Regler for separation

Regler for separation – læs mere her

Regler for separation. Hvis man ikke længere ønsker at være gift med sin ægtefælle, kan man blive separeret. Dette kan lægge op til lang række spørgsmål og processen kan være lang. Så hvad betyder separation, og hvordan gør man? Læs om reglerne her i denne artikel.

Du kan læse om separation er og hvad separation har af betydning herunder.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring reglerne for separation, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris. Læs mere om vores rådgivning her. Du kan også overveje at downloade vores e-bog.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er separation?

Ønsker dig og din ægtefælle ikke længere at være gift kan man vælge at blive separeret eller skilt efter Ægteskabslovens § 29.

I Ægteskabslovens § 29, 1. pkt. står der nemlig:

”§ 29. Ægtefæller har ret til separation eller skilsmisse, når de er enige om det.”

Er man uenige og er det kun den ene ægtefælle der ikke længere vil være gift, har ægtefællen kun ret til separation efter Ægteskabslovens § 30. Det er derfor afgørende om ægtefællerne er enige eller uenige.

Det er kun når man er uenige, at der er et krav om separation. Dette fremgår af Ægteskabslovens § 30, stk. 1:

”§ 30. En ægtefælle har ret til separation.”

Separation bliver betegnet som en prøveperiode/reflektionsperiode. Denne periode ligger på 6 måneder, hvorefter der kan ske skilsmisse efter Ægteskabslovens § 30, stk. 2.

Separation betyder altså en reflektionsperiode, hvor man finder ud af hvad der skal ske. Skal man skilles eller skal man blive sammen.

Ofte sker der separation, fordi det kun er den ene ægtefælle der vil skilles og den anden ægtefælle ikke har lyst eller er i tvivl. Det er sjældent, i situationer hvor ægtefællerne er enige om skilsmisse, at de vælger at blive separeret først, selvom muligheden selvfølgelig er der. Fordi er man begge enige, er der ikke nogen grund til at gøre processen længere end nødvendigt.

Separation betyder ikke formelt set en ophævelse af ægteskabet. Man kan derfor først blive gift på ny når man er skilt.

Men hvilke juridiske konsekvenser har separation så?

(Artiklen fortsætter under billedet…)

vil man være gift med sin ægtefælle længere, kan man blive separeret efter Ægteskabslovens § 30.

 

Hvordan kan man undgå at skulle separeres?

Det er ikke altid, at I skal separeres.

I visse tilfælde kan I nemlig blive skilt med det samme, hvis I ønsker det. Det kaldes for ‘straks skilsmisse’ eller ‘direkte skilsmisse’.

Med straks skilsmisse behøves I ikke først være separerede. I kan få udstedt skilsmissebevillingen efter anmodning til Familieretshuset.

I kan kun undgå separationen i 2 situationer:

 1. I er enige om, at I vil skilles straks uden forudgående separation, eller
 2. Der er en ‘direkte skilsmisse’-grund (fx dokumenteret utroskab, eller I allerede har boet hver for sig i minimum 2 år)

Du kan læse mere om direkte skilsmisse i vores artikel om direkte skilsmisse.

Hvilke konsekvenser har separation juridisk?

Separation medfører bortfald af nogle af ægteskabets retsvirkninger.

Selvom separation ikke er en ophævelse af ægteskabet, vil retsvirkningerne være meget det samme som hvis der skete skilsmisse.

Det, der ændrer sig, er:

 1. ægtefællens arveret
 2. formuefællesskabet
 3. troskabspligten
 4. den gensidige forsørgerpligt
 5. I skal flytte fra hinanden

Lad os se nærmere på det herunder.

1. Ægtefællens arveret

Når man er ægtefæller, arver man hinanden. En ægtefælle har efter Arvelovens § 9. stk. 1 ret til halvdelen af arven sammen med eventuelle børn også kaldet livsarvinger. Hvis ikke arveladeren har nogle børn, arver ægtefællen det hele efter Arvelovens § 9, stk. 2.

Arvelovens § 9 lyder som følger:

”§ 9. Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger.

Stk. 2. Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.”

Denne automatiske arveret bortfalder når man bliver separeret.

2. Formuefællesskabet

Formuefællesskabet opstår automatisk når man indgår ægteskab efter Ægtefællelovens § 1.

Dette formuefællesskab ophører. Dette betyder, at den formue eller de aktiver som en ægtefælle erhverver sig efter separationen, ikke skal indgå i formuefællesskabet og derfor heller ikke ved formuedelingen ved skilsmissen.

3. Troskabspligten

Troskabspligten bortfalder. Det betyder, at man godt kan være sammen med andre, men man kan ikke blive gift på ny før der er sket skilsmisse.

4. Den gensidige forsørgerpligt

Ægtefæller skal forsørge hinanden efter ægtefællelovens § 4.

Denne forsørgepligt bortfalder ved separation.

Husk, at man dog stadig kan søge om ægtefællebidrag. Denne bidragspligt består så længe der ikke indgås nyt ægteskab.

5. I skal flytte fra hinanden

Når man skal separeres, skal man flytte fra hinanden.

Man har normalt op til 3 måneder til at få det gjort. Det er en af de vigtige regler separation der skal huskes. Familieretshuset skal vurdere sagen og hvis man fortsat bor på samme adresse betragtes separationen som ophævet. I dette tilfælde skal man i så fald separeres på ny og begynde forfra.

Dette betyder også at flytter man fra hinanden, for derefter at flytte samen igen  i separationsperioden, bortfalder separationen også.

Eksempel: Jens og Gitte er uenige om skilsmissen. Der er desuden ikke nogle ‘direkte skilsmisse’-grunde. Det vil sige, der er hverken dokumenteret utroskab, bigami, vold eller lignende.

