Samværsregler – læs om dem her

Samværsregler. Hvad er det der gælder når man taler om samvær? Hvad betyder samvær i det hele taget. Når forældre går fra hinanden og man har fælles børn, skal der tages stilling til en masse ting, bl.a. samvær. Hvordan skal det foregå? Hvor længe skal samværet vare og hvordan gør man? Det er en god ide at sætte sig ind i reglerne, men det kan godt virke overvældende. Denne artikel kan hjælpe dig på vej.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring samværsreglerne, kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris.

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Læs hele artiklen herunder.

Samværsregler

Når forældre har et fælles barn/ børn og ikke bor sammen længere, er det her, at samvær bliver relevant.

Samvær er ordet for den kontakt som et barn har med den forælder, som barnet ikke bor hos.
I forbindelse med samvær følger der selvfølgelig nogle samværsregler.

I forældreansvarslovens § 19 findes den grundlæggende bestemmelse om samvær. Et barn har ret til samvær med den forælder som barnet ikke har bopæl hos.

” § 19. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.”

Der vil normalt være en bopælsforælder og en samværsforælder. Samværsforælderen er den forælder som barnet ikke bor hos.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Forbindelsen til begge forældre skal altid søges bevaret. Et barn har ret til samvær med den forælder som barnet ikke har bopæl hos.

At være samværsforælder

Når man er samværsforælder, betyder det, at barnet ikke bor hos forælderen. Mange samværsforældre kan blive bange for at miste sin betydning for barnet/børnene.

Dette kan også hænge sammen med den forskel på rettigheder som en bopælsforælder og en samværsforælder har. Samværsforælderen har ikke lige så mange rettigheder som en bopælsforælder. Der er visse ting som samværsforælderen ikke kan bestemme.

Læs mere om bopælsforælderens rettigheder i vores artikel bopælsforælder rettigheder.

Samværsforælderens rettighedder

Samværsforælderen har lov til at bestemme alt det der hænger sammen med samværet. Det må dog ikke stride imod andre rettigheder.

Samværsforælderen bestemmer hvad barnet spiser, hvilket tøj barnet skal gå i og hvad barnet skal lave i fritiden, sengetider osv. Samværsforælderen bestemmer der almindelige ting der knytter sig til dagligdagen, når barnet er på samvær.

I forhold til flytning har samværsforælderen lov til at flytte, bare det er inden for landets grænser og så længe flytningen varsles 6 uger i forvejen til den anden forælder.

Aftale om samvær

Forældrene skal aftale samvær med samværsforælderen.

Man kan selvfølgelig indgå denne aftale mundtligt, men vi vil anbefale at man får lavet det der kaldes en samværsaftale og får skrevet det ned som man kommer frem til.

At lave en skriftlig samværsaftale er bedst, da der kan være rigtig mange ting der skal aftales og det kan være svært at huske hvad der er aftalt, hvis man ikke har fået skrevet det ned. Hvis der også skulle opstå konflikter omkring samværet, vil man altid have et skriftligt bevis for hvad der gælder.

Hvis man har udarbejdet en samværsaftale, kan man:

 • Undgå tvister og konflikter omkring hvad der er aftalt
 • Håndhæve aftalen, hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet/børnene
 • Samværsforælderen kan bevise at den pågældende har ret til samvær

Hvad er en samværsaftale?

En samværsaftale er en aftale mellem forældrene om, hvor meget barnet skal være hos hver af forældrene.

Samværsaftalen vil altså beskrive og bestemme hvor meget samværet skal være på.

Her hos eJura.dk kan vi hjælpe jer med samværsaftalen, så i er sikre på at den er juridisk gyldig.

Vil i selv lave en samværsaftale, men ved i ikke helt hvordan i skal bære jer ad?
Så kan du/i købe vores populære e-bog: Samvær, forælderrettigheder og bidrag PRO som indeholder informationer og regler om samvær. Med den følger der en skabelon til samværsaftale som i kan anvende. På den måde er i sikre på at have en aftale der er juridisk gyldig og får alt det med i aftalen som man skal være opmærksom på.

Du kan også finde en skabelon inde på Familieretshusets hjemmeside under punktet ”ansøgninger og blanketter”. Gå ned og klik for punktet ”Forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær”. Find punktet der hedder samvær og vælg skabelonen der hedder ”Aftale om samvær”.

Hvad skal samværsaftalen indeholde?

Nå man sidder og skal lave en samværsaftale er der faktisk rigtig mange ting man skal være opmærksom på og tage højde for, end man lige umiddelbart tror.

Samværsaftalen bør indeholde følgende:

 • Hvordan skal samværet være i hverdage og weekender?
 • Hvordan skal samværet være i helligdage og ved mærkedage (fødselsdage)?
 • Samvær ved ferier: sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie? – Hvem skal ”vælge først” og hvornår skal det senest være gjort?
 • Hvordan skal jul og nytår opdeles?
 • Tvangsfuldbyrdelsesklausul
 • Retten til erstatningssamvær
 • Hvordan skal kommunikationen mellem forældrene foregår? (sms, messenger)?
 • Andre særlige regler?

Man kan også orientere sig i Forældreansvarsvejledningens punkt 5.4 for at se hvad en samværsaftale kan indeholde.

Der er som udgangspunkt aftalefrihed og i kan derfor aftale det i vil. Det er en god idé at aftale så meget som muligt, så der ikke opstår nogen tvivl omkring noget.

Det er selvfølgelig aldrig sikkert, at man kan undgå tvivl eller uenigheder, men man kan prøve at mindske risikoen ved at aftale så meget som muligt.

Vi kan også hjælpe dig her hos eJura.dk hvis du er i tvivl om du har husket det hele i samværsaftalen eller hvis du bare har spørgsmål generelt til samværsregler:

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Afgørelse om fastsættelse af samvær

Hvis forældrene ikke kan blive enige om fastsættelse af samværet, kan Familieretshuset eller Familieretten på baggrund af anmodning, træffe afgøre om samværet.

Det står i forældreansvarslovens § 21, stk. 1:

” § 21. Er der uenighed om omfanget og udøvelsen af samvær, kan der efter anmodning træffes afgørelse herom og fastsættes de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed, herunder vilkår om pasdeponering og vilkår til sikring af, at forælderen ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under samværet.”

Familieretshuset eller Familieretten kan dog ikke træffe afgørelse om samvær mod en samværsforælders ønske.

Anmodning om fastsættelse af samvær skal ske til Familieretshuset.

Du kan finde blanketten inde på Familieretshusets hjemmeside under ”ansøgninger og blanketter”.
Derefter vælges punktet ”Forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær)”. Under punktet samvær skal du vælge blanketten: ”Ansøgning om ændring eller fastsættelse af samvær (hvis du er forælder).

Når der ikke er enighed mellem parterne (forældrene) skal sagen visiteres til videre behandling enten som § 6-sag eller en § 7-sag. Læs om sagsinddelingen og hvad det henholdsvis betyder, at en sag er en §6-sag eller en § 7-sag i vores artikel Ny skilsmisselov 2019.

Hvis ikke parterne bliver enige under sagen hos Familieretshuset indbringes sagen for Familieretten til afgørelse.

Afgørende om vurderingen for om der skal fastsættes samvær, er hvad der er bedst for barnet, som det fremgår af forældreansvarslovens § 4.

” § 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.”

Som det også fremgår af forældreansvarsvejledningen skal afgørelser om samvær altså træffes ud fra barnets perspektiv, det skal være til barnets bedste og det skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare. Det kan altså ikke komme på tale, at forælderen har en ret til samvær, som går forud for hensynet til barnet.

Samværets omfang

Samværets omfang betyder den tidsmæssige udstrækning af samværet. Her tæller man overnatninger i løbet af en 14-dages periode.

