BOLIGRETTEN

Boligretten – læs om rettens behandling af sager

Boligretten. Det er tit, at der opstår tvister ved lejemål mellem udlejer og lejer. Det kan derfor være en god idé at vide hvad man kan gøre, hvis man vil have hjælp til at få løst en konflikt. I forbindelse med en konflikt kan både lejer og udlejer klage til boligretten. Denne artikel kommer nærmere ind på hvad boligretten er for noget og hvorfor det er en god idé at kende til den.

Hvis du har brug for mere juridisk rådgivning omkring en lejeretlig sag, eller ved du ikke helt hvordan du skal bære dig ad med at anlægge en sag for boligretten, så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig med juridisk rådgivning til en god og fast pris.

Læs mere om vores rådgivning her.

Du kan læse hele artiklen om boligretten herunder.

Boligretten og løsning på tvister

Det er desværre ikke en sjældenhed, at der opstår konflikter i lejeforhold mellem lejer og udlejer. Det kan bl.a. skyldes, at lovgivningen er meget omfattende og derudover, at lejeret bare er kompliceret.

Hvis man ikke er jurist og umiddelbart ikke ved så meget om området, kan det være meget svært og uoverskueligt. Derfor er det ikke altid man lige ved, hvad man skal gøre, hvis man står i en situation hvor man er uenige i et lejeforhold.

Heldigvis findes der myndigheder der kan afgøre de her komplicerede lejeretlige sager.

Efter Lejelovens § 107, stk. 1 kan tvister om lejeforhold indbringes for boligretten, hvis ikke huslejenævnet har kompetence, efter loven, til at behandle sagen.

Lejelovens § 107, stk. 1 lyder:

”§ 107. Tvister om lejeforhold, der er omfattet af denne lov, kan, hvis spørgsmålet ikke efter loven kan indbringes for huslejenævnet eller i Københavns Kommune for ankenævnet, i 1. instans indbringes for byretten. Retten benævnes boligretten. Parterne kan dog, når der er opstået en tvist, aftale, at tvisten kan indbringes for boligretten, uden at huslejenævnet og i Københavns Kommune ankenævnet har behandlet sagen.”

Det betyder, at sagen som udgangspunkt først skal vurderes, om den kan behandles af Huslejenævnet inden den kommer for boligretten.

Det er altså også nødvendigt at vide lidt om Huslejenævnet og ikke kun boligretten.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Det er tit der opstår konflikter mellem udlejer og lejer. Disse konflikter kan løses ved Huslejenævnet og boligretten.

Huslejenævnet

Huslejenævnet anses for at være den første instans hvor en konflikt mellem lejer og udlejer behandles, når parterne ikke selv kan komme frem til en løsning.

Det er både udlejer og lejer der kan anlægge en sag for Huslejenævnet.

Det gælder kun sager inden for private lejemål.

Hvilke sager behandler Huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler sager der er omfattet af lejeloven. Men det er ikke alle typer sager inden for lejeloven som kan behandles af Huslejenævnet.

Det står i Lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1-11 om hvilke sager Huslejenævnet behandler.

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager om:

 • Huslejens størrelse
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Vand- og varmeregnskaber (a conto sager)
 • Overtrædelser af husordenen
 • Vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Mangler ved lejemålet
 • Opsigelse af værelseslejemål

Huslejenævnet træffer IKKE afgørelser i sager om:

 • opsigelse eller ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret
 • Hvilket afslag der skal gives i huslejen pga. mangler
 • Udlejers adgang til at have ret til det lejemål, der udlejes

Der findes et Huslejenævn for hver enkelt kommune. Vil man derfor indbringe en sag for Huslejenævnet, skal man henvende sig til det Huslejenævn i den kommune hvor lejemålet ligger.

Efter lov, skal sager indbringes skriftligt.

Vi vil anbefale at gå ind på den hjemmeside for det Huslejenævn man tilhører, hvis man ønsker at starte en sag.

I 2019 koster det normalt 312 kr. at anlægge en sag for Huslejenævnet. Gebyret ændres årligt.

Det kan ikke siges hvor lang tid Huslejenævnet er om at komme med en afgørelse. Det kan nemlig komme an på Huslejenævnets størrelse. De mindre Huslejenævn kan der være lidt længere ventetid hos.

Når Huslejenævnet har truffet en afgørelse, kan man anke afgørelsen til boligretten. Her skal man være opmærksom på, at sagen skal indbringes videre for boligretten senest 4 uger efter Huslejenævnets afgørelse. De 4 uger skal regnes fra den dag Huslejenævnet meddeler sin afgørelse til parterne.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER

 

 

Om boligretten

Hvis en sag ikke kan afgøres af Huslejenævnet, eller hvis man som lejer eller udlejer er utilfreds med den afgørelse Huslejenævnet er kommet frem til, kan man anlægge eller anke en retssag ved boligretten. Hvis man vil anke en afgørelse fra Huslejenævnet skal man som sagt være opmærksom på 4 ugers fristen.

