Ophævelse af fælles forældremyndighed ejura

Ophævelse af fælles forældremyndighed – bliv klogere på reglerne

Ophævelse af fælles forældremyndighed. Det kan være en udfordring at blive enige om de forskellige ting omkring sine børn. Det kan være svært at blive enige selv når man bor sammen. Det bliver derfor nærmest aldrig lettere hvis man flytter fra hinanden. Nogle gange er det derfor bare lettere hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed. Men hvad skal der egentlig til for at ophæve fælles forældremyndighed. Hvad hvis man ikke er enige?

Artiklen her vil gå mere i dybden omkring ophævelse af fælles forældremyndighed. Du kan læse om det nedenunder.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring reglerne for ophævelse om fælles forældremyndighed, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris. Få juridisk rådgivning her.

Læs hele artiklen herunder.

Fælles forældremyndighed

Reglerne om forældremyndighed fremgår af forældreansvarsloven og en mere uddybende vejledning kaldet forældreansvarsvejledningen.

Når man har fælles forældremyndighed, er begge forældre forpligtet af forældreansvarslovens § 2, som er den grundlæggende bestemmelse om forældremyndighed og hvad den indebærer.

” § 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed (…)”

Det er udgangspunktet, at selvom forældrene ikke bor sammen, fordi de har ophævet samlivsforholdet er er blevet separeret eller skilt, skal de begge stadig tage ansvar for barnet og drage omsorg for barnet ved at samarbejde. Det betyder, at forældrene i fællesskab skal tage væsentlige beslutninger omkring barnet.

Dette fremgår af forældreansvarslovens § 8:

” § 8. Har forældre fælles forældremyndighed, fortsætter denne, selv om de har ophævet samlivet eller er blevet separeret eller skilt, eller deres ægteskab er blevet omstødt.”

Det vil altså sige at den fælles forældremyndighed fortsætter.

Når man har fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Det gælder normalt:

 • Beslutninger der bliver anset som meget indgribende for barnet
 • Beslutning om en fritidsaktivitet der er risikobetonet.
 • Om barnets flytning til udlandet (gælder også Grønland og Færøerne)
 • Barnets navn
 • Barnets religion
 • Hvor barnet skal gå i skole
 • Væsentlige lægelige indgreb
 • Udstedelse af pas

Det betyder altså ikke, at forældrene skal være enige om samtlige beslutninger omkring barnet.

Men når forældrene ophæver samlivet eller ægteskabet kan der ofte i forbindelse hermed risikere, at opstå nogle konflikter imellem forældrene. Der kan være nogle omstændigheder der gør, at den ene forælder ønsker at ændre den fælles forældremyndighed.

(Artiklen forsætter under billedet…)

Selvom forældrene ikke længere bor sammen er det udgangspunktet, at der er fælles forældremyndighed.

Ændring af forældremyndighed

En ændring af forældremyndigheden kan ske ved aftale eller dom.
Medmindre det aftales mellem forældrene, skal der normalt meget til for at ændre forældremyndigheden.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Forældreansvarslovens § 10 bestemmer, at forældrene med fælles forældremyndighed kan aftale, at kun en af dem skal have forældremyndigheden:

” § 10. Forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, kan aftale, at en af dem skal have forældremyndigheden alene.”

Hvis forældrene er uenige om forældremyndigheden kan der træffes afgørelse i sagen om den fælles forældremyndighed skal ophæves eller opretholdes.

Men efter forældreansvarslovens § 11, kan det kun ske i de tilfælde hvor der er holdepunkter der taler for at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

” § 11. Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, træffes der afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.”

En ophævelse kræver altså at retten vurderer, at forældrene ikke kan samarbejde og at det går ud over barnets bedste.

Afgørelsen træffes af Familieretten.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Efter forældreansvarslovens § 11, kan der kun ske en ophævelse af den fælles forældremyndighed, hvor der er holdepunkter der taler for, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Normalt skal der meget til før retten ophæver den fælles forældremyndighed.

Undtagelser

Der er dog en undtagelse til at den fælles forældremyndighed kun kan ophæves hvis forældrene ikke kan samarbejde.