Eksempel: har man en ordning der hedder 9/5 betyder det, at barnet/børnene har 9 overnatninger hos bopælsforælderen og 5 overnatninger hos samværsforælderen over en 14-dages periode.

Eksempel: Har man en 7/7 ordning, kaldes dette også en deleordning. I så fald har barnet/børnene lige mange overnatninger hos hver af forældrene over en 14-dages periode.

Når samværet skal fastsættes, skal det tilrettelægges på en sådan måde, at det hele tiden tilgodeser barnets behov for kontakt med samværsforælderen.

Udgangspunktet er, at man ved fastsættelsen inddrager barnets perspektiv og synspunkter efter forældreansvarslovens § 5. Dette vil Familieretshuset sørge for at opfylde ved en børnesamtale.

Hvad lægges der vægt på ved afgørelsen?

Afgørelsen skal være udtryk for den bedst mulige løsning for barnet. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af hvilken samværsordning der er bedst for barnet.

Forældreansvarsvejledningen indeholder nogle faktorer, som der kan lægges vægt på:

 • Barnets alder og udviklingstrin.
 • Barnets holdning til samværet.
 • Barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter o.a.
 • Samværsforælderens og barnets hidtidige kontakt.
 • Forældrenes samarbejdsevne, herunder om der foreligger samarbejdschikane.
 • Forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold.
 • Afstanden mellem forældrenes bopæle.
 • Barnets kontakt til søskende, herunder halvsøskende.
 • Andre praktiske forhold.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

I afgørelser om samvær er det altid målet, at finde frem til den bedste løsning for barnet.

Samvær med mindre børn

Sager om mindre børn er som udgangspunkt børn under tre år.

Man kan først sende anmodning til Familieretshuset når barnet er født og når faderskabet er fastslået. Man kan altså IKKE sende en anmodning inden barnet er født.

Her inddrages barnets perspektiv og synspunkter selvfølgelig også. Dette vil normalt ske ved inddragelsen af en børnesagkyndig.

Sager om samvær med mindre børn skiller sig lidt ud fra sager med børn der er ældre. Når der er tale om helt små børn er har bopælsforælderens indstilling til samvær har en central betydning.

I forbindelse med sagens oplysning, kan der indhentes oplysninger fra barnets læge eller sundhedsplejersken.

Undtagelse for samvær

I nogle situationer kan der ikke gives samvær. Dette gælder hvis forælderen er dømt for grovere kriminalitet.

Midlertidig afgørelse om samvær

Hvis der er en samværssag i gang og en forælder hidtil har haft jævnligt kontakt med barnet, men som på trods af det ikke har en aktuel kontakt med barnet, kan denne forælder anmode om midlertidigt samvær. Familieretshuset eller Familieretten vil efter forældreansvarsloven § 29, stk. 1 kunne træffe afgørelse om det der kaldes midlertidigt kontaktbevarende samvær.

” § 29. Under en sag om forældremyndighed, om barnets bopæl, om samvær eller om anden kontakt kan der efter anmodning træffes afgørelse om midlertidigt samvær eller om anden kontakt.”

Den midlertidige afgørelse om samvær gælder kun indtil der er truffet endelig afgørelse om samvær eller der endeligt er blevet aftalt samvær.

Ændring af samvær

Når der er lavet en samværsaftale enten ved aftale eller afgørelse hos Familieretshuset er det den der er gældende og skal overholdes.

Der kan dog ske nogle ting, som gør, at en forælder gerne vil ændre samværet.

Samvær kan ændres på to måder:

 1. Ved ny samværsaftale mellem forældrene
 2. Ved afgørelse om ændring hos Familieretshuset

I forældreansvarslovens § 21, stk. 3 står der:

” § 21. Fastsættelse af samvær kan afslås, og en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres eller ophæves.”

Men ofte kan mange forældre tro, at samværet kan ændres uden de store komplikationer. Det er både rigtigt og forkert. Det kan være forholdsvist nemt hvis forældrene er enige og kan komme frem til en ny samværsaftale. Men vi ser tit, at forældrene er uenige om ændringen og at der også er nogle tvister eller konflikter som er skyld i at man gerne vil ændre samværet.

