Depositum regler

Depositum regler – sådan er reglerne i lejeloven ved leje

Depositum regler. Hvordan er reglerne for depositum i lejeloven ved leje? I denne guide kan du læse om, hvad er depositum, depositum regler, hvad må udlejer bruge depositummet på, tilbagebetaling af depositum, fraflytningsrapport samt fraflytningssyn osv.

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med reglerne for depositum eller blot brug for hjælp til reglerne for leje, hjælper vi dig gerne.

Her på eJura.dk kan du få rådgivning til priser, som du kender på forhånd, inden vi går igang med arbejdet. Vi tilbyder på telefonisk rådgivning og/eller rådgivning over e-mail.

Læs mere om vores rådgivning her:

 

LÆS MERE OM VORES JURIDISKE RÅDGIVNING HER

 

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er depositum?

Lejeren skal ofte betale et depositum ved indflytning. Men hvad er depositum overhoved?

Depositummet er et beløb til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning.

I lejelovens § 34, stk. 1 står der bl.a.:

§ 34. Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning(…)

Udlejeren har dermed en sikkerhed for, at lejemålet fraflyttes som aftalt i lejekontakten. Det vil i lejeaftalen oftest være aftalt, at det lejede skal fraflyttes i samme stand som ved indflytning. Det betyder, at udlejeren kan kræve, at depositummet skal bruges til at betale for de forpligtelser, som lejeren har.

Hvis lejeren opfylder forpligtelserne ved fx at fraflytte efter de vilkår som står i lejekontrakten, vil lejeren få depositummet tilbage, når lejeren flytter.

 

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ RÅDGIVNING HER

 

Depositum regler

Som nævnt er reglerne for depositum fastsat i lejeloven.

Regler for depositum ved leje kan derfor udledes af lovgivningen.

Reglerne er sådan, at udlejer maksimalt kan kræve 3 måneders leje. Hvis udlejer ønsker mere end 3 måneders depositum, kan han udlejeren søge Huslejenævnet om det, men der skal være et særligt behov for et større depositum.

Manglende betaling af depositum kan resultere i ophævelse. Det betyder, at lejeren faktisk har pligt til at betale depositum. Hvis det ikke betales kan udlejeren annullere aftalen og finde en anden lejer. Ved en eventuel gyldig huslejestigning kan udlejer kræve depositummet reguleret efter lejelovens § 34, stk. 3 og 4.

Udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum med fradrag af udlejerens berettigede krav mod lejeren. Udlejeren skal tilbagebetale depositum med det samme efter, at udlejeren har gjort kravet op. Dette vil normalt være 1-2 måneder efter fraflytningsdatoen. Læs mere om dette længere nede i artiklen.

Du kan læse mere om reglerne ved depositum herunder.

Depositum tilbagebetaling
Der gælder særlige regler for depositum. Beløbet må maks være 3 måneders leje. Beløbet er udlejers sikkerhed for krav imod lejeren fra fraflytning. Udlejeren skal tilbagebetale beløbet fratrukket berettigede krav normalt senest 1-2 måneder efter fraflytning.

Hvad må udlejer bruge depositummet på?

Der gælder regler for, hvad udlejer må bruge depositummet på og dermed en begrænsning i forhold til, hvad udlejer kan dække af omkostninger.

Medmindre der er aftalt andet kan udlejer bruge pengene på generelt alle skyldige lejerydelser ved lejeforholdets ophør, det er bl.a. normalt:

 • Modregning af udlejers krav vedrørende istandsættelse ved fraflytning
 • Lejerestancer (manglende betaling af husleje)
 • Tilgodehavender i forhold til forbrugsregnskaber osv.

I en del lejekontrakter er der indsat en “nyistandsættelsesklausul”. Det betyder, at udlejeren kan kræve nystandsættelse ved lejers fraflytning for lejers depositum.

Ved fraflytning er lejerens manglende overholdelse af de aftalte vilkår et almindeligt erstatningskrav for udlejeren. Det betyder, at udlejeren skal:

 • Kunne dokumentere, at der er lidt et tab
 • Begrænse tabet mest muligt
 • Sørge for ikke at blive stillet bedre, end hvis lejeren ikke havde misligholdt lejeaftalen

Du kan læse mere om udlejers berettigede krav længere ned.

Lejer må ikke frit betale huslejen med depositummet. Det er kun forudbetalt leje, hvor lejeren berettiget kan vælge at benytte dette til at betale huslejen.

 

FÅ HJÆLP TIL REGLER FOR DEPOSITUM MV. HER

 

Tilbagebetaling af depositum

Tilbagebetaling af depositum skal ske med fradrag af udlejers berettigede krav i forbindelse med lejerens fraflytning.

Som nævnt herover er det alle krav i relation til bl.a. istandsættelse, manglende betaling af leje og lignende.

Når udlejerens berettigede krav er fratrukket, skal det overskydende beløb tilbagebetales til lejeren. Udlejeren vil ofte i forbindelse med fraflytningen skulle udarbejde en fraflytningsrapport mv. for at kunne opgøre kravet.

Udlejeren skal normalt tilbagebetale depositummet med det samme, at udlejeren kan gøre endeligt op, hvad der skal betales til istandsættelse, reparationer mv. i forbindelse med fraflytningen. Dette betyder, at udlejeren normalt har 1-2 måneder efter fraflytningsdagen til at tilbagebetale depositum, hvis der er noget tilovers.

Du kan læse mere om reglerne for tilbagebetalingen i vores artikel om tilbagebetaling af depositum.

Du læse mere om fraflytningsrapporten og opgørelsen herunder.

Fraflytningsrapport

For alle fraflytninger efter d. 01.07.2015 er det ved lov indført, at udlejer skal indkalde til og afholde et såkaldt “fraflytningssyn”, hvor der udarbejdes en fraftlyningsrapport – dette kaldes også en fraflytningsopgørelse. Dette er dog kun obligatorisk, hvis udlejeren udlejer mere end 1 beboelseslejlighed.

Hvis udlejeren kun udlejer 1 beboelseslejlighed, skal udlejeren blot fremsætte krav om istandsættelse over for lejer inden 14 dage efter fraflytningsdagen, medmindre andet er aftalt.

Dog udlejer de fleste udlejere mere end 1 bolig ud. Derfor skal de indkalde til et obligatorisk syn efter lejelovens § 98, stk. 3:

Stk. 3. Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.

Indkaldelsen skal altså:

 1. Overholde 14-dages fristen
 2. Være skriftlig
 3. Ske med mindst 1 uges varsel
Flytteopgørelse
I forbindelse med fraflytning skal udlejer lave en flytteopgørelse, medmindre udlejeren kun udlejer 1 bolig. Der gælder særlige regler for flytteopgørelsen.

Hvordan sker fraflytningssyn?

Indkaldelsen til synet og fraflytningsopgørelsen skal ske efter reglerne.

Til selve fraflytningssynet skal udlejeren lave en fraflytningsopgørelse. Dette kaldes også for en fraflytningsrapport.

Udlejeren skal i fraflytningopgørelsen notere alt, som udlejeren øsnker at gøre gældende. Hvis lejeren deltager ved fraflytningssynet, skal fraflytningsopgørelsen desuden udleveres til lejeren i forbindelse med synet eller senest 14 dage efter synet – dette står i lejelovens § 98, stk. 4.

Udlejer skal gøre sine krav gældende senest efter 2 uger fra flyttesynet, da udlejeren ellers vil miste sin ret til de krav, som udlejeren ønsker at fremsætte.

Lejeren kan som udgangspunkt ikke blive mødt med krav, som ikke er omtalt i fraflytningsrapporten.

 

FÅ HJÆLP TIL REGLER FOR DEPOSITUM MV. HER

 

Hvad skal lejer ikke betale for ved fraflytning?

Det står i lejelovens § 98, stk. 2 mv., at lejeren ikke skal betale for forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.

Dette gælder dog kun, hvis der ikke er pålagt lejeren nogen vedligeholdelsespligt.

Spørgsmål om slid og ælde afhænger af den konkrete sag. Det anbefales, at du kontakter os og uddyber din sag, hvorefter vi vil vurdere, om sagen er omfattet af ‘slid og ælde’ eller ej.

Få uforpligtende tilbud på juridisk rådgivning til en god pris her.

Vi har erfaring i at rådgive om krav om forsvarlig rengøring af det lejede, dækning af ekstraudgifter som følge af lejers rygning og/eller brug af levende lys i lejeboligen, slid af lakerede trægulve samt ridser på gulv fra for eksempel hundekløer eller lignende og meget mere.

Brug for juridisk rådgivning til reglerne for leje?

Her på eJura.dk kan du få juridisk rådgivning om lejeret herunder reglerne for depositum, regler for opsigelse, regler for huslejestigning og meget mere.

Du kan få svar på dine spørgsmål om reglerne online eller telefonisk. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor i landet, du befinder dig. Vil du mødes fysisk i København, kan vi selvfølgelig også finde ud af det.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager vi gerne en uforpligtende snak med dig om sagen.

Derefter får du et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen laver vi en samarbejdsaftale, så du har prisen og arbejdets omfang på skrift, inden vi påbegynder arbejdet. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyrere advokatregning, end du havde regnet med. Hvis du har et budget, kan vi skrive det ind i samarbejdsaftalen, så du ikke får en ‘uheldig’ oplevelse.

En advokat kan sagtens tage 2.500 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Vores timepriser er ca. det halve, men hvor lang tid der skal bruges på sagen afhænger af flere faktorer.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

 

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.