Jens og Gitte kan derfor ikke få straks skilsmisse, men skal være separerede i minimum 6 måneder. De skal desuden fx fraflytte inden for ca. 3 måneder, da de ikke må bo sammen i separationsperioden.

Som nævnt vil separationen bortfalde, hvis I bor sammen i separationsperioden. Læs mere om bortfald af separation herunder.

Bortfald af separation

Separation kan derfor bortfalde på 3 måder:

 1. ægtefællerne bliver boende sammen
 2. ægtefællerne flytter sammen igen i separationsperioden
 3. ægtefællerne aftaler indbyrdes at ophæve separationen

Hvis man ønsker at ophæve separationen, skal man oplyse kommunen om dette, så kommunen kan rette status i CPR-registeret.

Hvad sker der efter ‘prøveperioden’?

Efter separationens 6 måneder har man ret til skilsmisse selvom ægtefællerne stadig er uenige.
Man bliver dog ikke automatisk skilt. Det er derfor vigtigt at man selv søger om skilsmisse bagefter.

Hvis ikke man ansøger om skilsmisse er man i princippet stadig gift.

Hvis man begge er blevet enige, kan man når som helst søge om skilsmisse i prøveperioden. Man behøver ikke at vente på at de 6 måneder gået.

Refleksionsperioden

Siden 1. april 2019 har der været nye regler.

Man valgte med den nye skilsmisselovgivning at indføre en såkaldt tvungen refleksionsperiode.

Det betyder, at man som forælder med fælles barn skal igennem en 3-måneders refleksionsperiode.

Du kan læse mere om regler for refleksionsperioden i vores artikel om refleksionsperiode.

Hvordan bliver i separerede?

Hvis man gerne vil separeres, skal man sende en digital ansøgning til Familieretshuset efter Ægteskabslovens § 37, stk. 2.

Det er nemlig dem, der behandler sagen og skal meddele bevilling, både når det gælder separation og skilsmisse.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Når man skal separeres skal man sende en digital ansøgning til Famileretshuset. Ansøgningsskema kan findes på deres hjemmeside.

Ansøgningsskema kan findes på Familieretshusets hjemmeside.

Når man indgiver anmodning om separation skal der betales et gebyr efter Ægteskabslovens § 39. Dette gebyr fastsættes årligt.

Vilkårsforhandling

Når man skal separeres eller skilles, skal man også blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen. Hvis man er enige om det, kan man blive separeret uden en vilkårsforhandling Efter Ægteskabslovens § 42, stk. 1.

Hvis man er uenige om separationen eller vilkårene, skal man til en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Dette er noget Familieretshuset indkalder til eller hvis en af ægtefællerne anmoder herom efter Ægteskabslovens § 38.

Ægteskabslovens § 38, stk. 1 lyder således:

” § 38. Familieretshuset indkalder ægtefællerne til vilkårsforhandling, når

1) en ægtefælle anmoder om det,

2) betingelserne, jf. § 42, stk. 1, for at give bevilling til separation eller skilsmisse efter §§ 29, 30 og 32-36 ikke er opfyldt”.

3) Familieretshuset finder, at særlige omstændigheder taler for det.”

Efter Ægteskabslovens § 38, stk. 2, kan vilkårsforhandling i særlige tilfælde undlades.

Skal der afholdes vilkårsforhandling skal man betale et nyt gebyr.

Til en vilkårsforhandling med familieretshuset får man vejledning til at forstå reglerne for separation og skilsmisse og hvilke konsekvenser det har. Familieretshuset hjælper også med at aftale vilkårene. Bodelingen er et eksempel på det, der kan være en del af de vilkår der skal aftales.

De vilkår man kommer frem til ved separationen, gælder også for tiden efter skilsmissen efter Ægteskabslovens § 45.

Forskellen ved skilsmisse og separation

Så hvad er egentlig forskellen på separation og skilsmisse?

Den helt overordnede forskel er, at man juridisk set stadig er gift ved separation.

Den juridiske oplæsning af ægteskabet sker først ved skilsmisse – altså, ved udstedelse af skilsmissebevillingen.

I separationsperioden kan man til enhver tid ophæve separationen og genoptage sit ægteskab uden, at der følger flere komplikationer.

Er man først blevet skilt, skal man giftes igen hvis man vil genoptage ægteskabet.

Læs mere i e-bogen “Skilsmisse og bodeling”

Du kan læse mere om skilsmisse, separation og bodeling i vores e-bog Skilsmisse og bodeling“.

Med denne e-bog kan I komme nemt og hurtigt igennem skilsmissen. Du vil lære alt om skilsmisse og bodeling. Det er lige fra, hvordan man søger om skilsmisse til hvordan regnestykket er ved bodelingen.

Med e-bogen kan I normalt klare skilsmissen og bodelingen uden brug af advokat eller lignende, så længe I kan snakke og har en nogenlunde dialog sammen. Så spar den dyre advokatregning og lær selv alt om skilsmisse og bodeling i denne e-bog.

Køber du PRO-versionen får du udover selve e-bogen OGSÅ:

 • en bodelingberegner (du skal blot indsætte tallene, så regner den selv bodelingen ud)
 • en guide til at sikre, at bodelingsaftalen bliver juridisk gyldig og korrekt
 • 15 min. rådgivning med jurist pr. mail (værdi: 299,-)

Du kan læse mere om e-bogen her.

Det anbefales også at købe vores bodelingsoverenskomst skabelon. Køb den her.

Du kan også downloade en smagsprøve-version (første 2 kapitler af e-bogen) her:

 

Har du brug for mere hjælp?

Har du brug for mere hjælp og har du nogle spørgsmål til Separation?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM SEPARATION HER

 

Regler for separation