forældre vil være bopælsforældre.

Hidtil har reglerne været sådan, at hvis forældrene gik fra hinanden, ville kun den ene forælder kunne være bopælsforælder.

At være bopælsforælder betyder ikke ‘bare’ at denne forælder har barnets folkeregisteradresse. Bopælsforældre kan træffe forskellige beslutninger om barnets overordnede forhold alene – uden at skulle være enig med den anden forælder.

Bopælsforældre kan beslutte sådan noget som:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution
 • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
 • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Med delt bopæl vil I efter forældreansvarslovens forstand begge være bopælsforældre og skal derfor være enige om ovenstående.

Den forælder, der har barnet registreret som folkeregisteradresse efter CPR-loven, vil dog stadig – alene – modtage de økonomiske ydelser, der er forbundet hermed (børne- og ungeydelsen, mulighed for børnetilskud, friplads, øget boligsikring osv.).

Du kan læse mere om bopælsforælderens rettigheder i vores artikel: “Bopælsforældre” eller se vores video om bopælsforælderens rettigheder. Videoen tager kun 1 min. og 41 sek. at se:

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Men hvornår er begge forældre så bopælsforældre? Det kan du læse mere om herunder.

Hvornår har forældrene delt bopæl?

Forældrene kan med den nye forældreansvarslov begge være bopælsforældre i 2 situationer:

 1. I refleksionsperioden (i de 3 måneder efter, at forældrene går fra hinanden)
 2. Ved at aftale det

Forældrene kan med de nye regler ikke søge om begge at være bopælsforældre. Ved en retssag om barnets bopæl vil den ene kun være bopælsforælderen.

Du kan læse mere om betingelserne og reglerne for bopæl i hhv. refleksionsperioden og ved aftale.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Delt bopæl i refleksionsperioden
Det vil fremover være muligt at aftale, at begge forældre skal have barnets bopæl. Derudover vil barnet få bopæl hos begge forældre i den automatiske refleksionsperiode under visse betingelser.

Delt bopæl i refleksionsperioden

Med de nye regler for skilsmisseforældre fra 1. april 2019 vil forældre skulle igennem en såkaldt “refleksionsperiode“.

Hvad er refleksionsperioden så?

Dette er en tvungen periode på 3 måneder efter, at forældrene går fra hinanden. Forældre kan dermed ikke længere blive skilt via det, man kalder for “direkte skilsmisse” og altså uden at skulle igennem en periode først. Forældre bliver fremover tvunget til at skulle vente i 3 måneder på at kunne skilles.

Dette står i den nye lov om ægteskabs indgåelse og opløsnings § 42 a:

“§ 42 a. For ægtefæller, som anmoder om skilsmisse efter § 29, og som har fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, kan bevilling til skilsmisse først udstedes efter en refleksionsperiode på 3 måneder fra Familieretshusets modtagelse af anmodningen.”

I løbet af denne refleksionsperiode vil begge forældre være bopælsforældre. Dog vil begge forældre kun have barnets bopæl, hvis:

 1. Forældrene har fælles forældremyndighed
 2. Forældrene ikke aftaler andet om barnets bopæl

Dette står i den nye forældreansvarslov. I den nye lov står der i § 17, stk. 3:

“Stk. 3. Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1.”

Efter refleksionsperioden skal forældrene aftale bopælen eller få afgjort det ved en retssag.

Vi har også skrevet en artikel om de nye skilsmisseregler mere overordnet, hvor refleksionsperioden også bliver beskrevet. Du kan læse mere i vores artikel: “Ny skilsmisselov 2019”

Der er dog visse situationer, hvor begge forældre ikke vil være bopælsforældre under refleksionsperioden. Læs mere herunder.

I disse situationer vil begge forældre dog IKKE være bopælsforældre under refleksionsperioden

Der gælder dog nogle undtagelser til denne hovedregel. Så selvom forældrene har fælles forældremyndighed og ikke aftaler andet, kan barnet dog alligevel godt kun få bopæl hos den ene under visse betingelser.

Barnet vil ikke have bopæl hos begge forældre, hvis:

 1. Afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette eller
 2. Hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse, da forældrene gik fra hinanden

Dette står i den nye forældreansvarslov § 17, stk. 4:

“Stk. 4. Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse.”

Udover reglerne for at dele bopælen under refleksionsperioden, kan forældrene også aftale det. Det kan du læse mere om i næste afsnit.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SKABELON TIL AFTALE OM DELT BOPÆL HER

 

Aftalt delt bopæl

Det vil fremover nu være muligt at aftale, at begge forældre deles om barnets bopæl. Dermed kan du som forælder med de nye regler aftale, at I begge to skal være bopælsforældre.

Hvis I aftaler, at I begge er bopælsforældre, skal I være enige om overordnede forhold i barnets liv såsom den generelle omsorg af barnet, daginstitutionen, almindelige fritidsaktiviteter osv.

Forældrene skal dog have fælles forældremyndighed for at kunne aftale dette.

Der står nemlig i den nye forældreansvarslovs § 18 a:

“§ 18 a. Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. ”

Aftalen skal dog udfærdiges korrekt, da I ellers kan risikere, at den ikke vil være gyldig og bindende. Du kan købe en skabelon til aftale om delt bopæl her.

I aftalen kan I aftale, at I som forældre skal bo et bestemt sted og ikke må flytte fra dette sted. Vores skabelon indeholder 11 paragraffer, hvoraf den ene paragraf bl.a. er en klausul om geografisk betingelse. Det kan du læse mere om herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Forældre, der går fra hinanden, kan fremover aftale, at de begge skal have barnets bopæl.

Aftale om geografisk nærhed i aftalen om delt bopæl

Hvis forælderne er enige om, at de begge skal være bopælsforældre, men at det kun er på bekostning af, at den ene bliver boende i nærheden, kan dette fremover gyldigt aftales.

I kan for eksempel aftale, at I ikke må flytte længere væk end 30 km. eller lignende.

Hvis den ene forælder flytter længere væk end det er aftalt, kan forælderen der bliver boende, bringe aftalen til ophør. Og så vil forælderen, der bliver boende og overholder aftalen, blive boende. Forælderen, der bliver boende, skal dog senest 1 måned efter den anden forælder fraflytning bringe aftalen til ophør.

Der står nemlig i forældreansvarslovens (den nye) § 18 a, stk. 2:

“Stk. 2. Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen.”

Ovenstående kan ikke ændres gyldigt ved aftale – dette vil være ugyldigt. I vores skabelon til aftale om delt bopæl er reglerne herfor skrevet ind, så det er juridisk gyldigt for begge forældre.

Med den nye forældreansvarslov kan I som forældre dermed aftale:

 1. At I har delt bopæl
 2. At I ikke må flytte længere væk end x antal km eller lignende

Hvis det sker, skal den forælder, der bliver boende bringe aftalen om delt bopæl til ophør og vil derefter blive den nye bopælsforælder.

Men hvordan laver man så sådan en aftale her? Det kan du læse om herunder.

Hvordan laver man aftale om delt bopæl?

I kan som forældre frit lave en aftale om barnets bopæl. Men for at sikre, at den er juridisk gyldig, kan det være en god idé at få juridisk hjælp til at lave en sådan aftale.

En aftale om, at I vil dele barnets bopæl kan registreres i CPR. Dette kan ske ved at få anmeldt aftalen hos Familieretshuset. På samme måde vil registreringen fjernes, hvis blot én forælder foretager en anmeldelse om det til Familieretshuset.

Der står nemlig i den nye forældreansvarslovs § 18 a, stk. 3:

“Stk. 3. En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til Familieretshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset.”

For at undgå, at en sådan aftale om delt bopæl bliver erklæret ugyldig, anbefaler jeg, at I får hjælp fra en jurist eller advokat.

Hvis en aftale om delt bopæl ikke er gyldig, kan det medføre retssager, og at den anden forælder bliver bopælsforælder.

Download skabelon om delt bopæl og vælg rådgivning samtidig ved bestillingen.

Brug for skabelon til aftale om delt bopæl?

Her på eJura.dk kan vi hjælpe jer med reglerne for delt bopæl. Du kan købe vores skabelon til aftale om delt bopæl, som I selv kan ændre i Word eller OpenOffice (eller lignende, der kan åbne .docx-filer).

Skabelonen indeholder 11 paragraffer, som tager højde for de juridiske forhold, der skal til, før en sådan aftale er juridisk gyldig. Aftalen referer til de korrekte paragraffer i den nye forældreansvarslov samt sørger for, at I også overholder aftalelovens regler.

Når du køber skabelonen, kan du vælge at købe 30 min. rådgivning af jurist samtidig med købet af skabelonen. I løbet af de 30 min. kan du vælge, om du vil have os til at læse aftalen igennem, hvis du vil have den tilpasset yderligere. Eller du kan vælge at tage en snak telefonisk med os om, hvad det vil sige at have delt bopæl, hvad det har af konsekvenser, hvordan aftalen kan bringes til ophør igen osv.

Du kan downloade skabelonen og læse mere her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SKABELON TIL AFTALE OM DELT BOPÆL HER