Tidsbegrænset lejekontrakt guide

Tidsbegrænset lejekontrakt – ALT om reglerne HER

Tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad står der i lejeloven om regler for opsigelse? Hvad med forlængelse? Og hvordan skal lejekontrakten udfyldes?

Det og meget mere kan du få svar på i denne artikel.

Hvis du efter at have læst artiklen stadig har spørgsmål, hjælper vi dig gerne. Du kan få juridisk rådgivning om tidsbegrænsede lejekontrakter og lejeloven til en fast, god pris.

Læs mere om vores rådgivning her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Tidsbegrænset lejekontrakt

Der er mange misforståelser omkring reglerne for tidsbegrænsede lejekontrakter. Men hvad står der egentlig i loven?

Lad os kigge på det lige om lidt. Først, så lad os tage de mest overordnede regler om tidsbestemte lejekontrakter, som du skal være opmærksom på.

Nogle af de vigtigste regler om tidsbegrænset lejekontrakt er:

 • Tidsbegrænsningen skal være tilstrækkelig begrundet i udlejerens forhold, men skal ikke nødvendigvis være maksimalt 2 år (må gerne være længere, hvis det er tilstrækkelig begrundet)
 • Lejekontrakten kan ikke opsiges (af hverken lejer eller udlejer), medmindre I aftaler det
 • Hvis I aftaler opsigelse, kan lejelovens regler om opsigelse ikke fraviges til skade for lejer
 • Hvis I ikke aftaler opsigelse, vil lejekontrakten derfor som udgangspunkt være uopsigelig
 • Lejekontrakten ophører automatisk uden opsigelse ved lejekontraktens udløb
 • Udlejer skal normalt sikre, at lejeren flytter efter udløbet af en tidsbegrænset lejeperiode, da lejeren ellers kan få lov til at forblive i lejemålet

Der er derfor mange regler at holde sig for øje. Lad os se lidt nærmere på de forskellige regler herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tidsbegrænset lejekontrakt regler
Der gælder mange regler for tidsbestemte lejekontrakter. For eksempel skal tidsbegrænsningen være tilstrækkeligt begrundet, og lejekontrakten er uopsigelig i lejeperioden, medmindre andet aftales.

Tidsbegrænsede lejekontrakter i lejeloven

Først og fremmest kan det være en god idé at se, hvad der står i lejeloven.

Lejelovens § 80, stk. 1

Reglerne for tidsbegrænsede lejekontrakter står i lejelovens § 80.

Der står i lejelovens § 80, stk. 1:

“§ 80. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.”

I denne paragraf står der altså, at:

 • Lejekontrakten ophører uden opsigelse ved udløbet af perioden
 • Hverken udlejer eller lejer skal derfor sende nogen formel ‘opsigelse’ eller lignende – det sker automatisk
 • Lejekontrakten kan ikke opsiges, medmindre det er aftalt, eller lejeforholdet misligholdes

Du kan læse mere om reglerne for opsigelse af en tidsbegrænset lejekontrakt længere nede i artiklen.

Lejelovens 80, stk. 2

Det er også værd at kigge nærmere på samme paragrafs stk. 2.

I lejelovens § 80, stk. 2 står der:

“Stk. 2. Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.”

I denne paragraf står der altså med andre ord:

 • Hvis lejeren bliver boende mere end 1 måned efter udløb af lejekontrakten, kan lejeren blive boende
 • Udlejer skal – for at forhindre dette – være vidende om det samt have opfordret lejeren til at flytte

Lad os tage et eksempel:

Eksempel: Jens bor til leje. Der er lavet en tidsbegrænset lejekontrakt på 1 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Jens glemmer, at han skal fraflytte lejeboligen d. 1. januar 2019 og bliver derfor boende, selvom udlejeren godt er klar over det. D. 2. februar bor Jens stadig i lejeboligen. Udlejer har ikke opfordret Jens til at flytte.
Jens kan derfor nu blive boende uden tidsbegrænsning uden, at udlejer kan gøre noget ved det.

Eksemplet viser, hvor vigtigt dette kan være for en udlejer. En udlejer kan med andre ord risikere at hænge på lejeren (i princippet indtil lejeren selv fraflytter), hvis udlejer ikke sørger for at opfordre lejeren til at flytte.

Lad os kigge på sidste del af paragraffen – stk. 3.

Lejelovens § 80, stk. 3

I lejelovens § 80, stk. 3 står der:

Stk. 3. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.

