bisidder regler

Bisidder regler – få styr på reglerne her

Bisidder regler. Hvad er en bisidder helt præcist og hvad indebærer det at være bisidder? Ikke mange er klar over at de faktisk har ret til en bisidder eller har ret til at fungere som bisidder. Artiklen her kan hjælpe med at besvare en række spørgsmål der måtte være ved emnet om bisidder.

Her på eJura.dk hjælper vi gerne som bisidder til din sag på Sjælland, hvis du ønsker en jurist som bisidder. Kontakt os her for at høre mere.

Læs hele artiklen herunder.

Bisidder regler – hvad er en bisidder?

Bisidder betyder med andre ord støtteperson. Det er også det en bisidder overordnet har til opgave at gøre.

En bisidder har udelukkende en rolle, der går ud på at støtte en person med sin tilstedeværelse. Rollen går ud på at være tilstede, observer og lytte.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bisidderen fungerer som en støtte.

Rollen er derfor begrænset, da bisidderen ikke kan føre eller overtage en sag. Bisidderen kan altså ikke træffe beslutninger på vegne af personen. Bisidderen kan kun træffe beslutninger på vegne af personen med en gyldig fuldmagt.

En bisidder har ret til at deltage ved møder og andre beslutningsprocesser. Den overordnede opgave for en bisidder er at vejlede og rådgive. En bisidder kan hjælpe med at stille de relevante spørgsmål og huske på hvad der skal fortælles under mødet. Efter samtalen kan bisidderen hjælpe med at danne klarhed og overblik over hvad der blev sagt og besluttet til mødet. I den forbindelse kan bisidderen godt tage noter og fungere som referent for personen, hvis det kan gøre det lettere, selvom myndigheder har en notatpligt.

Bisidderen har i øvrigt også lov til at få aktindsigt i sagen.

Til dig, der skal være bisidder

Hvis man vælger en professionel bisidder såsom en jurist, har den pågældende med sikkerhed styr på hvad der er vigtigt i rollen som bisidder og hvordan man kan hjælpe. Men det er langtfra alle der har prøvet det før og man vil jo gerne hjælpe så meget man kan og leve op til det at være bisidder.

Nedenstående liste kan anvendes som en huskeliste eller inspiration til den der ikke har været bisidder før.

Før mødet:

 • Forberedelse/strategi (ved evt. formøde)
 • hvad er dagsordenen?
 • Hvad er det personen vil?
 • Hvad er fakta?
 • Forventningsafstem din rolle med personen

Under mødet:

 • Fortæl at du er med som bisidder
 • lyt til hvad modparten har at sige og få afdækket fakta
 • Bed om en pause til mødet hvis stemningen/situationen bliver utilpas
 • Husk ikke at træffe beslutninger medmindre der er givet gyldig fuldmagt
 • Undgå konflikter og vær rolig
 • Lyt og evt. noter
 • Inden mødets afslutning: sikre fælles forståelse af evt. konklusioner

Efter mødet:

 • Opsummering af mødet (hvad blev der sagt?).
 • Sikre at personen får klarhed over mødet
 • Vurder evt. aftaler eller lignende

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR BISIDDER? KONTAKT OS HER

 

Hvornår kan man bruge en bisidder?

En bisidder fungerer som støtteperson man kan have ved sin side under møder/samtaler med en offentlig myndighed. Dette er en ret alle har efter forvaltningslovens § 8, stk. 1.

Forvaltningslovens § 8, stk. 1 lyder som følgende:

”§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.”

Man har altså ret til at have en bisidder når man er part i en sag ved møder med offentlige myndigheder.

Hvorfor bruge en bisidder?

Mange mennesker kan være usikre og nervøse over for at skulle have kontakt med myndighederne. Det kan især være ekstra svært når det omhandler livsforhold såsom økonomi. Der er en chance for at man hurtigt kan blive forvirret.

I de situationer kan det være rart at have en anden person med, som kan hjælpe der hvor man måske ikke selv er i stand til at tænke helt klart fordi man er for distraheret på grund af situationen man er i, som kan have stor betydning for ens liv.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Det kan være skræmmende for nogle mennesker at skulle møde de offfentlige myndigheder. Det kan derfor være rart med en ved sin side, så man ikke føler sig alene.

Det kan også være en sikkerhed for, at man husker at få alt det relevante med i sagen og man ikke risikerer at overse noget vigtigt.

Det kan i bund og grund ofte være rart at have en person ved sin side så man ikke er alene.

Hvem kan blive bisidder?

Alle kan fungere som bisidder. Der findes ingen liste over hvem der kan være bisidder. Det eneste krav er, at personen er fyldt 18 år. Det behøver ikke at være en jurist eller en anden professionel. Det kan lige så vel være et familiemedlem eller en ven/veninde, som du har tillid til.

Dog kan det i de fleste tilfælde være smart at vælge en besidder der ved noget om det man skal til møde/samtale om. En professionel bisidder kan forberede og rådgive på bedste vi, på grund af den viden som den pågældende bisidder har.

Man må selv bestemme hvem man vil have som bisidder. Myndigheden kan også tilbyde en person en bisidder hvis den pågældende person har svært ved at varetage egne interesser.

Det er selvfølgelig også personen der helt selv bestemmer i hvor stort omfang bisidderen skal indgå i sagen.

Myndigheden må ikke blande sig i personens valg af bisidder. Men i nogle sjældne tilfælde kan myndigheden nægte bisidderen adgang til mødet. Det skal dog være på grund af tungtvejende årsager.

Hvem kan bruge en bisidder?

Det er som sagt alle der har ret til en bisidder, voksne, unge, ældre og børn. Børn kan for eksempel godt have en bisidder med til en børnesamtale i Familiehuset under en samværssag.

Nogle kan have svært ved at huske alle de informationer der kommer under mødet, hvorfor mange ældre også kunne drage nytte af en bisidder. Dette kan for eksempel være i forbindelse med flytning eller samtaler med lægen.

Ikke det samme som en partsrepræsentant

Man har som sagt ret til en bisidder eller en partsrepræsentant efter Forvaltningslovens § 8, stk. 1. Derfor er det også vigtigt at kende forskellen når man gør sig nogle overvejelser om det er det er en bisidder eller en partsrepræsentant man har brug for.

Har man brug for en der kan handle på sine vegne har man brug for en partsrepræsentant.

En partsrepræsentant har mere vidtgående muligheder for at varetage en anden person interesser end en bisidder har.

En partsrepræsentant kan/har:

 • Ret til aktindsigt
 • Deltage i møder
 • Modtage post på vegne af personen
 • Svare på vegne af personen
 • Udtale sig på vegne af personen
 • Partshøring og afgørelser skal sende til partsrepræsentanten

Ofte er partsrepræsentanten en advokat eller en jurist.

En partsrepræsentant har lov til meget mere end en bisidder har.

Har du brug for mere hjælp?

Overvejer du at få en bisidder, der kan hjælpe dig i din sag?

Så kan vi hjælpe dig, hvis sagen er på Sjælland. Vi hjælper som bisidder til møder i kommunen, Familieretshuset eller anden forvaltningsmyndighed.

Med os som bisidder får du et ekstra sæt øre, og vi kan give dig ro i maven, fordi du ikke behøves at tage alene til mødet. Derudover kan vi hjælpe dig med strategi og argumenter for mødet før og efter.

Du kan høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig ved at kontakte os her:

 

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR BISIDDER? KONTAKT OS HER

 

bisidder regler