Hvornår må børn selv bestemme samvær guide

Hvornår må børn selv bestemme samvær – læs om reglerne her

Tænker du også: “Hvornår må børn selv bestemme samvær?” Vil du også gerne kende til reglerne? I denne artikel kan du læse om, hvornår børn selv må bestemme samvær, Statsforvaltningen/Familieretshuset, børnesamtale, børnesagkyndig rådgivning, barnets initiativret, hvad du kan gøre når barnet ikke vil hjem til far og meget mere. 

I denne artikel få du dermed en guide til spørgsmålet om, hvornår må børn selv bestemme samvær, så du selv kender til reglerne og juraen bag.

Hvis du har brug for hjælp til de lidt komplicerede regler, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig. Du kan fx downloade vores e-bog som er en komplet guide til samvær, forælder rettigheder og bidrag.

LÆS MERE OM E-BOG HER.

Hvornår må børn selv bestemme samvær

Mange forældre spørger os her på eJura.dk: “Hvornår må børn selv bestemme samvær?

For eksempel har de måske hørt barnet give udtryk for, at det ønsker at være mindre hos den anden forælder. Måske har forælderen hørt barnet sige noget i retning af: “Jeg ville ønske, at jeg ikke behøvedes at skulle hjem til ham/hende nu

Eller også mener den ene forælder simpelthen, at det er bedre for barnet, at det er mere det ene sted frem for det andet.

Så hvornår må børn selv bestemme samvær?

Da eJura.dk hjælper med lovgivningen og reglerne, er det også det, som vi vil fokusere på i denne artikel. Om reglerne er holdningsmæssige korrekte eller ej, kan man så have sine egne meninger til – dem vil vi forsøge ikke at berøre i denne artikel.

I følge loven kan barnet helt selv bestemme samværet, når det fylder 18 år. Det betyder, at barnet først 100% selv kan bestemme, hvor meget det vil være hvert sted, når det er 18 år og dermed er myndig.

Indtil barnet bliver 18 år skal begge forældre drage ansvar for barnet samt træffe afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Kan forældrene ikke blive enige, kan Statsforvaltningen/Familieretshuset træffe afgørelse. Statsforvaltningen/Familieretshuset vil i sidste ende træffe afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det kan de bl.a. gøre ved at afholde en børnesamtale, hvis barnet er gammel og moden nok.

Se også vores video om samvær (tager kun 2:15 at se):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Reglerne for hvornår må børn selv bestemme samvær

Reglerne for hvornår barnet selv må bestemme samvær er lidt komplekse, men dog ret klare.

Som forældre kan I selv bestemme samværet, indtil barnet fylder 18 år, jf. forældreansvarsloven. I bør bestemme samværet ud fra, hvad der er barnets bedste.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget samvær der skal være, kan I få hjælp fra Statsforvaltningen/Familieretshuset. De kan i sidste ende bestemme samværets omfang, tid og sted.

Men som hovedregel skal I starte med selv at prøve at blive enige om samværet.

I kan selv bestemme samværets omfang, hvis I er enige

Som forældre kan I selv kan bestemme, hvor meget barnet skal være hvor, så længe I mener, at det er barnets bedste. 

I skal blot være enige.

Hvis barnet giver udtryk for, at det ønsker mere samvær hos den ene forælder, og I begge kan blive enige om, at det er en god idé og vil være det bedste for barnet, så kan I sagtens selv bestemme, at barnet skal have mere samvær det ene sted.

Hvis I har lavet en skriftlig samværsaftale, så bør denne ændres, så den passer til det nye aftalte samvær. Hvis I ikke har lavet en skriftlig samværsaftale, bør I gøre dette – også selvom I altid er enige. 

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS MERE OM SAMVÆR MV. I VORES E-BOG  HER

 

Hvis I ikke kan blive enige om samværet

Hvis I dog IKKE kan blive enige om samværet og en eventuel ændring af en samværsaftale, skal I i Familieretshuset (som er det nye Statsforvaltningen fra 1. april 2019).

Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en løsning indbyrdes. De vil rådgive jer om reglerne samt konfliktmægle og lytte til jer begge.

Hvis I efter dette ikke selv kan blive enige om, hvor meget samvær samværsforælderen skal have, kan Familieretshuset bestemme det. Familieretshuset har ret til at træffe afgørelse om samværet.

Familieretshuset skal efter forældreansvarsloven træffe afgørelse om samværet ud fra, hvad der er barnets bedste. Det skal de gøre ved at belyse barnets perspektiv tilstrækkeligt fx ved at afholde børnesamtale med barnet eller ved at indhente udtalelser fra skole, institution, kommune eller lignende.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget samvær barnet skal have hos forælderen, kan det derfor være en god idé at kontakte en jurist, som kan hjælpe som bisidder, så du er sikker på at få mest muligt ud af møderne i Familieretshuset.

Vi hjælper gerne som bisiddere og hjælper dig under hele forløbet for at sikre dig det bedst mulige ved en sag i Familieretshuset.

Læs mere om at have os som bisiddere ved samværssager i Familieretshuset her.

Barnets holdning i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)

I forbindelse med at Familieretshuset kan træffe afgørelse om samværet, skal Familieretshuset inddrage barnets synspunkter, hvis barnets alder og modenhed er til det. Dette betyder dog ikke, at barnet udelukkende selv må bestemme samvær.

Barnet må først 100% selv bestemme samværet, når det er myndig og dermed er fyldt 18 år. Indtil da har Familieretshuset dog pligt til at inddrage barnets meninger om samværet, hvis det ikke er skadeligt eller unødvendigt.

Inddragelse af barnet efter forældreansvarsloven

Der står i forældreansvarslovens § 34 om inddragelse af barnets meninger om samværet:

“Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.”

Hvis barnets alder er til det og er modent nok, skal Familieretshuset derfor spørge ind til barnets egen holdning til samværet. Det kan foregå ved:

 • Samtaler med barnet (børnesamtale)
 • Børnesagkyndige undersøgelser
 • Anden måde, der belyser barnets perspektiv

Børnesamtaler er samtaler mellem barnet og en børnepsykolog eller lignende i Familieretshuset. Her vil den børnesagkyndige forsøge at få mere viden om barnets holdning til samværets omfang hos samværsforælderen.

Der afholdes ikke nogen børnesamtale, hvis det formodes at være til skade for barnet, eller hvis det er unødvendigt. Dette står i forældreansvarslovens § 34, stk. 2.

Barnet har ikke nogen pligt til at sige sin mening. Hvis barnet for eksempel ikke ønsker at udtale sig, kan Familieretshuset ikke tvinge barnet til dette.

Familieretshuset vil normalt først inddrage barnet med børnesamtaler, når det er omkring 6-7 år. 

Hvis barnet er under 6-7 år, kan Familieretshuset i stedet nøjes med at indhente udtalelser fra for eksempel daginstitution eller lignende for at frembringe barnets holdning.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM FX SAMVÆR HER

 

Initiativret

Et barn har det, som man efter loven kalder for “barnets initiativret” – det står i forældreansvarslovens § 35.

Initiativretten betyder, at barnet har ret til at anmode Familieretshuset om, at der skal afholdes et møde om for eksempel samværet.

Barnets initiativret gælder fra det er 10 år.

Der står i § 35 i forældreansvarsloven om barnets ret til at tage initiativ til et møde i Familieretshuset:

“Et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.”

Initiativretten for barnet betyder dog ikke, at barnet selv kan bestemme samvær. Barnet har blot ret til møde i Familieretshuset om spørgsmålet om samværet.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Initiativret
Barnets initiativret betyder, at barnet har ret til at anmode Familieretshuset om et møde om fx samvær. Det kan være tilfældet, hvis barnet ønsker samværet ændret.

Regler for samvær med fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed – eller det man kalder for delt forældremyndighed – er reglerne for samvær som udgangspunkt de samme.

Det betyder, at I skal begge være enige om samværet. Hvis I ikke kan blive det, skal I i Familieretshuset (som førhen hed Statsforvaltningen, men nu har skiftet navn).

Familieretshuset vil først forsøge at hjælpe jer med at komme frem til en løsning selv. Kan det ikke lade sig gøre, kan de bestemme samværet og dermed træffe afgørelse om en samværsaftale, som skal overholdes.

Barnet bestemmer dog ikke selv samvær – uanset om I har fælles forældremyndighed eller ej – så længe det er under 18 år. Barnets perspektiv vil dog altid blive inddraget, hvis det vurderes ikke at være skadeligt eller unødvendigt.

Barnets perspektiv vil normalt blive inddraget i Familieretshuset fra det er 6-7 år, men det er konkret vurdering af barnets modenhed. Børnesamtaler med barnet vil derfor normalt først finde sted, når barnet er minimum 6-7 år.

Fra barnet er 10 år har det desuden initiativret – en ret til at anmode Familieretshuset om et møde om fx samvær.

Du kan læse mere om reglerne for samvær ved fælles forældremyndighed i vores artikel om regler for samvær ved fælles forældremyndighed.

Når barnet ikke vil hjem til far eller mor

Det kan være svært, hvis barnet direkte giver udtryk for, at det ikke vil “hjem” til den ene af forældrene. Dette er svært, uanset om der er tale om at skulle hjem til samværsforælderen eller bopælsforælderen – uanset om det er mor eller far.

Men hvad gør kan du så gøre? Så kan det være meget relevant at vide, hvornår må børn selv bestemme samvær.

Hvis der er lavet en aftale om, at barnet har samvær hos far, skal samværet normalt også overholdes. Uanset barnets egen holdning til, om det vil hjem til faderen eller ej.

Begge forældre til barnet har i princippet har ret til at se barnet. Hvis der er lavet en samværsaftale, bør I derfor holde jer til den.

Men når barnet ikke vil hjem til far (eller mor for den sags skyld), bør I overveje, om samværsaftalen skal ændres. Samværets omfang skal være fastsat ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du mener, at det vil være bedre for barnet med mindre samvær hos far, bør du overveje at få ændret samværsaftalen.

I kan frit selv ændre samværet og samværsaftalen, hvis I for eksempel kan blive enige om, at barnet skal være mindre hos faderen.

Hvis I dog ikke kan blive enige, skal I i Familieretshuset. Familieretshuset vil inddrage barnets holdning til samværet, medmindre det anses for at være skadeligt eller unødvendigt. Barnets egen holdning kan inddrages igennem børnesamtaler, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, hvis det er minimum 6-7 år gammel.

Eksempel på sag om ændring af samvær

Det kan for eksempel være ved, at Statsforvaltningen/Familieretshuset indhenter udtalelser fra instutioner eller lignende. Hvis barnet er over 6-7 år, kan Familieretshuset vælge at inddrage barnets perspektiv via en børnesamtale med en børnesagkyndig.

Eksempel: Gitte og Jan er skilt. De har en søn, der hedder Martin. Gitte og Jan har en 10/4 ordning. Martin er derfor hos sin far, Jan, som forlænget weekend hver anden weekend.

Barnet, Martin, fortæller ofte mor Gitte, at han ikke ønsker hjem til sin far.

Jan er dog uenig i, at det vil være det bedste at ændre samværsaftalen.

Jan og Gitte kan derfor ikke selv blive enige om at ændre 10/4-ordningen. De skal derfor i Familieretshuset, som først vil forsøge at hjælpe og i sidste ende kan ændre samværsordningen. Dette kan de bl.a. gøre via børnesamtale, hvis barnet er over 6-7 år og moden nok til det.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Når barnet ikke vil hjem til far
Hvis barnet ikke vil hjem til far, bør I overveje at ændre samværsaftalen, hvis det vurderes at være bedre for barnet. Hvis I ikke selv kan blive enige om at ændre samværsaftalen, kan I få hjælp fra Familieretshuset.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Få juridisk rådgivning om hvornår børn selv må bestemme samvær her

Vil du have juridisk rådgivning til for eksempel spørgsmål om, hvornår må børn selv bestemme samvær?

Her på eJura.dk kan du få svar på dine spørgsmål om reglerne ved skilsmisse eller samvær. Det koster en fast, lav pris, som du kender på forhånd. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyr advokatregning.

Du ved altid, hvad det koster, for prisen er ALTID den samme.

En advokat kan sagtens tage 2.000 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Frygter du også, at regningen ender med at blive skyhøj?

Undgå den dyre advokatregning og få svar på dine juridiske spørgsmål om fx hvornår må børn selv bestemme samvær online eller telefonisk til en fast, god pris her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM FX SAMVÆR HER

 

 

Sharing is caring. Del gerne denne artikel på de sociale medier 🙂

2 kommentarer

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hej Maria.
  Nej, der tager du fejl. Smap-mappen er en særlig mappe, som nogle e-mailudbydere tilbyder i forbindelse med udsendelse af særligt godt indhold som fx rigtig gode smagsprøver på e-bøger.
  Jo, der skulle selvfølgelig stå spam-mappe. Det var en tastefejl, tak for oplysningen. Jeg har rettet det. 🙂

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.