Deleordning barn 3 år

Forældremyndighed far – faderens rettigheder til barnet år 2021

Forældremyndighed far – hvordan er reglerne? Hvilke rettigheder har faderen til barnet? Hvad har far ret til ved fælles forældremyndighed? Og hvad har far ret til, hvis mor har fuld forældremyndighed? Hvilke beslutninger kan træffes uden indblanding fra den anden forælder?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel, hvor du kan læse om forældremyndighed. Hvis du får brug for juridisk hjælp, hjælper vi dig også gerne med at besvare dine spørgsmål.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Forældremyndighed far

Hvis I ikke er gift, får far ikke nødvendigvis forældremyndighed over barnet.

I får fælles forældremyndighed, hvilket man også kalder for delt forældremyndighed, bl.a. hvis:

 • I var gift, da barnet blev født
 • I efter barnets fødsel er blevet gift
 • I har underskrevet en ansvars- og omsorgserklæring ved barnets fødsel
 • I har boet sammen 10 måneder forinden fødslen, og far i den forbindelse har anerkendt faderskabet

Selvom I efter barnets fødsel bliver skilt eller separeret eller flytter fra hinanden, fortsætter den fælles forældremyndighed. Hvis I først har fået fælles forældremyndighed, fortsætter den som udgangspunkt.

Forældremyndigheden har ikke noget at gøre med faderens muligheder for at se barnet, hvad faderen skal betale af bidrag til moderen og lignende. Forældremyndigheden vedrører kun, hvilke beslutninger I skal være enige om fx i forhold til skolevalg.

Hvis der ikke er enighed om fælles forældremyndighed, kan den ene af jer starte en sag om forældremyndigheden. Dette gøres først og fremmest ved at anmode Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen pr. 1.04.2019) om det.

Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndigheden, kan Familieretshuset sende sagen til familierettenretten, hvor en dommer kan tage stilling til, om den ene af jer skal have fuld forældremyndighed eller hvordan og hvorledes.

Selvom I har fælles forældemyndighed, betyder det ikke, at I begge skal være enige om alle beslutninger. Dette afhænger bl.a. også af, hvem der er bopælsforælder. Dog er der nogle beslutninger, som både far og mor skal være enige om, hvis I har fælles forældremyndighed. Dem kan du læse om længere nede i artiklen.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL FX FORÆLDREMYNDIGHED HER

 

Beslutningerne ved fælles forældremyndighed far

Beslutninger ved fælles forældremyndighed far? Hvordan er reglerne for det?

Nogle tror fejlagtigt, at I skal være enige om alt, hvis I har fælles forældremyndighed. Sådan er det faktisk ikke. Har I fælles forældremyndighed er der kun nogle ‘overordnede emner’, som I skal være enige om.

Hvis I har fælles forældremyndighed, er der nogle overordnede ting, som I skal være enige om. Det er bl.a.:

 • Barnets navn
 • Om barnet må flytte til udlandet med den ene forælder
 • Skolevalg
 • SFO
 • Hvilken religion barnet skal opvokses med
 • Medicinske indgreb
 • Risikable fritidsaktiviteter (fx motorcross, boksninger eller lignende)
 • Hvor barnet skal bo (have bopæl)

Derudover har du ret til at få visse oplysninger som far med fælles forældremyndighed. Som forældremyndighedsindehaver, har du ret til at se alle papirer og dokumenter fra fx:

 • Skole
 • Socialforvaltning
 • Sygehus

Og lignende.

En forælder uden forældremyndighed har dog uanset hvad ret til mundtlig orientering fra disse institutioner. 

Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed, kan I få hjælp fra Familierethuset. Det kan være en god idé med juridisk hjælp, inden et eventuelt møde i Familieretshuset for at få en vurdering af din sag.

Familieretshuset kan hjælpe jer med at blive enige, men kan ikke træffe afgørelse om forældremyndigheden. Hvis I fortsat ikke kan blive enige om spørgsmålet om forældremyndighed, kan Familieretshuset sende sagen videre til retten, som i sidste ende kan træffe afgørelse.