Når forældrene er uenige, skal der startes en sag hos Familieretshuset hvor man anmoder om ændring af samværet.

Før samvær kan ændres er det et overordnet krav, at forholdende er væsentligt forandrede eller at det eksisterende samvær ikke er til barnets bedste.

Det er den forælder der anmoder om ændring af samværet, som skal påvise at der foreligger væsentligt forandrede forhold eller at samværet ikke er til barnets bedste.

Hvis anmodningen om ændring af samværet skyldes enkeltstående fravigelser kan anmodningen om ændring afvises.

Eksempel: Der anmodes om ændring- eller flytning af samvær, for at barnet kan deltage i en af forældrenes bryllup, en barnedåb, en fødselsdag eller en konfirmation. Sådanne begivenheder har ikke en overordnet betydning for gennemførelse af samværet og der kan derfor ske afvisning fra Familieretshuset.

Hvis Familieretshuset afviser anmodningen, må samværet gennemføres som det står i samværsaftalen.

Afgørelse om ophævelse af samvær eller afvisning af samvær

En anmodning om ændring eller ophævelse af samvær kan afvises efter forældreansvarslovens § 39:

” § 39. En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt.”

Derudover kan Familieretshuset eller Familieretten også give afslag på fastsættelse om samvær eller ophæve samvær hvis:

 • Der har været lang tid adskillelse mellem barnet og samværsforælderen
 • Der er chikane omkring samarbejdet
 • Barnet ikke ønsker det
 • Samværsforælderen har været voldelig

Bortfald af samvær

Bortfald af samvær er ikke det samme som ophævelse af samvær.

Bortfald af samvær kan blive relevant ved ferieafholdelse. Men kun hvis der ikke er aftalt noget om feriesamvær i samværsaftalen.

Uden for ”almindelig ferie- og helligdagsperiode”:

Hvis bopælsforælderen vil placere sin ferie på en sådan måde, at det kommer til at gå ud over samværsforælderens samvær med barnet og kan samværsforælderen og bopælsforælderen ikke blive enige om en løsning på det, kan bopælsforælderen søge om bortfald af samværet der falder sammen med den ønskede ferie. Men i disse tilfælde, skal det være særligt velbegrundet før der sker bortfald af samvær

Inden for ”almindelig ferie- og helligdagsperiode”:

Hvis bopælsforælderen vil placere sin ferie på en sådan måde at det går ud over samværsforælderens samvær med barnet, kan bopælsforælderen godt tillade sig dette.

Dette er ikke alle forældre helt klar over.

Hvis der er aftalt noget om feriesamvær i samværsaftalen er det det der gælder og er det selvfølgelig det som forældrene skal gå efter.

Før der anmodes om bortfald af samvær:
Det anbefales at forældrene søger at komme frem til en løsning i fællesskab. Anmodning om bortfald af samvær kan være konfliktoptrappende og kan være med til at gøre samarbejdet sværere senere i fremtiden.

Få mere hjælp til samværsregler

Har du brug for mere hjælp til reglerne for ændring af samværet?

Så kan du få hjælp som medlem af Familieregler.dk.

For et fast beløb hver måned, kan du få rådgivning til bl.a. at få ændret samværet. Du kan fx stille dine eventuelle spørgsmål i vores Facebook-community.

Du kan også læse vores e-bøger, guides og meget mere.

Som medlem får du nemlig bl.a. følgende fordele til et fast beløb hver måned:

 • E-bøger om forskellige emner for skilsmisseforældre
 • Online brevkasse
 • Lukket Facebook-community, hvor du kan stille spørgsmål og få svar inkluderet i medlemskabet

Der er naturligvis ingen binding eller skjulte gebyrer. Så du kan til enhver tid melde dig ud igen.

Du kan også få juridisk rådgivning hos os til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Få mere hjælp til samværsregler her:

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER