Virksomhedsordningen med eksempel

Virksomhedsordningen – er det noget for min virksomhed? Find ud af det her

Har du overvejet, om virksomhedsordningen er noget for din virksomhed? Så læs med her.

Mulighed for fuld fradrag for fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige udgifter (også renteudgifter), mulighed for opsparing i virksomheden og generelt flere fordele. Det lyder ikke helt tosset, vel?

Virksomhedsordningen er dog andet end blot fordele, og det bør drøftes grundigt, inden man vælger ordningen. I denne artikel vil vi beskrive virksomhedsskatteordningen mere eller mindre overordnet. Da der er mange komplekse regler, vil vi anbefale, at du kontakter en rådgiver, inden du vælger virksomhedsskatteordningen. Se hvordan nederst i artiklen.

Virksomhedsordsskatteordningen kaldes både for “virksomhedsordning” og “VSO”. Det er forskellige ord for samme ordning.

Virksomhedsordningen – hvad betyder den?

Med virksomhedsordningen får en selvstændig erhvervsvirksomhed i det store i det hele nogle af de samme muligheder som et kapitalselskab.

VSO giver dig nemlig fuld fradragsret for renteudgifter, mulighed for at opspare i virksomheden og sidestille investering i egen virksomhed med afkast af passiv investering i fx obligationer.

På grund af periodiseringen af det danske skattesystem, eller det man kan kaldes progressionen i skattesystemet, kan det være hensigtsmæssigt at vælge virksomhedsskatte ordningen.

Det kan for eksempel være relevant, hvis du for eksempel er på SU, eller hvis du har anden indtægt ved siden af den selvstændige erhvervsvirksomhed, hvor du er tæt (eller allerede rammer) topsskattegrænsen. Hvis du er i tvivl om, hvad topskat er, kan du læse mere om topskat i vores artikel: “Hvornår skal man betale topskat? Få svaret her

Det skyldes, at du kan opspare overskud i virksomheden. Du kan lade overskud blive i virksomheden og “nøjes” med selskabsskat som i år 2017 er på 22% i stedet for at blive beskattet, som var det personlig indkomst, som er op til skatteloftsgrænsen – alt afhængig af, om der betales topskat, kirkeskat osv. Du kan derfor opspare i virksomheden med henblik på senere udbetaling og beskatning hos virksomhedens ejer.

Opsparing af overskud i virksomheden kan dermed anvendes til at udjævne svinvende indkomster.

Det vil sige, at selvom du driver en personlig virksomhed, vil du får nogle af de samme skattemæssige fordele, som der er ved et kapitalselskab – dog også nogle flere forpligtelser og ulemper. For at vælge virksomhedsskatteordningen indebærer nogle komplekse regler, både skattemæssigt og regnskabsmæssigt.

Virksomhedsordningen dig altså følgende fordele:

  • Fuld fradragsret for renteudgifter
  • Mulighed for opsparing i virksomheden
  • Sidestille invstering i din egen virksomhed med afkast af passiv investering i fx obligationer

Du kan læse konkrete eksempler på fordele ved VSO længere nede i denne artikel.

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL VIRKSOMHEDSORDNING

Virksomhedsordning – betingelser?

For at kunne vælge virksomhedsordningen er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Er et af disse krav ikke opfyldt, kan du ikke vælge virksomhedsordningen.

Kravene er overordnet følgende:

  • Du skal drive selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1
  • Du skal opfylde kravene til bogføringsloven herunder udarbejde et selvstændigt regnskab, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1
  • Det skal registreres, at din virksomheds ønsker at anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2

Kravene vil blive beskrevet lidt nærmere nedenunder her.

Du skal drive selvstændig erhvervsvirksomhed

Selvstændig erhvervsvirksomhed betyder, at hobbyvirksomheder, dødsboer og selskaber ikke kan anvende virksomhedsordningen. Det er således kun personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, det vil sige personligt selskab i form af enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (I/S), der kan anvende VSO’en.

Krav til opfyldelse efter bogføringsloven og selvstændigt regnskab

Du skal foretage en opdeling af virksomhedens økonomi og din privatøkonomi. Det er nemlig kun virksomhedens økonomi, der sker beskatning af efter virksomhedsskattelovens regler.

Det er kun virksomhedens aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsordningen. Hvis du har aktiver, der både benyttes i virksomhedens drift, det vil sige i erhvervsmæssigt formål, samt privat formål, vil de som udgangspunkt ikke indgå i virksomhedsordningen ifølge virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.

Der er dog en undtagelse til dette. I virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3 er der nævnt nogle aktiver, der både benyttes erhvervsmæssigt og privat som for eksempel biler, telefoner og computere, der helt eller delvist alligevel godt kan indgå i VSO’en.

Indskudskonto

Derudover skal der være en såkaldt indskudskonto. Indskudskontoen er den, der giver et udtryk for, hvor meget den skattepligtige har tilført og som senere vil kunne hæve skattefrit. Sagt på en anden måde er det en opgørelse over aktiver og passiver, som du har indskudt i virksomeden.