Der kan være nogle omstændigheder tilstede eller være nogle tilfælde hvor dette også kan give anledning til ophævelse af fælles forældremyndighed.

Det er de tilfælde hvor den ene forælder er dømt for bestemte typer af kriminalitet af grovere karakter. Dette fremgår af forældreansvarslovens § 4 a.

Af forældreansvarslovens § 4 a fremgår det hvilken form for kriminalitet der er tale om. Det gælder bl.a. forbrydelser såsom:

 • incest
 • manddrab
 • seksualforbrydelser
 • grov vold

I disse tilfælde har man en formodning om, at det er bedst at den forælder der er dømt, ikke har del i forældremyndigheden, da det ikke vil være bedst for barnet. Dette fremgår af forældreansvarsvejledningens punkt. 3.3.1.

Det er et krav at forælderen er idømt ubetinget fængsel eller en anden retsfølge efter straffelovens (link) §§ 68-70.

Men selvom den ene forælder skulle være dømt for en eller flere af disse ugerninger, vil der stadig skulle laves en vurdering af hensynet til barnet/børnene.

Undtagelsesvist kan den fælles forældremyndighed godt stadig opretholdes, hvis man kommer frem til at det er til barnets bedste. Det kan læses i forældreansvarsvejledningen under punkt 3.3.1, tredje afsnit:

”Den fælles forældremyndighed kan undtagelsesvist uanset bestemmelsen opretholdes, hvis det efter en konkret og dybdegående vurdering findes at være bedst for barnet.”

Grunde til ophævelse:
Det der altså kan danne grundlag for ophævelse af fælles forældremyndighed her, at der er konkrete holdepunkter der taler for at forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste eller hvis den ene forælder er dømt for grovere kriminalitet.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Familieretshuset

Hvis man er enig om at ophæve den fælles forældremyndighed ved aftale, skal dette gøres til Familieretshuset.

Den aftale forældrene laver, skal anmeldes til Familieretshuset på en speciel blanket. Denne blanket skal underskrives af begge forældre. Når Familieretshuset har modtaget blanketten, sendes der en kvittering. Når kvitteringen er modtaget, er aftalen gyldig. Det kan derfor være ret ukompliceret at ophæve en fælles forældremyndighed.

Det er som sagt mere kompliceret, hvis forældrene er uenige om forældremyndigheden.

Når forældrene er uenige, skal sagen stadig indledes ved Familieretshuset. Sådan er det altid. Sagerne bliver visiteret i Familieretshuset. Det betyder, at Familieretshuset skal vurdere om sagen enten skal behandles som en § 6-sag som er de mindre enkle sager eller en § 7-sag som er de komplekse sager.

Sagerne hvor den ene forælder har begået grovere kriminalitet vil normalt være en § 7-sag.

Det er ikke Familieretshuset der træffer endelig afgørelse om opretholdelse eller ophævelse af fælles forældremyndighed, hvis forældrene er uenige. Det gør Familieretten.

Midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed

Dog kan der være situationer hvor det kræves, at der bliver taget en beslutning hurtigt vedrørende ophævelse af fælles forældremyndighed.

Her har Familieretshuset lov til at træffe afgørelse om det der kaldes en midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed.

Da det er en ”midlertidig” afgørelse betyder det også, at den kun gælder indtil der bliver truffet en endelig afgørelse af Familieretten.

Det kan være nødvendigt, hvis Familieretshuset vurderer, at den ene forælder skal have den fulde forældremyndighed hurtigt og fordi det vil være for sent hvis sagsbehandlingen tager for lang tid.

Familieretten

Det er Familieretten der træffer afgørelse i sager om forældremyndighed.

Det fremgår af forældreansvarsvejledningen, at der skal tages udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet, som fremgår af forældreansvarslovens § 4. Derudover om der er konkrete holdepunkter for, at forældrene ikke kan samarbejde om barnet, til barnets bedste.

Det vil derfor altid komme an på en konkret vurdering, da ingen sager er ens. Men retten vil ofte undersøge hvordan forældrenes kommunikation er med hinanden om barnet, da det er kommunikationen der skaber fundamentet for samarbejdet.

Vejledningen angiver i punkt 3.3.1, at det centrale også er om:

” forældrene kan håndtere deres eventuelle uenigheder på en sådan måde, at det ikke går ud over barnet.

