Kan jeg få erstatning? Her er de overordnede regler for erstatning

Spørgsmålet om hvorvidt man kan få erstatning afhænger af nogle juridiske regler. Denne artikel vil kort forklare betingelserne for erstatning. Artiklen er derfor god som et overblik over erstatningsreglerne.

De overordnede betingelser for erstatning

Der kan siges at være nogle helt generelle betingelser før man kan opnå erstatning. Det kan godt blive lidt ‘nørdet’, men vi vil i denne artikel forsøge at holde det på et forståeligt plan.

De enkelte betingelser vil blive gennemgået lidt nærmere nedenfor.

 • Der skal være et tab
 • Der skal være et ansvarsgrundlag
 • Der skal være kausalitet (årsagssammenhæng)
 • Der skal være adækvans (skaden opstået pga. skadevolders adfærd)
 • Der må ikke være nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde (nødværge, nødret mv.)
 • Der må ikke være medvirken

Det er de ‘overordnede’ betingelser. Derudover skal der også tages hensyn til forsikringsforhold og eventuel lempelse. Dette vil denne artikel dog ikke komme nærmere ind på.

Skadelidte og skadevolder

Inden vi gennemgår de forskellige krav til erstatning er der er lidt terminologi, man skal have styr på. Der er to ord, som man skal kunne forstå. Der er både en skadelidte og en skadevolder.

Skadelidte er den, som har været udsat for skaden og som eventuelt vil kunne søge erstatning. Det er for eksempel den, der slår sig og kommer til skade og vil søge erstatning på baggrund af dette.

Skadevolder er den, der er eventuelt er skyld i skadelidtes skade. Det kan både være en arbejdsgiver, en almindelig privatperson som dig og mig eller lignende. Det er altså den, der eventuelt volder skaden.

Der skal være et tab

Der findes to typer tab inden for erstatningsretten:

 • Personskade
 • Tingsskade

For at få erstatning skal der først og fremmest være et tab. Hvis der slet ikke er noget tab, kan man ikke søge erstatning. Man kan måske godt søge om godtgørelse, som er et alternativ til erstatning, hvis der ikke er lidt noget tab.

Lad os for eksempel sige, at du falder og slår dig på et fortov, der støder ud til en offentlig vej. Her vil du under ovenstående betingelser (tab, ansvarsgrundlag, kausalitet osv.) kunne gøre krav på erstatning.

I dette eksempel vil du derfor være skadelidte. Som skadelidte skal du lide et tab. Hvis du blot får lidt hudafskrabninger og kan rejse dig op igen med det samme uden, der nærmest er sket nogen skade, så vil der højst sandsynlig ikke være noget tab.

Hvis du som skadelidte omvendt falder og slår dig og ødelægger en bestemt nerve i ryghvirvlen, der gør dig lam fra livet og ned, vil du have fået et varigt men og måske også tabt erhvervsevne erstatning.

Der vil nemlig være sket en skade, der medfører, at du får et varig skade og højst sandsynlig også får rigtig svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der kan også være sket en tingsskade. Hvis din dyre canadagoose-jakke til mange tusinde kroner bliver flænset  på grund af faldet på fortorvet, men du ikke bliver påført nogen skade selv (udover måske lidt småskræmmer), så vil du have lidt et tab i form af en tingsskade.

Der skal være et ansvarsgrundlag

Så langt så godt. Hvis skadelidte er kommet ud for en skade, enten som personskade eller tingsskade, vil det næste kriterium for at få erstatning være, at der skal være et ansvarsgrundlag.

Det betyder, at der skal være en skadevolder, som man kan placere en skyld hos.

Man deler ansvarsgrundlag op i:

 • culpa
 • objektivt ansvar og
 • hæftelsesansvar

Culpa betyder kort fortalt, at der er noget skyld, som skyldes skadevolder. Det vil sige, det må ikke være et hændeligt uheld. Det skal være skadevolders skyld, at jeg falder og slår mig på fortorvet. Læs for eksempel artiklen om Kan man få erstatning ved manglende snerydning?, hvor spørgsmålet om, hvorvidt man kan få erstatning, hvis skadevolder ikke rydder sne, bliver besvaret.

Inden for culpa opdeler man det i tre kategorier:

 • forsæt (culpa)
 • uagtsomhed (culpa)
 • hændeligt uheld (% culpa)

Forsæt betyder egentlig, at det mere eller mindre er gjort bevidst hos skadevolder. Hvis skadevolder fx godt vidste, at han burde have ryddet sne, fordi folk kunne falde på grund af det ville være glat, så er der forsæt og dermed culpa, som er et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag til at kunne søge erstatning for.

Uagtsomhed betyder, at skadevolder ikke nødvendigvis har gjort det bevidst eller med vilje, men burde vide, at man kan falde og slå sig, hvis man ikke rydder sne. Uagtsomhed er også skyld og vil derfor sige, at der er culpa, som kan være ansvarspådragende for skadevolderen.

Hændeligt uheld er ikke ansvarspådragende og dermed ikke culpa. Man kan altså ikke få erstatning, hvis det var et hændeligt uheld, man faldt og slog sig på fortovet.

Culpa i denne artikel er ikke gået i dybden i denne artikel. Hvis du vil vide mere om culpa, anbefaler vi, at du læser lidt mere om dette.