Hvornår ændrer familieretten forældremyndigheden?

Hvis I har fælles forældremyndighed, hvornår kan den ene forælder så få den fulde forældremyndighed?

Det er svært at få ændret fælles forældremyndighed til fuld forældremyndighed. Der skal som oftest være tungtvejende grunde til dette.

Det er oftest, hvis den anden forælder modsætter sig og udnytter, at I har fælles forældremyndighed på en sådan måde, at det ikke er til barnets bedste. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Den ene forælder kan forsøge at få fuld forældremyndighed, hvis:

 • den anden forælder modsætter sig operationer, medicin mv., selvom det efter en faglig vurdering er til barnets bedste
 • den anden forælder modsætter sig udstedelse af pas uden grund (kaldes også paschikane)
 • hvis samarbejdet er så slemt, at I ikke kan blive enige om nogle af de øvrige beslutninger, som I skal være enige om ved fælles forældremyndighed, og uenigheden og det høje konfliktniveau ikke vil være til barnets bedste

Husk også på, at forældremyndigheden ikke har noget at gøre med, hvor meget samværsforælderen skal have mulighed for at se barnet, hvad samværsforælderen skal betale i bidrag og andre økonomiske forhold.

Forældremyndighed handler om, hvad I skal være enige om som forældre vedrørende de overordnede beslutninger i barnets liv.

Beslutningerne som bopælsforælder

Selvom I har fælles forældremyndighed, er der visse beslutninger, som bopælsforælderen kan træffe uden at skulle være enig med den anden forælder.

Men hvad er en bopælsforælder overhoved?

Barnet kan kun have folkeregisteradresse et sted. I skal derfor beslutte, hvor barnet skal have bopæl. Denne forælder kalder man også for ‘bopælsforælderen’. Den anden forælder, hvor barnet ikke har bopæl, kalder man også for ‘samværsforælderen’.

I kan fra 1. april 2019 også aftale delt bopæl. Hvis I aftaler dette, vil I begge være bopælsforældre.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder, kan I få hjælp fra Familieretshuset (som er det nye Statsforvaltningen). Familieretshuset kan hjælpe jer med at arrangere møder med bl.a. vejledning og konfliktmægling.

Hvis I heller ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan de sende sagen videre til familieretten, som i sidste ende kan træffe afgørelse om barnets bopæl.

En bopælsforælder kan træffe flere beslutninger uden at skulle være enig med den anden forælder.

Beslutningerne er bl.a.:

 • Den generelle omsorg af barnet
 • Valg af daginstitution
 • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
 • Hvor barnet skal have bopæl, så længe det er i Danmark
 • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Disse beslutninger behøves bopælsforælderen derfor ikke skulle diskutere med den anden forælder (samværsforælderen). Bopælsforælderen kan uden indblanding alene tage beslutning om disse emner.

Hvad så med samværsforælderen? Hvad kan denne forælder beslutte?

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bopælsforælder ved fælles forældremyndighed
Selvom I har fælles forældremyndighed, skal I beslutte, hvor barnet skal have bopæl. Denne forælder har ligeledes ret til at tage nogle ekstra beslutninger om den daglige omsorg mv.

Beslutningerne som samværsforælder

Samværsforælderen har ret til at beslutte en række ting, som er i relation til samværet uden at skulle være enig med den anden forælder. Det vil sige:

 • Den direkte omsorg under samværet
 • Hvad barnet skal lave under samværet, så længe det ikke er risikobetonet
 • Hvem barnet fx skal lege sammen med under samværet
 • Hvad barnet skal have til aftensmad osv. under samværet

Og lignende emner.

Hvis samværsforælderen har fælles forældremyndighed med bopælsforælderen, har samværsforælderen også ret til at være med til at beslutte de emner, som blev omtalt tidligere som fx barnets navn, skolevalg, medicinske indgreb, risikable fritidsaktiviteter osv.

Hvad så hvis man ikke kan blive enige om fx forældremyndighed far? Læs med her.

Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden

Hvis I bliver uenige om forældremyndigheden, kan I få hjælp fra Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen), som kan sende sagen videre til familieretten, hvor en dommer vil kunne træffe afgørelse.

Det kan være, når den anden forælder modsætter sig nogle beslutninger, som efter dommerens vurdering ikke er til barnets bedste.

Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed til barnet, skal du derfor:

 1. Få hjælp fra Familieretshuset, som vil afholde et mæglingsmøde, hvor I bliver vejledt og rådgivet
 2. Hvis I ikke bliver enige efter Familieretshuset, sender de sagen videre til retten
 3. Retten kan i sidste ende træffe afgørelse om forældremyndigheden

Inden du straks igangsætter en sag om forældremyndigheden, er det en god idé at få en vurdering af, om du overhoved har en god sag eller ej. Dette hjælper vi dig gerne med via vores juridiske rådgivning pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om vores rådgivning og få vurdering af din sag her.

Fuld forældremyndighed far

En far kan godt få fuld forældremyndighed til barnet, hvis der er særlige grunde til det.

Som nævnt vil I automatisk få fælles forældremyndighed, hvis I var gift, er blevet gift eller fx har lavet en omsorgs- og ansvarserklæring.

Hvis I begge er enige om, at far skal have fuld forældremyndighed, skal det anmeldes til Familieretshuset. I skal udfylde et særlig blanket til dette.

Hvis I ikke kan blive enige, kan det være en god idé først at få en vurdering af sagen, inden du kontakter Familieretshuset. Kontakt os her for at få en vurdering af jeres sag.

Hvis I ikke kan blive enige om, at far skal have fuld forældremyndighed, skal i først i Familieretshuset, og hvis I ikke bliver enige her, kan de sende sagen i retten, som i sidste ende kan træffe afgørelse om den fulde forældremyndighed til far.

Hvis den ene forælder afgår ved døden, og I havde fælles forældremyndighed, afhænger det af, hvem der var bopælsforælder. Hvis den der ikke er afgået ved døden (længstlevende) er bopælsforælder, fortsætter denne forælder som udgangspunkt med fuld forældremyndighed.

Hvis længstlevende ikke har barnets bopæl, kan den længstlevende forælder søge Familieretshuset om at få fuld forældremyndighed. Den længstlevende forælder vil have fortrinsret til at få fuld forældremyndighed, medmindre der er tungtvejende grunde mht. barnet til at træffe afgørelse om andet.

Hvis det fx er skadeligt for barnet at bo hos længstlevende forælder, kan Familieretshuset i visse tilfælde træffe afgørelse om, at det er en anden end den længstlevende forælder, der skal have forældremyndigheden over barnet.

Familieretshuset træffer dog afgørelse ud fra barnets bedste, og hvis barnet er gammelt nok, vil de bl.a. snakke med barnet. Derudover vil de lægge vægt på afdødes ønske (fx i testamentet ved børnetestamente), men længstlevende forælders fortrinsret er altid meget stærk.

Du kan læse mere om fuld forældremyndighed i vores artikel om fuld forældremyndighed.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Fuld forældremyndighed far
Som far kan du få fuld forældremyndighed, hvis barnets mor fx afgår ved døden, eller ved at søge Familieretshuset om overførsel af forældre myndighed til far.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv din e-mail herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få svar på dine spørgsmål om forældremyndighed

Har du spørgsmål til forældremyndighed? Eller bare spørgsmål til skilsmisse, samvær eller lignende?

Så kan du få hjælp her på eJura.dk.

Vi besvarer dine hurtigst muligt. Det koster en fast, lav pris pr. alt afhængig af, hvor meget tid du har behov for. Du booker online og vælger derefter, om du vil ringes op eller klare det pr. telefon.

Du kender altid prisen på forhånd, da vi altid sender skriftlig tilbud og/eller samarbejdsaftale, hvor vi aftaler pris og omfang af arbejdet.

Du kan læse mere om vores rådgivningsløsninger her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.