Boligretten behandler i princippet alle sager om leje af private lejemål. Normalt vil en sag som sagt skulle behandles af Huslejenævnet før sagen kommer for retten.

Lejer og udlejer kan dog godt aftale, at tvisten skal behandles direkte af boligretten uden behandling af en forudgående instans Efter Lejelovens § 106, stk. 1.

Hvad er boligretten?

Boligretten er en del af byretten. Der vil være en boligret i den retskreds som ejendommen befinder sig i.
Fordi boligretten er en byret, kan rettens dom ankes til Landsretten. Men kun hvis sagen er af en vis størrelse.

Boligretten er lidt mere særlig, da den også består af det der kaldes ”lægdommere”, som har et godt kendskab til bolig- og huslejeforhold. Det er derfor boligretten også kaldes en specialdomstol.

I en sag ved boligretten, kan retten tage ud og bese det lejemål, som sagen vedrører. Dommeren kan også bese andre lejemål i området, så der er noget at sammenligne med.

Hvilke sager behandler boligretten?

I princippet behandler boligretten alle sager inden for leje, da udlejer og lejer jo har en mulighed for at aftale at få en sag direkte til boligretten. Men da lejer og udlejer jo netop er uenige, er det sjældent det sker.  Derfor behandler boligretten som udgangspunkt de sager som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle.

Det er kun sager der vedrører leje af husrum eller huse til beboelse der behandles.

Sager som boligretten behandler:

 • opsigelse og ophævelse
 • tidsbegrænsning af lejeaftale
 • Huslejens størrelse
 • mangler ved det lejede
 • uenigheder om lejeaftalens ophør
 • Huslejenævnets afgørelser der ankes

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejer og udlejer kan bl.a. aftale at sagen skal direkte i boligretten.

Hvilke sager behandler Boligretten ikke?

Som udgangspunkt behandler boligretten ikke de sager, som kan anlægges for Huslejenævnet.

Du skal dog huske på at Huslejenævnets sager som nævnt kan ankes til boligretten.

Boligretten behandler heller ikke sager der vedrører ubebyggede arealer.

Men hvordan anlægger man så en sag for boligretten?

At anlægge sag for Boligretten

Først skal man være opmærksom på, at det er dyrere at anlægge sag hos Boligretten end det er hos Huslejenævnet. Det skyldes, at der skal betales for de omkostninger der er i forbindelse med at føre en civil retssag.

Der er ikke noget gebyr, men der vil være en retsafgift og der vil være andre sagsomkostninger fx advokatsalær. Det kan derfor blive meget dyr og det vil være den tabende part der skal betale for alle sagsomkostningerne.

Hvordan starter man sag i boligretten.

Vil man indbringe en sag for boligretten skal det ske via det der kaldes en ”stævning”. Det er en stævning af modparten.

Denne stævning skal sendes til boligretten. Man skal sende stævningen til den byret i det område lejemålet er.

Efter stævningen er sendt og den er modtaget i boligretten, vil boligretten informere modparten om at sagen skal behandles af boligretten. Modparten skal svare skriftligt til retten inden for en frist på 14 dage. Dette kaldes et svarskrift.

Hvis modparten ikke svarer:

I dette tilfælde vil sagen blive afgjort på baggrund af de dokumenter der er sendt ind i sagen.

Hvis modparten svarer:

I dette tilfælde vil man få en kopi af modpartens svar, som man skal reagere på inden for 2-4 uger ved at sende et nyt svar til retten. Herefter får modparten mulighed for at svare på dette modsvar igen.

Derefter vurderer retten, hvornår sagen skal for retten og om der skal iværksættes andre retslige handlinger. Sagen bliver behandlet som en almindelig retssag og til sidst afgjort ved dom.

Småsager i retten

Hvis sagen vedrører et krav på under 50.000 kr. kan sagen behandles som en ”småsag”.

Når sagen behandles som en småsag, hjælper retten, parterne (lejer og udlejer) med at forberede sagen og sørge for at oplyse sagen. Her behøver parterne ikke at lade sig repræsentere af en advokat, da parterne selv kan føre retssagen gennem rettens vejledning.

Det der er en fordel ved småsager er, at behandlingen er billigere og hurtigere, og der er ikke krav om, at man skal lade sig repræsentere af en advokat.

Har du brug for mere hjælp?

Har du spørgsmål som du ikke fik besvaret i denne artikel eller har du bare brug for mere hjælp omkring reglerne for boligretten?

Hos os kan du få juridisk rådgivning til en fast, god pris. Du kender priserne på forhånd og ved, hvad det koster at få hjælp.

Du kan læse mere om vores rådgivning herunder:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING HER