Objektivt ansvar betyder i modsætning til culpa, at uanset om det var et hændeligt uheld eller der en konkret skyld hos skadevolder, så bliver handlingen ansvarspådragende for skadevolder. Objektivt ansvar kan enten være:

 • Lovbestemt objektivt ansvar
 • Ulovbestemt objektivt ansvar

Lovbestemt objektivt ansvar er for eksempel hunde og hundeloven. Uanset om det var et hændeligt uheld at skadevolders hund overfaldt en fodgænger på fortorvet og forvoldt skade, så vil skadevolder blive ansvarspådragende. Der er også lovbestemt objektivt ansvar i færdselsloven.

Ulovbestemt objektivt ansvar hviler på retspraksis, det vil sige det, som domstolene har afgjort, men som ikke nødvendigvis står i nogen lov. Den mest almindelige ulovbestemte ansvarsgrundlag er skader, som opstår på grund af udgravninger og piloteringer, som ikke vil blive behandlet nærmere i denne artikel.

Hæftelsesansvar omfatter blandt andet principalansvar. Principalansvaret går ud på, at ansvaret hviler på arbejdsgiveren, mens det ‘lempes’ for arbejdstageren. Det vil sige som ansat i et over-/underordnelsesforhold vil arbejdsgiverens ansvar være skærpet. Det følger af Danske Lov 3-19-2. Det vil sige uanset hvad, så er det arbejdsgiveren, der bliver ansvarspådragende.

Hvis der både er lidt et tab og er et ansvarsgrundlag i form af culpa, objektivt ansvar eller hæftelsesansvar, så kan man gå videre til næste betingelse som er, at der skal være en årsagssammenhæng, hvilket også kaldes kausalitet.

Der skal være kausalitet

For at kunne få erstatning, skal der være kausalitet.

Kausalitet betyder også årsagssammenhæng eller årsagsforbindelse.

Det betyder, at der skal være en sammenhæng mellem den skadevoldende handling/undladelse, og den skader, som der rent faktisk sker.

Ved eksemplet med fortorvet der ikke er ryddet for sne, vil man vurdere kausaliteten efter, om der er en forbindelse mellem grundejerens mangel på snerydning, eller om det måske skyldtes noget helt andet.

Var det måske fordi skadelidte (fodgængeren) faldt over en sten, som lå inde i bedet i stedet? Så vil der ikke være en årsagsforbindelse mellem den undladelse at rydde sne og skaden som sker.

Der skal være adækvans

Adækvans hænger ofte sammen med kausalitet og behandles nogle steder som om, det er to ens begreber

Adækvans kaldes også påregnelighed og skal ligeledes være tilstede, før man kan få erstatning.

Adækvans vil sige, at risikoen mellem den skadevoldende handling eller undladelse og skaden er blevet forøget. Det er altså ikke nok, at der blot er en årsagssammenhæng, der skal også være en adækvans.

Ved eksemplet med mangel på snerydning kan det siges, at risikoen for skaden er blevet større ved ikke at rydde sne.

Der må ikke være nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde

Hvis ovenstående er opfyldt, altså kravene om: tab, ansvarsgrundlag, kausalitet, adækvans, skal man dernæst sikre sig, at der ikke er nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde.

Hvis der er en eller flere objektive ansvarsfrihedsgrunde, vil man ikke kunne få erstatning.

Der findes følgende ansvarsfrihedsgrunde:

 • Nødværge
 • Nødret
 • Negotiorum gestio
 • Samtykke

Nødværge og nødret følger af straffeloven. Hvis skadevolder har påført skaden som følge af nødværge eller nødret, vil skadevolder ikke kunne blive erstatningsansvarlig. De to begreber vil dog ikke blive behandlet nærmere i denne artikel.

Negotiorum gestio betyder, at en person foretager en anden persons anliggender, uden det er aftalt i mellem de to.

Samtykke betyder, at man har accepteret det – enten udtrykkeligt eller stiltiende. Mange steder ser man for eksempel skiltene “Færden på eget ansvar” eller lignende. Ved at færdes et sådant sted accepterer man ved et stiltiende samtykke, at man selv er erstatningsansvarlig ved tab.

Der må ikke være medvirken

Ligesom der ikke må være nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde, må der heller ikke være medvirken.

Medvirken betyder, at skadelidte selv har medvirket til skadens indtræden. Det kan derfor siges at være skadelidtes egen skyld.

Det kan for eksempel være, hvis en fodgænger har taget høje stiletter på og derefter bevæger sig ud på et fortorv, hvor der ikke er ryddet sne. Her vil man nok vurdere, at det er fodgængerens egen skyld, at hun falder, da det ikke er særlig smart at gå med stilletter uden for en snefuld dag.

Afrunding

Til sidst kan det nævnes, at der altså skal være visse betingelser opfyldt, før man kan få erstatning.

Artiklen er meget overordnet, og hver betingelse kunne sagtens have været mere i dybden, men artiklen er til for at give et overblik over, hvilke krav der stilles for at kunne få erstatning.

Opsummeret, er der altså følgende betingelser, som også blev nævnt i starten:

 • Der skal være et tab
 • Der skal være et ansvarsgrundlag
 • Der skal være kausalitet (årsagssammenhæng)
 • Der skal være adækvans (skaden opstået pga. skadevolders adfærd)
 • Der må ikke være nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde (nødværge, nødret mv.)
 • Der må ikke være medvirken

Er du kommet ud for en skade og vil søge erstatning?

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt søger en advokat, som har styr på erstatningsretten.

Du kan benytte www.Agera.dk, hvor du kan få tre helt uforpligtende tilbud på behandling af en erstatningssag. Agera finder de rette advokater, der har erstatningsretten som specialistområde.

FIND ADVOKAT HER