Lejeloven støj – hvor meget må en lejer larme? Læs her

Lejeloven støj – hvordan er reglerne? Hvor meget må lejere larme i en lejebolig? Hvad står der i lejeloven § 79 a og lejelovens § 79 b? Hvornår kan udlejer opsige lejeren med begrundelsen, at lejeren støjer for meget – og dermed smide lejeren ud?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel. 

Er du træt af, at en lejer støjer? Så skal du sende en officiel klage til udlejer. Du skal i klagen henvise til de korrekte paragraffer m.v. Vi har lavet en skabelon til klage over støj, som fastslår alvoren i klagen over for udlejeren, som derefter skal tage sagen til Huslejenævnet.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Lejeloven støj

Der står i lejeloven, at en lejer ikke må støje uacceptabelt til væsentlig gene for andre.

Lejere, der bor til leje, må derfor ikke blot larme så meget, som de har lyst til. I sidste ende kan lejeren risikere at blive opsagt fra sit lejemål. Det betyder, at lejeren kan blive smidt ud.

Men hvor meget må en lejer så støje i en lejebolig?

Der står i lejelovens § 79 a, stk. 1, nr. 5:

“§ 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.”

En lejer kan altså pålægges retsfølger, hvis lejeren:

 1. Udøver uacceptabel støj til væsentlig gene
 2. Via uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj

Larm om natten og sent om aftenen lejeloven

Hvad står der så i lejeloven om støj om natten eller sent om aftenen?

Da gælder 2 principper, som bl.a. er udledt af retspraksis (domme). Du kan læse om domme og tidligere retssager længere nede i artiklen.

De 2 principper er:

 1. Husordenen – hvad står der i en husorden eller lignende vedrørende støj?
 2. Almindelige principper for hensyntagen til de omkringboende – ro fra ca. 22-tiden om aftenen til ca. 6-tiden om morgenen

Du skal altså først kigge på, hvad der står i husordenen. En husorden behøves ikke være udformet som en husorden eller påskrevet ordene “husorden”. Det skal blot være nogle skrevne regler for god skik i ejendommen. Dette kan også være nævnt i lejekontraktens § 11.

Dernæst skal du også være opmærksom på de almindelige principper for hensyntagen til dem, som bor omkring. I følge disse principper, skal der være ro fra ca. kl. 22-6.

Derudover skal det nævnes, at en eller få episoder, hvor reglerne om støjniveauet ikke bliver overholdt, normalt ikke i sig selv vil kunne medføre, at lejemålet kan opsiges. En lejer kan altså ikke smides ud, fordi lejeren en eller få gange ikke overholder reglerne.

Er du lejer, og oplever du, at en lejer gentagende gange ikke overholder reglerne om støjniveauet? Så skal du sende en officiel klage til udlejeren. Du kan læse mere om vores skabelon til klage over støj fra lejer her.

Men hvor meget må lejeren så larme, før han/hun overskrider reglerne?

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven støj fest
En lejer må ikke gentagende gange udøve uacceptabel støjende adfærd, som er til gene for de omkringliggende beboere. En eller få episoder accepteres, men ikke mere end normale lejlighedsvise fester.

Støjniveauet må ikke overstige det normale

Reglerne i lejeloven om støj betyder ikke, at alle lejere skal sove eller være helt stille fra kl. 22-6.

Reglerne om støj i lejeloven betyder, at de omkringboende kun skal tåle støj hidrørende fra almindelige menneskelig adfærd. Den almindelige menneskelige adfærd må blot ikke overstige det normale.

Og hvad er så ‘det normale’?

Det vil naturligvis være en konkret vurdering. For eksempel afhænger det af, om de nærmest beliggende lejligheder har været generet af støj fra musik eller fester.

Hertil kan nævnes en sag fra 1995 (domstallet GD 1995:20), hvor retten lagde vægt på, at de, der beboede de nærmest beliggende lejligheder, ikke havde været generet af støj fra musik eller fester. Hvis det kun er en enkeltperson, som mener, at han/hun er genereret af støjen, men de andre omkringliggende lejere ikke mener, at det er uacceptabel støjende adfærd, er det ikke sikkert, at lejeren kan opsiges.

Hvis det for eksempel kun er udlejerens opfattelse, at lejeren støjer for meget, men de omkringboende ikke mener dette, kan lejeren normalt ikke opsiges. Det er derfor vigtigt, at de omkringboende lejere også klager over lejerens støj.

Du kan købe vores skabelon til klage over støj fra lejer til 199 kr. inkl. moms her.

Tidligere sager om lejeloven støj

Der er nogle få offentlige sager om lejeloven støj.