I sidste del af paragraffen står der med andre ord:

 • Tidsbegrænsningen skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold
 • Hvis ikke den er det, kan boligretten tilsidesætte tidsbegrænsningen
 • Hvis boligretten tilsidesætter tidsbegrænsningen, kan udlejer risikere, at lejer kan blive boende uden tidsbegrænsningen

Udlejer skal derfor sørge for at sikre, at tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet. Men hvad vil det så sige?

Lad os se nærmere på disse regler.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM TIDSBEGRÆNSET LEJEKONTRAKT MV. HER

 

Tidsbestemte lejekontrakter skal være tilstrækkelig begrundet

Udlejer må ikke ‘bare’ lave en tidsbestemt lejekontrakt. Tidsbestemmelsen skal være tilstrækkelig begrundet i udlejerens forhold, jf. lejelovens § 80, stk. 3.

Udlejer må derfor ikke bare flytte fra boligen og ikke have planer om at vende tilbage og bosætte sig i boligen. Hvis udlejeren for eksempel flytter, men ønsker at udleje boligen, skal der være en tilstrækkelig begrundelse. Det er ikke nok, at udlejeren blot kunne tænke sig at have mulighed for at vende tilbage, hvis udlejeren ikke har reelt vil kunne have det til hensigt.

Begrundelsen vil være en konkret vurdering og afhænge af den enkelte situation.

Af eksempler på tilstrækkelige begrundede lejekontrakter, der efter en konkret vurdering er accepteret:

 • Hvis udlejer ønsker at sælge på et senere tidspunkt
 • Hvis udlejer skal udstationeres fx studie eller arbejde
 • Hvis udlejer ønsker at rejse
 • Hvis udlejer ønsker at flytte sammen fx med en kæreste og senere sætte boligen til salg
 • Hvis udlejer ønsker at kunne flytte ind i boligen selv på et tidspunkt

Som nævnt vil det dog være en konkret vurdering af situationen.

Af eksempler, hvor det efter en konkret vurdering ikke er accepteret er:

 • Hvis udlejer opgiver sine planer om at vende tilbage og bosætte sig i lejligheden fx efter at have flyttet sammen med kæreste/ægtefælle eller andetsteds
 • Hvis udlejer fortsætter med at forlænge den tidsbegrænsede lejekontrakt ad flere omgange

Det vil være en konkret vurdering af boligretten. Lejeren kan få tilsidesat tidsbegrænsningen, hvis lejeren får medhold af dommeren i retten. Dermed vil lejeren kunne blive boende i boligen uden tidsbegrænsning.

Med andre ord vil lejeren kunne blive boende, indtil lejeren fraflytter, eller indtil lejeren misligholder lejeforholdet, medmindre udlejer opsiger med gyldig begrundelse.

Men hvordan er reglerne så for opsigelse af tidsbegrænsede lejeforhold?

Lad os se nærmere på det herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Tidsbegrænsede lejekontrakter tilstrækkelig begrundet
Hvis udlejer ønsker at sælge boligen, kan udlejer efter omstændighederne normalt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt. Tidsbegrænsningen skal dog være tilstrækkeligt begrundet og kan derfor fx normalt ikke forlænges flere gange.

Tidsbegrænset lejekontrakt opsigelse

Tidsbegrænsede lejekontrakter er uopsigelige, medmindre opsigelse aftales i kontrakten.

Kan man intet udlede af lejeaftalen om opsigelsen, er hovedreglen, at kontrakten derfor ikke kan opsiges – hverken af lejer eller udlejer.

Forholdet vil automatisk ophøre ved lejekontraktens udløb.

Hvis lejer eller udlejer aftaler opsigelse, skal lejelovens regler om opsigelse overholdes. En del af lejelovens regler er ufravigelige til skade for lejer.

Som juridisk rådgiver her på eJura.dk ser jeg ofte en del misforståelser om opsigelse fra udlejers side. Mange udlejere tror, at de kan aftale et gensidigt opsigelsesvarsel på for eksempel 3 måneder. Dette vil ikke være gyldigt for udlejeren, da opsigelsesvarslet efter lejelovens er 1 år, hvis udlejer ønsket selv at benytte det lejede, jf. lejelovens § 86 samt § 83, litra a.

Det betyder for eksempel, at der ikke kan aftales kortere opsigelse end 1 år fra udlejers side, hvis det er med begrundelsen, at udlejer selv ønsker at flytte tilbage. Ved opsigelse med 1 år fra udlejers side vil det normalt være et krav, at:

 • Opsigelsen skal desuden begrundes med, at udlejer ønsker at flytte tilbage i boligen
 • Udlejer skal reelt have til hensigt et bebo boligen – udlejer må derfor normalt ikke sætte boligen til salg under opsigelsesvarslet eller kort efter overtagelsen

Du kan læse mere om regler for opsigelse i vores artikel om opsigelse af lejekontrakt samt vores artikel om lejeloven paragraf 83.

Tidsbegrænset lejekontrakt forlængelse

Hvordan er reglerne så for tidsbegrænset lejekontrakt og forlængelse?

Udlejer kan ikke ‘bare’ forlænge lejekontrakten igen og igen. Som nævnt tidligere skal tidsbestemmelsen være tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold.

Der er adskillige domme og retspraksis, der viser, at forlængelse kan være et moment, der taler i retning af, at tidsbegrænsningen ikke skyldes særlige forhold på udlejerside.

Udlejer skal derfor for hver forlængelse have en tilstrækkelig begrundelse for tidsbegrænsningen.

I modsatte fald kan boligretten tilsidesætte tidsbegrænsningen.

Lad os tage et eksempel for at gøre reglerne mere håndgribelige:

Eksempel: Ulla ejer en bolig. Ulla har lige fundet en ny kæreste. Ulla ønsker at prøve at se forholdet an og flytte sammen med kæresten. Ulla beslutter sig derfor for at leje boligen ud med en tidsbestemt lejekontrakt på 1 år. Det går stadig godt med forholdet til kæresten, så Ulla beslutter sig for at forlænge 1 år til, og det gør hun igen og igen.

I dette eksempel vil tidsbegrænsningen efter sagens omstændigheder kunne tilsidesættes. Forlængelsen vil ikke længere være tilstrækkelig begrundet i udlejerens forhold, da udlejerens reelle intentioner om at vende tilbage til boligen bliver mindre og mindre, og det kommer lejeren til skade.

Hvis du har brug for hjælp til reglerne for forlængelse af tidsbegrænsede lejekontrakter, er du velkommen til at kontakte os.

Tidsbegrænset lejekontrakt formular

Vil du have en tidsbegrænset lejekontrakt formular?

HENT TIDSBEGRÆNSET LEJEKONTRAKT FORMULAR HER

Læs mere om formularen herunder.

Du skal bruge den formular, der kaldes typeformular A, 9. udgave.

Den er udarbejdet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Det er vigtigt, at tidsbegrænsningen tilføjes i lejekontraktens § 11. Ellers vil tidsbegrænsningen ikke være gyldig!

Her på eJura.dk hjælper vi gerne med at udarbejde lejekontrakter, så de bliver juridisk gyldige. Kontakt os for at få mere hjælp.

Husk ind- og fraflytningssyn

Uanset om lejekontrakten er tidsbegrænset eller ej, er det en god idé at være opmærksom på reglerne for indflytningssyn og fraflytningssyn samt fraflytningsrapport.

Det er ikke altid et krav, at der bliver afholdt indflytningssyn eller fraflytningssyn. Men det kan være en god idé for at få konstateret standen af boligen.

Hvis udlejer ikke laver en form for fraflytningssyn og fremsender til lejeren inden for 14 dage efter fraflytning, mister udlejer normalt sine eventuelle rengørings- og istandsættelseskrav mod lejeren. Det betyder, at udlejer selv kan risikere at skulle betale eventuelle rengørings- og håndværkerregninger.

Det er derfor en god idé at få 100% styr på reglerne.

Her på eJura.dk kan vi hjælpe. Vi hjælper både med at afholde syn samt lave de nødvendige indkaldelser og rapporter. Vi kan hjælpe i Storkøbenhavnsområdet samt visse dele af Sjælland. Kontakt os for at høre nærmere.

Hvis der ikke er tale om en bolig på Sjælland, hjælper vi gerne med rådgivning pr. telefon eller e-mail.Læs mere om vores rådgivningsløsninger her.

Få juridisk rådgivning om tidsbegrænset lejekontrakt

Har du brug for juridisk rådgivning om tidsbegrænset lejekontrakt?

På eJura.dk kan du få rådgivning af jurist til faste, gode priser. Priserne er altid gennemsigtige, så du på forhånd er klar over, hvad det koster. Du behøves dermed ikke være bange for en dyr regning fra en advokat, som blev højere, end du havde troet. Vores priser er desuden ca. halv pris af en normalt advokats timepris.

Du kan vælge i mellem vores telefonrådgivning eller e-mailrådgivning. Begge dele giver dig mulighed for at få løst dit juridisk problem og få styr på juraen. Du kan få svar på alle dine spørgsmål og lignende.

Du kan læse mere om vores rådgivning her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM TIDSBEGRÆNSET LEJEKONTRAKT MV. HER

 

Tidsbegrænset lejekontrakt guide

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.