Indskudskontoen er til for at kunne holde styr på virksomhedens økonomi.

Indskudskontoen er ligeledes afgørende for, om der skal foretages rentekorrektion. Rentekorrektion er et beløb, der gør, at fordelen ved at indføre privat gæld i virksomhedsordningen udlignes. Rentekorrektion gør, at du ikke får lige så stor fordel af at have en negativ indskudskonto (hvad end det er fordi, der er overført flere aktiver til sin private økonomi end indskudskontoen berettiger til eller der bliver indskudt større passiver end aktiver i virksomhedsordningen).

Rentekorrektion er ikke noget, du bør kende til helt i sømmene, hvis du overvejer VSO. Du skal blot vide, at der ikke er den store fordel på grund af rentekorrektion ved at overføre privat lån med renteudgifter i virksomhedsordningen.

Registrering af virksomhedsordningen – hvordan vælger man virksomhedsordningen?

Det er simpelt at registrere, at man ønsker at anvende VSO. Dette gøres i forbindelse med, at man indsender selvangivelsen. Du sætter blot et kryds i rubrik 147. Hvis du senere hen fortryder dit valg, kan dette gøres op til 1 1/2 år efter udløbet af indkomståret.

Har du opfyldt alle kravene, vil som udgangspunkt kunne anvende virksomhedensordningen.

Skat – virksomhedsordningen

Som nævnt lidt længere oppe giver virksomhedensordningen dig mulighed for at få en skattefordel ved at opsparet overskud beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Det betyder, at virksomhedens indkomst beskattes med en sats på 22% (2017), hvis den opspares i virksomheden.

Dette er dog kun opsparet overskud. Du kan også vælge at hæve overskuddet. Men inden da er det relevant at gå et skridt tilbage og se på, hvordan overskuddet egentlig beregnes.

Virksomhedens skattepligtige overskud er alle de skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter.

Det betyder, at regnestykket for virksomhedens overskud ser således ud:

Overskud =
alle skattepligtige indtægter – alle fradragsberettigede udgifter

Herefter kan man som beskrevet gå 2 veje:

  1. Opspare overskud i virksomheden – beskattes som selskabsskat (23,5% i 2015, 22% i 2016)
  2. Hæve overskuddet (som kapitalindkomst eller personlig indkomst) – beskattes efter kapitalindkomst eller personlig indkomst

Vælger du at opspare overskuddet, slipper du altså ikke for beskatning. Der skal beskattes efter skattelovens regler, men det giver mulighed for at konsolidere og udvide virksomheden, fordi 76,5% (78% i 2017) kan reinvesteres i selskabet.

Hæver du overskuddet skal du beskattes som kapitalindkomst (kapitalafkastsatsen ganget med kapitalafkastgrundlaget – efter virksomhedsskattelovens § 9, som dog ikke gennemgås nærmere i denne artikel) eller personlig indkomst.

Virksomhedsordningen eksempel på fordele

For at give et bedre billede af, hvorvidt det vil være en fordel for dig at anvende virksomhedsordningen samt dets generelle anvendelse, vil du her få lidt eksempler:

Eksempel:

Hvis du har et job ved siden af din erhvervsmæssige virksomhed og sammenlægningen af de to indkomster vil give en ekstra beskatning på grund af topskattegrænsen, vil det være en fordel at vælge virksomhedsordningen.

Lad os sige, du arbejder som ansat mellemleder i en virksomhed, mens du ved siden af er begyndt at drive din egen webshop. De to indtægter: både fra ansættelsen som mellemleder og din egen webshop gør tilsammen, at du overskrider beløbsgrænsen for topskatten i august 2015. Det er nemlig begyndt at gå rigtig godt i din webshop, fordi det har været en rigtig god sommer, og du sælger solbriller. I stedet for at hæve overskuddet for august måned, kan du derfor opspare dem i virksomheden. Du kan enten vælge at reinvestere dem eller hæve dem på et senere tidspunkt, for eksempel hvis det ikke kommer til at gå lige så godt for webshoppen næste år og dermed ikke kommer til at nå op på topskattegrænsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil vælge virksomhedsordningen?

Som nævnt tidligere skal du have fat i en skatteekspert. Det kan være en revisor eller en advokat med viden inden for området.

Der er som nævnt tidligere mange komplekse regler, og det anbefales derfor at søge råd og vejledning. Denne artikel skal ikke ses om en udtømmende og komplet artikel, men blot en appetitvækker for at gøre dig opmærksom på de muligheder der er med virksomhedsordningen og dermed gøre dig lidt klogere.

Vi anbefaler, at du indhenter tre uforpligtende tilbud. På den måde får du den bedst mulige pris og den bedste kvalitet til prisen. Hvis der er ingen af de tre tilbud, du er interesseret i, kan du blot takke nej tak til dem. Få tre tilbud her på eksperter inden for VSO:

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN