Ny skilsmisselov 2019

Ny skilsmisselov 2019 – læs om de nye regler her og få hjælp

Ny skilsmisselov 2019 – hvad har de nye skilsmisseregler af betydning? Hvad betyder den nye forældreansvarslov? Hvad er familieretshuset? Hvad sker der med Statsforvaltningen? Og er både far og mor fremover bopælsforælder og kan dermed træffe overordnede beslutninger om barnet?

Der er nye regler for skilsmisseforældre her i år 2019. Mange spørgsmål melder sig på banen. De nye regler betyder også, at selv os jurister må væbne os lidt med tålmodighed for at finde ud af, hvordan reglerne i praksis vil blive fortolket og vil blive fulgt af bl.a. de administrative forvaltningsmyndigheder og domstolene. Du kan dog herunder læse om reglerne, som de efter vores opfattelse kan fortolkes på nuværende tidspunkt.

Brug for hjælp til de nye regler?

Så læs om vores rådgivningspakker her.

Du kan læse hele guiden herunder.

Ny skilsmisselov 2019 – hvad indeholder de nye regler?

Fra 1. april 2019 gælder den nye skilsmisselov: “ny skilsmisselov 2019” og de nye skilsmisseregler.

Det indebærer et helt nyt system, nye begreber og dermed også mange nye regler. Som skilsmisseforælder kan det være svært at finde hoved og hale i. Hvad kommer det helt præcist til at have af betydning for mig og mit barn, tænker du måske?

De nye regler betyder bl.a., at Statsforvaltningen nedlægges og i stedet indføres det såkaldte “Familieretshuset”. Derudover vil flere sager skulle afgøres af en dommer og ikke ‘bare’ af en almindelig jurist/sagsbehandler.

Her er en opsummering af betydningen af den nye skilsmissereform for 2019:

 • Ny lov: familierethusloven – samt ændring af nuværende love som for eksempel forældreansvarsloven
 • Statsforvaltningen afløses af Familieretshuset
 • Flere sager skal afgøres af en dommer ved en retssag i byrettens nye afdeling – kaldet “familieretten
 • Sager bliver fremover inddelt i 3 spor: grøn, gul og rød
 • Der oprettes en såkaldt ‘Børneenhed
 • Der indføres regler for delt bopæl – det vil sige begge forældre har mulighed for at være bopælsforældre
 • Der indføres refleksionsperiode på 3 måneder for skilsmisseforældre

Ja, der er mange nye regler at holde styr på. Dog har de nye regler ikke indflydelse på børne- og ungeydelsen (børnechecken) – endnu. Den kan derfor fortsat ikke deles, men forventes at kunne det fra januar 2020 i visse tilfælde.

Vil du vide mere?

Så kan du læse lidt mere om de forskellige regler herunder. Hvis du stadig har brug for hjælp til ny skilsmisselov 2019 efter at have læst denne artikel, er du velkommen til at kontakte os for at få hjælp.

Familieretshuset – afløseren til Statsforvaltningen

En af de helt store ændringer med de nye skilsmisseregler og den ny skilsmisselov for 2019 er, at Statsforvaltningen afløses af Familieretshuset.

Og hvad er Familieretshuset så for noget?

Familieretshuset er en administrativ forvaltningsmyndighed under Børne- og Socialministeriet. Ligesom Statsforvaltningen var.

En del af Statsforvaltningens personale vil nok fortsat være i Familieretshuset. Men derudover vil Familieretshusets personale bestå af:

 • Børne- og familiefaglige medarbejdere med dokumenteret børnefaglig erfaring og familie familieterapeutisk erfaring
 • Uddannede konfliktmæglere
 • Juridiske sagsbehandlere

Dog er formålet med oprettelsen af Familierethuset, at der skal være færre jurist og større vægtning af børne- og familiefaglige medarbejdere.

Familieretshuset behandler sager inden for familieretten. Sagerne i familieretten inddeles i 3 kategorier: grøn, gul og rød:

 1. Grøn kategori/§ 5-sag
 2. Gul kategori/§ 6-sag
 3. Rød kategori/§ 7-sag

Familieretshuset kan træffe afgørelse i § 5-sager og visse § 6-sager samt midlertidige afgørelser. Det er familieretten der træffer afgørelse i de resterende § 6-sager samt § 7-sagerne. Du kan læse nærmere om de forskellige sagskategorier længere nede i artiklen.

Flere sager skal afgøres af dommer i retssager i familieretten

Politikerne har med den nye skilsmissereform og disse nye regler ønsket at inddrage domstolene yderligere.

Begrundelsen har været, at man ønsker at øge borgernes ‘retssikkerhed’, som det kaldes. Det betyder, at det ikke længere “bare” skal være en administrativ forvaltningsmyndighed, der skal træffe afgørelse i samværssagerne. I visse samværssager vil der fremover skulle startes en retssag for at få en dommers afgørelse.

Hvilke sager om samvær vil så skulle afgøres af en dommer i retten? I følgende sager skal der træffes afgørelse af en dommer i retten:

 • Visse § 6-sager (gul kategori)
 • § 7-sagerne (rød kategori)

Derudover skal sager om bopæl og forældremyndighed – ligesom førhen – afgøres af en dommer ved retten.

Det vil betyde, at markant flere sager skal igennem domstolene via retssager. Derfor er der oprettet en ny afdeling under byretten kaldet “familieretten”.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM DEN NY SKILSMISSELOV 2019 MV. HER

 

Sagsinddeling i 3 spor: grøn, rød og gul

Som allerede nævnt indeholder den nye skilsmisselov nogle regler for sagsinddelingen.

Familieretshusloven nævner 3 kategorier:

 • Grøn/§ 5-sager: Sager, hvor der er enighed mellem parterne, og aftalerne fx blot skal registreres/anmeldes
 • Gul/§ 6-sager: Mindre enkle sager, hvor der er forventning om, at parterne selv kan nå frem til en løsning, eller sagen skal afgøres, men sagens karakter gør som udgangspunkt ikke, at afgørelsen behøves at træffes af en domstol
 • Rød/§ 7-sager: Ofte spørgsmål om utilstrækkelig omsorg for barnet herunder om vold, psykisk vold, chikane, misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller lignende, som kræver ‘tværfaglig behandling’ af Familieretshuset og familieretten (domstolene)

Se nedenstående illustration af sagsinddelingen (artiklen fortsætter under illustrationen).

Familieretshusets sagsinddeling

Det skal nævnes, at en sag godt kan skifte i mellem de forskellige kategorier. En sag kan for eksempel godt starte med at blive visiteret som § 6-sager og senere gå hen til en § 7-sag eller omvendt.

En sag vil blive ‘screenet’ efter ansøgningen/anmodningen til Familieretshuset og visiteret til den rette kategori.

Men hvad indebærer inddelingen af sagskategorierne?

Grønne sager/§ 5-sager i Familieretshuset

For de grønne sager, som også kaldes § 5-sager, vil det typisk være aftale om forældremyndighed, hvor forældrene er enige, bevilling af separation/skilsmisse og aftale om børne- og ægtefællebidrag ud fra parternes enighed.

Formålet med disse sager er bl.a. at lette sagsbehandlingen, så det vil gå hurtigere end førhen.

Gule sager/§ 6-sager i Familieretshuset

For de gule sager, som også kaldes § 6-sager, vil det være mindre enkle sager, hvor Familieretshuset som udgangspunkt kan træffe afgørelse i sagen.

Familieretshuset træffer dog ikke afgørelse, hvis sagen er af en sådan karakter, at den bør afgøres af familieretten fx hvis sagen indeholder komplekse faktiske eller juridisk problemstillinger.

En § 6-sager kan derfor godt afgøres af familieretten, men kan også i en del af sagerne ‘blot’ træffes af Familieretshuset.

Røde sager/§ 7-sager i Familieretshuset

For de røde sager, som også kaldes § 7-sager, vil det ofte være spørgmsål om utilstrækkelig omsorg for barnet.

Sagerne vil normalt vedrøre vold, psykisk vold, chikane, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom.

Sagen behandles tværfagligt, det vil sige, at Familierethuset fortsat er med inde over sagen.

Derudover vil kommunen i en del af disse sager ofte også være involveret. Det vil i disse sager ofte også være nødvendigt at iværksætte undersøgelse af en eller begge forældres personlige egenskaber og/eller af deres evne til at drage omsorg for barnet.

Sagerne afgøres dog af en dommer ved domstolene (familieretten).

Den nye Børneenhed

Med de nye regler er der indført en såkaldt ‘børneenhed’.

Børneenhedens opgaver er bl.a.:

 • Udpege børnesagkyndig medarbejder som fast kontaktperson for barnet, medmindre det ikke er relevant
 • Afdække barnets perspektiv, så det er tilstrækkelig belyst
 • Yde støtte til, at et barn får en bisidder (børnebisidder for eksempel fra Børns Vilkårs børnebisidderordning)
 • Tilbyde børnesagkyndig rådgivning til børn
 • Støtte børn gennem rådgivningslinje
 • Støtte børn gennem deltagelse i børnegrupper
 • Afholde samtale med et barn efter visse regler i de nye love
 • Iværksætter børnesagkyndige undersøgelser

Et af formålene med oprettelse af Børneenheden er, at det enkelte barn skal opleve kun at møde én eller få personer i løbet af en sag i Familieretshuset. Barnet skal derfor kunne få en fast kontaktperson fra Børneenheden, som sætter barnet først, taler med barnet, følger barnet gennem forløbet og som kan svare på barnets konkrete spørgsmål.

Det bliver også Børneenheden, der skal tage sig af børnesamtalerne med barnet for at afdække barnets perspektiv i sagen.

Delt bopæl – hvordan er reglerne?

En markant ændring i de nye skilsmisseregler, bl.a. i Familieretshusloven, er muligheden for delt bopæl. Altså, at begge forældre er bopælsforældre.

Hidtil har det kun været muligt for barnet at have bopæl hos én forælder – nemlig bopælsforælderen.

Med de nye regler vil det fremover være muligt at have delt bopæl. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed vil de i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen have delt bopæl, medmindre de aftaler andet.

Dette står i den nye forældreansvarslov § 17, stk. 3:

“Stk. 3. Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1.”

Der er dog undtagelser til denne regel. For eksempel, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette. Eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse.

Efter ophøret af refleksionsperioden på de 3 måneder, skal forældrene selv aftale, at barnet har delt bopæl.

Forældre som allerede er gået fra hinanden vil have mulighed for at aftale delt bopæl. En aftale kan bl.a. indeholde definition af, hvilken geografisk nærhed, der er en forudsætning for, at barnet kan deles på den måde, som forældrene ønsker.

Det kræver dog, at en sådan aftale om delt bopæl udformes juridisk korrekt. Der er ikke krav om, at den skal godkendes af Familieretshuset eller registreres noget sted. Aftalen om delt bopæl vil dog kun gælde i det omfang, at den ikke bliver erklæret ugyldig.

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med at udforme aftale om delt bopæl korrekt. Vil du have os til at hjælpe med at sørge for, at en aftale om delt bopæl er gyldig, kan du læse mere her: Køb aftale om delt bopæl skabelon

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Delt bopæl med ny skilsmisselov 2019
Med den nye skilsmisselov kan forældre fremover få delt bopæl. Det vil sige, at begge forældre er bopælsforældre. De vil få det i refleksionsperioden på 3 måneder efter anmodning om skilsmisse samt hvis de selv kan aftale det.

Familieretshusloven – den nye lov

Som nævnt skyldes mange af disse regler den nye lov – familieretshusloven med virkning fra 1. april 2019.

Det er bl.a. i denne lov, der står noget om reglerne for sagsinddelingen, hvad Familieretshuset har af opgaver osv.

Den nye lov har været mange år undervejs. Politikerne har forhandlet loven i løbet af cirka fire år.

Udover selve familieretshusloven, er der også med virkning fra 1. april en række ændringer af allerede gældende love. For eksempel forældreansvarsloven og ægteskabsloven.

Ny forældreansvarslov 2019

Med virkning fra 1. april 2019 er forældreansvarsloven blevet ændret. Dermed er der en ny forældreansvarslov.

I den nye forældreansvarslov bliver der bl.a. henvist til Familieretshuset og familieretten frem for Statsforvaltningen (da Statsforvaltningen fremover netop vil blive afløst).

Det er også i den nye forældreansvarslov, at der står, at et barn med forældre med fælles forældremyndighed i de 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse vil have delt bopæl og om regler for aftalt delt bopæl.

Refleksionsperiode på 3 måneder

Der vil fremover være en såkaldt refleksionsperiode3 måneder.

I den nye lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven) står der:

“§ 42 a. For ægtefæller, som anmoder om skilsmisse efter § 29, og som har fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, kan bevilling til skilsmisse først udstedes efter en refleksionsperiode på 3 måneder fra Familieretshusets modtagelse af anmodningen.”

Det betyder, at forældre, der er enige om, at de vil skilles og vilkårene herom, bliver “tvunget” igennem en refleksionsperiode på 3 måneder. Førhen har forældrene kunne få direkte skilsmisse i dette tilfælde, men det er ikke længere muligt.

Udover at have en refleksionsperiode på 3 måneder, står der i loven, at begge forældre:

 1. Inden 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden skal have bekræftet anmodningen om skilsmisse
 2. Fortsat skal være enige om skilsmissen og vilkårene herom, jf. ægteskabslovens § 42
 3. Skal have gennemført det digitale forløb efter familieretshuslovens § 22

Der stilles med de nye skilsmisseregler derfor særlige krav til skilsmisseforældre for at kunne blive skilt – også selvom de er enige om det.

Få e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag

Du kan få en ‘smagsprøve’  på vores e-bog om samvær, forælder rettigheder og bidrag herunder uden, at det skal koste dig en krone. 

I e-bogen får du styr på:

 • Hvor meget du har ret til at se dit barn og reglerne for dette
 • Om du kan bestemme over dit barn ift. skolevalg, daginstitution, navn, bopæl osv.
 • Hvad du skal sige i Familieretshuset i forbindelse med fx en samværssag for (inkl. liste over gode argumenter)
 • Hvad du kan gøre, hvis den anden forælder ikke overholder samværet
 • Hvad der sker i fogedretten
 • Finde ud af reglerne for økonomiske bidrag som fx børnebidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag

Skriv dit navn og din e-mail (skal være din korrekte e-mailadresse, da vi sender smagsprøven på e-bogen til din mail) herunder og få smagsprøve-versionen i din indbakke:

 

Brug for mere juridisk rådgivning om de nye skilsmisseregler?

“Ny skilsmisselov 2019 – hvad gør jeg? Hvad har det af betydning for mig?”, tænker du måske.

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med reglerne for skilsmisseforældre med de nye skilsmisselove. Vi er specialister inden for skilsmisseret og familieret kan derfor hjælpe med forståelsen og fortolkningen af de nye regler.

Det er dog værd at bemærke, at der stadig er nogle tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan loven skal fortolkes, da det i sidste ende også vil være op til Familieretshuset og familieretten internt. Dette nævner lovgivningen ikke noget om, og det vil derfor først kunne besvares med tiden. Vi vil dog meget gerne hjælpe dig med at give et bud på vores opfattelse af reglerne.

Vi har faste og overkommelige priser på vores juridiske rådgivning. Du ved altid, hvad det koster på forhånd. Du får ikke en højere regning, end du havde frygtet. Og vi tager cirka halv pris af, hvad en advokat kan finde på at tage i timen.

Vi har både telefonrådgivning og e-mailrådgivning, så selvom du bor langt væk, kan vi alligevel hjælpe dig. Og du behøves ikke engang gå uden for en dør.

Hvis du ikke er tilfreds med vores hjælp, har vi desuden 100% tilfredsgaranti. Det betyder, at du får pengene retur, hvis du skriver til os, at du ikke er tilfreds med vores rådgivning.

Du kan læse mere om vores juridiske rådgivningsløsninger her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM DEN NY SKILSMISSELOV 2019 MV. HER

 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Du kan læse om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.