Der er også andre ting der kan have betydning for sagen:

 • Hvis en forælder har udøvet vold eller lignende mod barnet, den anden forælder eller andre i familien.
 • Hvis der er sket seksuelle krænkelser mod barnet, den anden forædler eller andre familiemedlemmer
 • Hvis en forælder har et massivt misbrug
 • Hvis en forælder har en alvorlig psykisk lidelse
 • Hvis en forælder ikke har en interesse i at varetage omsorgen for barnet
 • Hvis en forælder gennem adfærd har vist, at den pågældende ikke gider at deltage i barnets liv.

Disse faktorer kan nemlig være med til at indikere om forælderen er egnet eller i stand til at tage beslutninger vedrørende barnets liv.

Familieretten vil også inddrage barnet selv således, at barnets synspunkter også kan komme til udtryk og tages hensyn hertil. Dette er noget Familieretten skal gøre, da det står i forældreansvarslovens § 34.

Uenighed om enkelte væsentlige spørgsmål

Som forælder kan man dog godt blive bange, hvis man ikke kan blive enige om enkelte væsentlige spørgsmål vedrørende barnet. Man frygter måske pludselig en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Men udgangspunktet er, at man ikke ophæver den fælles forældremyndighed blot fordi man er uenige om et enkelt eller enkelte væsentlige spørgsmål.

Eksempel: Forældrene Karina og Jonas er uenige om skolevalg.  Det vil som udgangspunkt ikke føre til ophævelse af fælles forældremyndighed. I disse tilfælde bør Familieretten træffe afgørelse om hvor barnet skal gå i skole.

Men før man træffer nogen form for afgørelse, bør Familieretshuset forsøge, at få forældrene forliget ved konflikthåndtering og rådgivning.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Som udgangspunkt vil man ikke ophæve den fælels forældremyndighed fordi man er uenige om et enkelt spøårgsmål. Men det er en konkret vurdering i hvert tilfælde. Det kommer an på så meget.

Ansøgning om fuld forældremyndighed

Men hvordan gør man så?

Hvis man er uenige om forældremyndigheden, kan man søge om fuld forældremyndighed.

Den der ønsker den fulde forældremyndighed skal anmode Familieretshuset om det. Det kan også være, at begge forældre søger den fulde forældremyndighed.

Herefter vil Familieretshuset indkalde til et forældremøde. Hvis forældrene ikke bliver enige til mødet, sender Familieretshuset sagen videre til Familieretten.

Du kan anmode om ophør af fælles forældremyndighed på Familieretshusets hjemmeside. Det er blanketten “Anmeldelse af ophør af fælles forældremyndighed” under “Forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær)”, som skal anvendes.

Du kan læse mere om fuld forældremyndighed og hvad det indebærer i vores artikel om fuld forældremyndighed.

Før man sender en ansøgning:
Det skal være velovervejet. Lad være med at tage nogle forhastede beslutninger. Tænk det igennem før du sender ansøgningen om fuld forældremyndighed. Husk på at der skal være nogle bestemte omstændigheder til stede. På den måde undgår du at din anmodning bliver afvist.

Afvisning om anmodning om ændring af forældremyndigheden

Ifølge forældreansvarslovens § 39 vil en ansøgning om ændring af forældremyndigheden blive afvist, hvis forholdende ikke har ændret sig væsentligt.

” § 39. En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt.

Så det kommer altså også helt an på om der i første omgang er nogle omstændigheder der har ændret sig.
Derudover skal de endda også være væsentlige. Det skal også, ud fra de foreliggende oplysninger være klart, at det er bedst for barnet at fastholde forældremyndigheden som den er.

Det afgørende er altså at man kan påvise, at forholdende har forandret sig væsentligt og at det er bedst for barnet at der sker en ændring.

Har du brug for mere hjælp?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din situation kan give anledning til overvejelse om ophævelse af fælles forældremyndighed, er du velkommen til at kontakte os på eJura.dk

Har du ellers brug for yderligere hjælp eller har du nogle spørgsmål til ophævelse om fælles forældremyndighed?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Få mere hjælp til ophævelse af fælles forældremyndighed her:

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER