Lejer betaler ikke husleje

Lejer betaler ikke husleje – hvad gør jeg? Læs her

Lejer betaler ikke husleje – hvad gør jeg? Hvis lejeren ikke betaler huslejen, skal du som udlejer sende såkaldt ‘påkravsskrivelse’ og ‘ophævelsesmeddelelse’. Hvis lejer fortsat ikke betaler lejen og ikke flytter selv, kan du smide udlejer ud med hjælp fra fogedretten via en udsættelsesbegæring.

I denne artikel kan du læse nærmere om reglerne. For der er både indholdsmæssige regler til skrivelserne samt regler for, hvornår du må sende de forskellige skrivelser til lejeren.

Det kan være en god idé med skabeloner til påkravsskrivelse, ophævelsesmeddelelse og udsættelsesbegæring for at sikre dig, at du overholder reglerne i bl.a. lejeloven. Hvis du ikke overholder reglerne, kan du juridisk smide lejeren ud, og du kan heller ikke få hjælp fra fogedretten, da de vil afvise din sag. Du kan i værste fald også risikere, at lejeren starter en sag ved boligretten om uberettiget ophævelse.

Du kan læse mere om vores “Udsættelse af lejer”-pakke her.

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER

 

Lejer betaler ikke husleje – se video om skrivelser til lejer

Hvis du står i en situation, hvor lejer ikke betaler huslejen, kan du se denne video herunder.

I videoen bliver du forklaret, hvilke skrivelser du som udlejer skal sende til lejer for at kunne overholde lejelovens regler.

Videoen varer kun 1:50 – se den herunder:

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

Lejer betaler ikke husleje – første skridt

Hvis lejeren ikke betaler huslejen som aftalt, skal du som udlejer sende en rykker. Det er første skridt.

Denne rykker kaldes juridisk også for en “rykkerskrivelse” eller “påkrav”/”påkravsskrivelse”.

Se vores video herunder, hvor du får forklaret lidt om rykkerbrevet til lejeren – den varer kun 2:25:

(Artiklen fortsætter efter videoen…)

 

Læs mere herunder.

Det er et rykkerbrev vedrørende den manglende betaling af lejen. I skrivelsen skal der gives en frist på 14 dage, hvor lejeren senest skal have betalt. Gør lejeren ikke det, kan du som udlejer sende en ‘ophævelsesmeddelelse’, hvor du skriver, at du vil smide lejer ud.

Hvis du ikke sender juridisk korrekt rykkerskrivelse og meddelelse om ophævelse af lejekontrakten, vil du i princippet ikke kunne smide lejeren ud. Derudover vil fogedretten også afvise din sag, hvis du ikke overholder alle reglerne. I værste fald kan du også risikere, at lejeren anlægger sag i boligretten, hvis du uberettiget forsøger at smide lejeren ud!

Med vores pakke “Udsættelse af lejer“-pakke får du skabelon til rykkerskrivelse, ophævelsesmeddelelse og udsættelsesbegæring til fogedretten. Med vores pakke kan du være sikker på at overholde de juridiske indholdsmæssige krav til skrivelserne, så du selv kan stå for at smide lejeren ud.

Køb “Udsættelse af lejer”-pakken her.

Der er mange regler for rykkerskrivelsen. Den skal være juridisk korrekt udformet.

Det betyder bl.a. at rykkerskrivelsen skal indeholde følgende:

  • Påkravet udtrykkeligt skal angive, at lejemålet kan ophæves, hvis der ikke betales
  • Det skyldige beløb skal være specificeret i påkravet
  • Påkravet skal indeholde en frist på min. 14 dage til betaling

Hvis ikke rykkerskrivelsen er udformet korrekt, vil du ikke kunne smide lejeren ud og kan i værste fald ende med en retssag i boligretten vedrørende uberettiget ophævelse af lejeaftalen.

Husk, at du først må sende rykkerskrivelsen efter den tredje hverdag fra betalingsdagen. Var betalingsdagen mandag d. 1. januar, må du først afsende rykkerskrivelsen fredag d. 5. januar.

Du kan også læse om kravene til rykkeren i vores artikel om udsættelse af lejer.

Hvis du ikke ønsker selv at stå for proceduren, kan du få tilbud på hjælp fra en advokat her.

Lejer betaler ikke husleje – ophævelsesmeddelelse

Lejer betaler ikke husleje – heller ikke efter fremsendelse af rykkeren. Hvad så nu?

Hvis du som udlejer har sendt en juridisk korrekt rykker efter den tredje hverdag fra seneste betalingsdato og overholdt fristen på de 14 dage, skal du sende en ophævelsesmeddelelse.

Du skulle som udlejer altså gerne på nuværende tidspunkt:

  • Sikret dig, at lejer ikke har betalt som aftalt
  • Sikret dig, at 3-dages fristen til betaling er overholdt (før du må afsende rykkerbrevet)
  • Fremsendt en såkaldt ’påkravsskrivelse’ til lejeren med bl.a. en 14-dages frist (rykkerbrev)

Det er en skrivelse, hvor du meddeler lejeren, at du ophæver lejekontrakten. I skrivelsen beder du også lejeren om at pakke sine ting og flytte.

Se vores video herunder om reglerne for ophævelsesmeddelelsen – den varer kun 1:19:

(Artiklen fortsætter efter videoen…)


Læs mere herunder.

Hvis du ikke sender en juridisk gyldig ophævelsesmeddelelse, kan du ikke smide lejeren ud. Det er derfor vigtigt, at du overholder reglerne for ophævelsesmeddelelsen i forbindelse med udsmidning af lejer.

Ligesom ved rykkerbrevet er der også nogle juridiske krav til ophævelsesmeddelelsen.

