Kan man få erstatning ved manglende snerydning? Ja, hvis…

I vinterperioden er det ekstra glat, og man kan hurtigt komme til at glide på fortove – især hvis der ikke er ryddet. Hvis du glider og der sker en skade, fordi grundejeren ikke har ryddet sne på fortovet, kan grundejeren risikere at blive erstatningsansvarlig, og du kan dermed få erstatning fra grundejeren.

Hvordan er reglerne om snerydning?

Er det et lovkrav, at man skal rydde sne på fortorvet som grundejer?

Hvis man bor i et hus, hvor fortorvet støder op til en offentlig vej, har man pligt til at rydde fortorvet for sne. Det følger af bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (vintervedligeholdelsesloven), § 2.

Der er ligeledes også pligt til at sørge for, at der er ryddet for sne ved indgange, trapper, adgang til affaldsstativer og ved postkassen.

Rent erstatningsmæssigt følger det af reglen om culpanormen. Det betyder, at man skal handle inden for en vis norm, en vis adfærd, og hvis man ikke gør det, kan man blive erstatningsansvarlig, hvis der er et tab som følge af ens ansvarspådragende adfærd.

Det betyder, at du skal sørge for at holde fortorvet mv. ryddet for sne fra kl. 7-22 (kl. 8 om søndagen). Hvis du ved, at der er nogle, der bruger fortorvet udover dette tidsrum og sneen vil blive liggende, skal du ligeledes holde fortorvet ryddet for sne uden for tidsrummet, så vidt det er muligt. For eksempel hvis skraldemændene tømmer skrald kl. 6 om morgenen.

Skal man så tage fri fra arbejde og skovle sne hele dagen som grundejer?

Nej, som beskrevet følger reglen om snerydning culpanormen. Det vil sige, at grundejeren skal sørge for, at der er ryddet sne i det omfang, det kan lade sig gøre. Ud fra en almindelig culpavurdering vil det sige, at grundejeren skal rydde sne inden grundejeren tager på arbejde eller lignende (og før kl. 7) og sørge for at salte/sprede grus. Derefter behøves grundejeren ikke at tage hjem hver anden time for at sikre sig, at der er ryddet for sne. Grundejeren skal blot rydde sne igen, når grundejeren kommer hjem fra arbejde.

Hvad hvis det er snestorm, og det bliver ved med at vælte ned?

Hvis det er håbløst at rydde sne fx på grund af snestorm bliver man som grundejer ikke erstatningsansvarlig. Så hvis det er helt nyttelyst at rydde sne har du ikke pligt til at stå udenfor i kulden og rydde sne konstant.

Reglerne for erstatning ved manglende snerydning

Er du kommet til skade eller har lidt et tab på grund af manglende snerydning? Så kan grundejeren blive erstatningsansvarlig, det vil sige, du kan søge erstatning fra grundejeren.

Dette afhænger først og fremmest af ovennævnte regler om vintervedligeholdelsesloven og culpanormen. Det vil sige, du kan ikke få erstatning, hvis:

  • grundejeren havde ryddet og saltet/spredt grus inden kl. 7, inden vedkommende tog på arbejde og ikke var kommet hjem endnu herefter eller
  • hvis det er nytteløst for grundejeren at rydde sne fx på grund af snestorm eller
  • hvis det er uden for tidsrummet 7-22 (kl. 8 om søndagen) eller grundejeren ikke kunne vide, at du ville begive dig ud på fortorvet uden for dette tidsrum

Derudover er der en række andre undtagelser til at grundejeren kan blive erstatningsansvarlig og du dermed kan få erstatning.

Der kan for eksempel nævnes, at hvis det er din egen skyld, at du falder, vil grundejeren ikke blive erstatningsansvarlig. Det kan for eksempel være, hvis du vader rundt i stilletter i snevejr. Eller hvis du har fået lidt for meget til julefrokosten og falder på vej hjem på et fortorv.

Hvis du slet ikke har lidt noget tab, vil du heller ikke kunne kræve erstatning for den manglende snerydning. Det vil sige, at hvis du glider som følge af mangel på snerydning på et fortorv, men du blot får lidt hudafskrabninger, vil du ikke umiddelbart kunne søge erstatning hos grundejeren.

Der findes flere typer erstatninger alt afhængig af, hvilket tab du har lidt i forbindelse med skaden. Typerne af erstatning er:

  • svie og smerte
  • tabt arbejdsfortjeneste
  • varig men-erstatning
  • tabt erhvervsevne erstatning

Det betyder, at hvis du ikke får mere end et par hudafskrabninger og et blot mærke, så du ikke behøves at sygemelde dig, vil du som udgangspunkt ikke kunne søge erstatning.

Hvis du derimod bliver nødt til at melde dig syg flere uger som følge af varig hovedpine eller måske har slået dig så voldsomt, at din skulder er rykket ud af led, og aldrig vil hele helt igen, så du ikke længere vil kunne løfte tunge løft, så vil du have lidt et tab og dermed søge erstatning mod grundejeren, hvis de resterende betingelser er til stede.

Derudover skal skaden have adækvans og kausalitet, ifølge loven. Det betyder, at du skal kunne bevise, at det var på grund af grundejerens forsømmelse (den culpøse adfærd, der afviger fra culpanormen), der er grund til, at du har lidt et tab. Grundejeren undladelse af snerydning skal altså have været nødvendig og tilstrækkelig til at være skyld i skadelidtes skade, og der skal være en forbindelse mellem undladelsen og skadelidtes skade.

Hvem skal bevise skaden for at kunne få erstatning?

Hvis skaden er skadt. Du er faldet og har lidt et tab. Hvem skal så bevise, at du opfylder kravene til at få erstatning?

Udgangspunktet i loven er, at det er skadelidte (dig), der har bevisbyrden. Det er også dette, der kaldes for ligefrem bevisbyrde, da du som skadelidte skal bevise, at kriterierne for erstatning er tilstede.

Måden du kan bevise dette er først og fremmest ved at bevise, at grundejeren ikke har overholdt sine forpligtelser. Hvis der er nogle, der så, at du faldt og kom til skade, så få deres navn og kontaktoplysninger, så du kan bruge dem som vidner, hvis grundejeren eller dennes forsikringsselskab nægter at betale erstatning.

Billeder med datokode af fortorvets manglende snerydning kan også bruges som bevis.

Derudover skal du selvfølgelig også dokumentere, at der er sket en skade. Så sørg for at få de rette dokumenter fra skadestuen og din egen læge som bevis på, at du har lidt et tab.