Her kan for eksempel nævnes:

 • GD 1994:42 B: Fester gentagne gange med et højt støjniveau. Boligretten mente, at antallet af fester omg omfanget klart oversteg, hvad der lejlighedsvis må påregnes i forbindelse med familiebegivenheder og andre fester
 • GD 2000:14 Ø: Støj og henstilling af effekter på fællesarealer og andet
 • GD 1999:28 V: Støj forårsaget af tidligere ægtefælle under ægtefællens besøg i lejeboligen
 • GD 1995:20 B: udlejer fik ikke medhold i opsigelsen, da retten mente, at de, der boede nærmest, ikke havde været genereret af støj fra musik eller fester

Dommene er bl.a. nævnt i den juridisk litteratur fx Boliglejeret af Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe.

 

1498884166_Arrow_Download

LÆS OM VORES SKABELON TIL KLAGE OVER STØJ FRA LEJER HER

 

Lejeloven § 79 a

Det er i lejelovens § 79 a, der står, hvornår en lejer i visse tilfælde vil kunne opsiges.

I starten af paragraffen står der:

“§ 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:”

§ 79 a hænger derfor sammen med lejelovens § 79 b, som henviser til reglerne for opsigelse, og som bliver forklaret lidt længere nede i denne artikel.

Efter starten af § 79 a er der nævnt en række situation og tilfælde. Udover situationerne med uacceptabelt støjende adfærd, kan også nævnes:

 • Vold/trusler om vold
 • Lejeren er til fare fx på grund af våbenbesiddelse
 • Lejerens adfærd medfører generel utryghed mv.
 • Chikane
 • Lejeren ødelægger boligen eller løsøre på fællesarealer mv.

Men hvad sker der så, hvis lejeren ikke overholder det, der står i lejelovens § 79 a?

For at besvare det spørgsmål, skal vi bl.a. kigge nærmere på lejelovens § 79 b. Læs mere herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Lejeloven opsigelse støj
Hvis lejeren ikke overholder reglerne, kan lejeren i sidste ende risikere at blive opsagt. Det betyder, at lejeren kan risikere at blive smidt ud.

Lejeloven § 79 b

Lejelovens § 79 b er lidt tricky. For her står der, at lejeren kan pålægges visse retsfølger. Men derudover refererer denne paragraf faktisk også til nogle andre vigtige paragraffer om opsigelse.

For selve reglerne om opsigelse står faktisk ikke i hverken lejelovens § 79 a eller § 79 b. Du skal i stedet kigge i lejelovens § 83.

Men lad os først lige kigge på lejelovens § 79 b. Der står følgende:

§ 79 b. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger:

1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV.

2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 79 a, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel XIII og XIV.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse.”

For dig vil det nok være særligt relevant at se, at der henvises til kapitel XIII og XIV. For det er i disse kapitler af lejeloven, at der står noget nærmere om opsigelse – og i særlige tilfælde også ophævelse af lejemål.

Der står i lejelovens § 79 b, at lejeforholdet kan gøres betinget. Det betyder, at man for eksempel kan få Huslejenævnets ord på det. Udlejer mv. kan også blot sende en advarsel om, at hvis lejeren overtræder reglerne om dette igen, kan det føre til, at lejeren kan blive smidt ud.

Du kan læse mere om opsigelse i vores artikel om opsigelse af lejer.

Brug for hjælp til lejeloven og støj?

Er du træt at støjende lejere?

Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig.

Du skal først og fremmest sende en officiel klage til udlejeren. Det kan være svært at vide, hvad man skal skrive i sådan en klage. Især fordi udlejere har en tendens til at være lidt ligeglade med, at der er andre lejere, der støjer, fester osv.

Du skal derfor formulere klagen på en sådan måde, at udlejer føler sig nødsaget til at gå videre med klagen til Huslejenævnet, så den/de støjende lejer(e) i sidste ende kan blive smidt ud i form af opsigelse eller ophævelse.

Her på eJura.dk har vi lavet en skabelon til klage over støj fra lejer. Skabelonen refererer til de korrekte paragraffer, domme og har de rigtige formuleringer i forhold til en officiel klage over støjen.

Du kan se lidt under halvdelen af første side til skabelonen (ud af ca. 2 sider) her:

Lejeloven støj skabelon

 

Du skal blot ændre eller være opmærksom på det med gult og tilpasse skabelonen, så den passer til din situation. Skabelonen leveres straks efter købet. Den leveres som .docx-fil, som kan åbnes af de fleste tekstbehandlingsprogrammer på en computer (Microsoft Word, OpenOffice osv.).

Skabelonen koster 199 kr. inkl. moms.

Køb skabelonen her:

 

1498884166_Arrow_Download

KØB SKABELON TIL KLAGE OVER STØJ FRA LEJER HER

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.