Det skal bl.a. tydeligt fremgå, at lejekontrakten ophæves. Der er en tidligere sag, hvor en udlejer skrev i ophævelsesmeddelelsen, at lejeren nu er opsagt. Dette medførte, at udlejeren ikke kunne ophæve lejekontrakten, fordi der er forskel på at ophæve og opsige en lejekontrakt.

Ophævelsesmeddelelsen må først komme frem til lejeren, når 14-dagesfristen er udløbet. Hvis den 14. dag er en helligdag eller lignende, må du først sende meddelelse om ophævelse til lejer, så lejeren modtager det på den efterfølgende nærmeste hverdag.

Hvis du vil være sikker på at overholde de juridiske krav til ophævelse af lejer på grund af lejer ikke betaler husleje, kan du købe vores “Udsættelse af lejer“-pakke.

Det kan også være godt givet ud med en jurist, så du er sikker på, at du overholder reglerne og ikke pludselig får en sag i boligretten eller ikke kan smide lejeren ud.

Du kan læse mere om vores rådgivningsløgninger her.

Lejer betaler ikke husleje
Hvis du som udlejer ikke får penge til huslejen fra lejer, skal du sende påkravsskrivelse og ophævelsesmeddelelse. Der er mange krav og regler, der skal overholdes.

Lejer vil ikke fraflytte – sådan sender du den til fogedretten

Har du sendt rykkerbrev og ophævelsesmeddelelse? Og overholdt de juridiske krav til skrivelserne samt fristerne? Men lejeren vil ikke flytte?

Så skal du i sidste ende have hjælp fra fogedretten.

Fogedrettens opgave er at ‘tvangsfuldbyrde’. I en lejesag betyder det, at de skal sørge for, at lejeren flytter, hvis du som lejer har gjort det hele juridisk korrekt. I sidste ende kan fogedretten få politiets hjælp til udsmidningen.

Du skal som udlejer gøre følgende:

  1. Overholde ovenstående regler om påkravsskrivelse og ophævelsesmeddelelse til punkt og prikke, da sagen ellers vil blive afvist i fogedretten
  2. Finde ud af, hvilken retskreds lejer bor i
  3. Anmode om fogedretsmøde og herefter udkørende fogedretsmøde via udsættelsesbegæring

Udlejer skal starte sagen i den ‘retskreds’, hvor lejeren bor. Du kan finde de forskellige retskredse ved at skrive adressen ind på Domstolenes hjemmeside. Her skriver du lejerens adresse, og så vil du kunne se, hvilken fogedret du skal sende udsættelsesbegæringen til.

Det koster i alt 700 kr. for udsættelse med udkørende fogedforretning med udsættelse. På den udkørende fogedforretning vil der skulle være en låsesmed, som skal udskifte låsen. Det er udlejeren, der i første omgang skal lægge ud for betalingen til låsesmed, men udgiften bliver pålagt lejeren.

Der skal ligeledes være flyttefolk, der kan hjælpe politiet med at opbevare eventuelt indbo af værdi, hvis lejeren ikke er hjemme under udsættelsen. Det er normalt politiet og udlejer, der deler omkostningerne til flyttefolkene.

Derudover skal udlejer betale for vognmand til fogeden mv.

Udlejer kan dog pålægge udgifterne på lejer og køre disse udgifter som almindelig inkassosag.

Ved køb af vores “Udsættelse af lejer-pakke får du en juridisk gyldig skabelon til udsættelsesbegæring til fogedretten. Med denne skabelon kan du sende sagen til fogedretten, hvis det bliver nødvendigt. 

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER

 

Lejeloven rettidig betaling af huslejen

I lejeloven er der en del regler vedrørende rettidig betaling af huslejen.

Det fremgår bl.a. af lejelovens § 93, at udlejer kan hæve lejekontrakten, hvis lejen ikke betales rettidigt. Der står nemlig i lovens § 93, stk. 1, litra a, at udlejer kan hæve lejeaftalen, 

“Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.”

Påkravsskrivelsen er et krav efter lejeloven. Der står bl.a. i lejelovens § 93, stk. 2:

“Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. (…)”

Fristerne kan være svære at holde styr på. Om fristerne for påkravet står der endvidere i lejelovens § 93, stk. 2:

“(…) Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag.”

Forvirret? Eller vil du blot være 100% sikker på at gøre det korrekt?

Så kan vi her på eJura.dk hjælpe dig. Du kan både købe en pakke med de nødvendige skabelon i vores “Udsættelse af lejer“-pakke samt få personlig juridisk rådgivning til en fast god pris.

Hvis du ikke ønsker selv at stå for sagen, kan du få tilbud fra en advokat her:

Få tilbud på hjælp fra advokat her.

Brug for mere hjælp ved manglende betaling af lejen?

Lejer betaler ikke husleje. Og du har brug for hjælp til at være sikker på at overholde alle reglerne?

Hvis du vil kunne rykker lejer på grund af manglende betaling af leje og eventuelt hæve lejekontrakten og smide lejer ud, er der mange regler, der skal overholdes. Der er strenge regler for bl.a. påkravsskrivelsen og ophævelsesmeddelelsen.

Hvis skrivelserne til lejeren ikke udformes korrekt, kan du som udlejer risikere, at de ikke er juridisk gyldige. Det kan betyde, at du ikke må smide lejer ud, og fogedretten vil afvise din sag. I værste fald kan du også få en sag på nakken i boligretten.

Hvis du vil være helt sikker på, at du kan smide lejeren ud, kan du købe vores ”Udsættelse af lejer”-pakke. Denne indeholder de juridisk korrekte skrivelser, som du skal bruge, hvis du vil smide lejeren ud. Har du brug for en advokat, kan du få tilbud her.

Læs mere om vores ”Udsættelse af lejer”-pakke her.

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER